Умови публікації

Умови публікації у збірнику «Публічне урядування »

 

       З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Міністерства освіти і науки України та науково-метричної бази даних «Scopus» вона, в обов’язковому порядку, проходить процедуру попереднього розгляду, яка включає: процедури внутрішнього, зовнішнього експертного рецензувань та перевірку на дотримання правил видавничої етики.

     Стаття, ЗаяваВідомості про автора (ів), фото та квитанція про оплату за переклад статті на англійську мову надсилаються на e-mail адресу: [email protected].  Зразки Заяви та Відомостей про автора (ів) можна завантажити за посиланнями: Заява, Відомості.

     З метою включення збірника «Публічне урядування» до таких авторитетних світових наукометричних, бібліографічних та реферативних баз, як  SciVerse Scopus та Web of Science, збірник видається на двох мовах  (оригіналом, англійською). В друкованому варіанті на англійській мові, а електронному варіанті – на українській мові (розміщується на сайті громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» http://vadnd.org.ua/ua/collection/). 

Оплата за публікацію – 500 грн. + вартість англо-українського перекладу 105 грн. за перекладацьку сторінку. Редакція залишає за собою право редагування статей. Сума та реквізити за оплату перекладу статті на англійську мову будуть надіслані автору (ам), тільки після того, коли стаття буде відредагована редакцією збірника.

        Згідно Наказу МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018  № 32 починаючи із січня 2018 року усім статтям збірника присвоюється ідентифікатор цифрового об’єкта для індексування наукових статей DOI. Це не тільки підвищує публікаційну активність збірника, а й розширює його можливості бути представленим у відомих наукометричних базах даних Web of Science, Scopus.

        Обов’язковою умовою для публікації статті у збірнику є зазначення, кожним автором, у Відомостях про авторів, персональних номерів в системі ORCID (https://orcid.org/register) та Web of Science Reseracher ID (http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action).

       Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я автора. Стаття друкується із фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції окремим файлом в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg), гарної якості, можна неформальну (бажано документальне або в офісі), обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см.

      Пріоритет надається публікаціям іноземних авторів та публікаціям на англійській мові.

      Вимоги до наукової статті та її оформлення:

     Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.

       Структура наукової статті (згідно вимог ВАКу):

 • індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., курсив);

 • порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);

 • ПІБ автора (співавторів, не більше трьох), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, адреса місця роботи із зазначенням поштового індексу, е-mail автора, контактний телефон, по ширині, мовою статті (Times New Roman, 14 пт.);

 • ORCID, у нижньому правому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., курсив);

 • порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);

 • назва статті – великими літерами, по центру, мовою статті (Times New Roman, 14 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

 • порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);

 • Анотація структурована (1800-2000 знаків), включаючи ключові слова мовою статті (Times New Roman, 14 пт.).

 • порожній рядок (TimesNewRoman, 14 пт);

 • ключові слова (3-10 слів), мовою статті (TimesNewRoman, 14 пт).

Зазначена інформація подається окремими блоками українською, російською та англійською мовами перед статтею.

 • порожній рядок (Times New Roman, 14 пт., жирний);

 • Постановка проблеми (Times New Roman, 14 пт., жирний);

 • Аналіз останніх досліджень та публікацій (Times New Roman, 14 пт., жирний);

 • Формулювання цілей (мети) статті (Times New Roman, 14 пт., жирний);

 • Виклад основного матеріалу (Times New Roman, 14 пт., жирний);

 • Висновки і перспективи подальших досліджень (Times New Roman, 14 пт., жирний);

 • Список використаних джерел (Times New Roman, 14 пт., жирний).

Оформлення наукової статті:

 • всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;

 • всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;

 • посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними;

 • посилання на власні публікації є не бажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби;

 • посилання на наш журнал «із ввічливості» є також небажаними та не прискорюють процес прийняття статті у друк у жодному разі;

 • вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Ф. Котлера – то посилання має бути саме на Котлера, а не на автора, який читав Котлера;

 • у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

 • у формулах – лише найрозповсюдженіші символи із стандартного набору;

 • таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву;

 • у тексті загальноприйняті і ті, що часто зустрічаються терміни слід подавати абревіатурою (перший раз обов’язково розшифрувати);

 • всі малюнки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву;

 • формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків;

 • мінімальний розмір статті – 8 тис. друкованих знаків з пробілами, максимальний – 34 тис. (оптимальний розмір статті – 20-24 тис. друкованих знаків);

 • при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

Приклад оформлення статті на українській та англійській мовах можна завантажити тут 1, 2.

Оформлення списку літератури:

 1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: «… відомо з [4]. …» або «… розглянуто у [4, С. 203] …»;

 2. Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу та згідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»;

 3. Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA. У разі необхідності, можливо надання послуги з оформлення списку літератури англійською мовою. 

Приклад оформлення списку літератури можна завантажити тут.

         Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за наявності повного пакету документів та повних авторських даних. Редакція лишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську стилістику. Позиція редакції може не співпадати з думкою індивідуального автора, висловленою у статті. Всі статті розміщаються на платній основі. Середній час очікування публікації (від дня подачі до дня публікації) – в середньому 3-6 місяців (в залежності від сезонного навантаження). Статті авторів, які мають заборгованість, приймаються лише після погашення заборгованості.

        Детальніше з інформацією щодо збірника можна ознайомитися за посиланням: http://vadnd.org.ua/ua/general-information/