Новый-рисунок-1

Козюра Ігор Валерійович

Доктор наук з державного управління

Професор кафедри менеджменту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Україна, Полтава

«Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині в 20-30-х рр. ХХ ст.» - 07.00.01 – історія України, 1998

«Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Канаді: досвід для України» - 25.00.04 – місцеве самоврядування, 2013

Місцеве самоврядування, публічне управління і адміністрування, історичне краєзнавство, регіональні і місцеві дослідження
 1. Місцеве самоврядування: канадський досвід для України : монографія. – Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2013. – 368 с.
 2. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні : монографія / за заг. ред. В. Д. Бакуменка, В. М. Князєва ; кол. авт. : В. Д. Бакуменко (кер. авт. кол.), Л. М. Гогіна, І. В. Козюра, С.О. Кравченко, Ю. Г. Кальниш, Л. Г. Штика – К. : НАДУ, 2005. – 172 с. – Авторських с.77-92.
 3. Реформування місцевого самоврядування в Україні: механізми забезпечення : монографія / кол. авт.: І. В. Козюра (кер.), Ю. В. Буцко, Л. І. Загайнова, Ю. Г. Іванченко та ін.; Ін-т проблем держ. упр. та місцевого самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Полтава : АСМІ , 2009. – 72 с . – Авторських с. 21-34.
 4. Інституційний розвиток місцевого самоврядування в Україні в умовах державно-управлінських реформ : монографія / кол. авт. : І. В. Козюра (кер.), Ю. Г. Іванченко, А. О. Краснейчук, О. М. Руденко та ін.; Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Лубни : Інтер Парк, 2013. – 180 с. – Авторських с. 36-40, 113-116.
 5. Становлення і реформування місцевого самоврядування: канадська ретроспектива // Аналітика і влада: журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2008. - № 1. – С. 87-92.
 6. Проблеми, потенціал та орієнтири реформування місцевого самоврядування в Україні: думка експертного середовища // Аналітика і влада : журнал експертно-аналіт. матеріалів і наук. праць ІПДУМС НАДУ. – 2010. - № 1 (2). – С. 121-128.
 7. Сучасний стан та перспективи інституційного розвитку місцевого самоврядування [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 9. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=627.
 8. Развитие кадрового потенциала местного самоуправления: зарубежный опыт // Современный научный вестник. – 2013. - № 14 (153). – Серия : Экономические науки. Государственное управление. – С. 82-91.
 9. Теоретические и практические аспекты оценивания эффективности деятельности органов местного самоуправления: зарубежный опыт // Современный научный вестник. – 2013. - № 36 (175). – Серия: Экономические науки. Государственное управление. – С. 76-80.
 10. Развитие местного самоуправления в Канаде и значение его опыта для Украины // European Applied Sciences. – 2013. - № 5. - С. 139-142.
 11. Теоретико-методологические основы развития местного самоуправления в Канаде // Публичное управление. – Ереван, 2013. – № 3. – С. 28-36..
 12. Структурна муніципальна реформа і аполітичність місцевого самоврядування // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія “Управління”. Вип.2. Правові та фінансові механізми муніципального управління / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – К. : ВПЦ АМУ, 2007. – С. 62-65.
 13. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ.упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. - Т. 3 : Історія державного управління / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. – 2011. – Авторських с. 33-35, 84-87, 99-101, 303-305; Т. 5: Територіальне управління / наук.-ред. колегія : О. Ю.Амосов (співголова), О. С. Ігнатенко (співголова) та ін. ; за ред. О. Ю. Амосова, О. С. Ігнатенка, А. О. Кузнецова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2011 “Магістр”, 2011. – Авторських с. 176-177; Т. 7 : Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук.-ред. колегія : І. А. Грицяк (співголова), Ю. П. Сурмін (співголова) та ін. – 2011. – Авторських с. 154-155.