filipova

Філіппова Вікторія Дмитрівна

Доктор наук з державного управління, доцент

Херсонський національний технічний університет, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Україна, Херсон

Мотиваційний механізм розвитку кадрового потенціалу аграрних підприємств - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011

Формування і реалізація державної політики в галузі педагогічної освіти - 25.00.02 - механізми державного управління, 2020

  1. Комарницька Г.О., Зленко Н.М., Філіппова В.Д. Співпраця органів публічної влади та інститутів громадського суспільства. Сучасні аспекти науки: VII-ий том колективної монографії / за ред. Є.О.Романенка, І.В.Жукової. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. С.27-43. Філіппова В. Д. Методологічні принципи розроблення доказової державної політики в галузі освіти. Вісник ХНТУ № 1(76), 2021 р. С. 157-164 Viktoriia D. Filippova, Viktoriia A. Budnyk, Halyna V. Mykhailiv, Liubov V. Hryniv And Olga I. Los, 2020. Public private partnership project management: benefits for the state and business. International Journal of Management (IJM) Volume:11, Issue:3, Pages:602-611. Scopus Indexed Iryna Khlivna, Sofiia Kafka, Olga Kartashova, Viktoriia Filippova, Maryna Huba And Olena Lysenko, 2020. Modern methods of personnel motivation in public administration.International Journal of Management (IJM) Volume:11, Issue:4, Pages:339-349. Scopus Indexed Svitlana V. Onyshchuk, Viktoriia D. Filippova, Oksana A. Nosyk, Oleksandra B. Vasylchyshyn, Valentyna P. Iakobchuuk, 2020. Interaction of Government Bodies and Civil Society Institutions for Achieving Public Policy Goals. International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA), vol. 0(Special 1), pages 114-126. Voronenko M., Naumov O., Naumova L., Topalova E., Filippova V., Lytvynenko V. Analysis of the Effectiveness of an Investment Project Using Statistical Bayesian Networks 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 2020, pp. 408–411 Scopus Indexed Kryshtanovych, M., Filippova, V., Huba, M., Kartashova, O., & Molnar, O. (2020). Evaluation of the implementation of the circular economy in EU countries in the context of sustainable development. Business: Theory and Practice, 21(2), 704-712. https://doi.org/10.3846/btp.2020.12482/. Scopus Indexed Onyshchuk, Svitlana, V., Filippova, Viktoriia D., Borshch, Hryhorii A., Vasylchyshyn, Oleksandra B., Iakobchuuk, Valentyna P. Innovative solutions of improving efficiency in public management. Núm. 42 (2020): Revista San Gregorio. SPECIAL EDITION-2020. pp 215-223. (Web of Science) Viktoriia Filippova , Serhii Shevchenko , Olena Pavlenko , Knesiia Ditsman , Mariia Shkurat Cognitive modeling in the system of higher education Journal of Physical Education and Sport, 2020, 20, pp. 3176–3185, #430 Scopus Indexed Mariia Voronenko, Dmytro Nikytenko, Jan Krejci, Nataliia Krugla, Oleksandr Naumov, Nataliia Savina, Elzara Topalova, Viktoriia Filippova, Volodymyr Lytvynenko (2021) Dynamic Bayesian Networks Application for Economy Competitiveness Situational Modelling. In: Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1293. pp. 210-224 Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63270-0_14 Web of Science Лопушинський І. П., Філіппова В. Д. Форсайт-ініціативи розвитку державної політики в галузі педагогічної освіти. 100 ідей для Президента та Уряду України: зб. наук. пр. (інформ.-аналіт. зб. проєктів у сфері публ. упр.): у 2 т. / ред. кол.: Н. І. Обушна, А. П. Рачинський, С. К. Хаджирадєва (голова). Київ: НАДУ, 2020. Т. 2. 248 с. C.241-246. Філіппова В. Д. Форсайт-технологія як інструмент формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид., 2020. №1. http://el-zbirn-du.at.ua/2020_1/30.pdf Філіппова В. Д. Форсайт-технологія як інструмент формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид., 2020. №1. http://el-zbirn-du.at.ua/2020_1/30.pdf Філіппова В. Д. Модернізація державної політики в галузі педагогічної освіти України в умовах глобалізації. Вісник ХНТУ № 3(74), 2020 р. С. 185-191. Філіппова В. Д. Доказова державна політика в галузі педагогічної освіти як інструмент раціональних та обґрунтованих державних рішень. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року).– Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С.413-416. Мальцев У. В., Філіппова В. Д. Ресурсне забезпечення стратегічного розвитку території. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м.Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року).– Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С.236-239. Сікорський М. М., Філіппова В. Д. Механізми фінансової стабілізації місцевого самоврядування: зарубіжний досвід. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м.Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року).– Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С.361-364. Філіппова В.Д. Концептуальна модель механізму формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти. Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи: матеріали XІ наук. Інтернет-конф. за міжнар. участю для аспірантів та докторантів. 29 трав. 2020 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. С.174-178. Лопушинський І. П., Філіппова В. Д. Визначальні принципи формування державної політики в галузі педагогічної освіти України. Організаційно-правові аспекти публічного управління: зб. матер. VІІ Всеукраїнській наук.-практ. Інтернет-конф. за міжнар. уч., присвяченій святкуванню 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка» (18 червня 2020 року). Полтава-Херсон, 2020. C.54-56. Філіппова В.Д. До питання розбудови циркулярної економіки. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2020.C.167-170. Філіппова В.Д., Зіньковський О.М. Кіберпростір як сфера ведення військових дій. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг.редакцією Ігоря Толока. Том 2. К. : ВІКНУ, 2020. С.184-185. Філіппова В.Д. Державна політика в галузі педагогічної освіти : шляхи формування та реалізації: монографія. Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. 380 с. Філіппова В. Д., Філіппова В.В. Мобінг і харасмент як детермінанти міжособистісних відносин у структурах державного органу. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2019. №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/36.pdf Філіппова В. Д., Шепетовський О. С. Базові моделі державного управління розвитком морських портів. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2019. №2. URL:: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_2/23.pdf Філіппова В. Д., Топалова Е. Х. Розв’язання завдань державної політики щодо розвитку системи педагогічної освіти. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2019. №2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_2/7.pdf (автором запропоновано алгоритм розв’язання завдань державної політики розвитку системи педагогічної освіти) Філіппова В.Д., Філіппова В.В. Про статус жінок-військовослужбовців в умовах військового конфлікту : європейський досвід. Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи: збірник Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 березня 2019 р.) / Мін-во оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; Національна академія правових наук України, Науково-дослідного інституту інформатики і права / Упоряд.: М.М. Прохоренко, П.П. Богуцький ; за заг. ред. М.М. Прохоренка. К.:, 2019. С. 155-157. Філіппова В.Д., Подолян О.О. Політика забезпечення воєнної безпеки на сучасному етапі. Ціннісний вимір політичної діяльності: політична трансформація сучасного українського суспільства: Зб. матеріалів V (ІХ) Всеукраїнської наук.-практ.конф. Херсон, 13-14 трав. 2019 р. – ХНТУ, 2019. С. 48-51. Філіппова в. Д., Мальцев У. В. Роль природно-ресурсного потенціалу в економіці регіону. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2019. С.206-209. Філіппова В. Д., Марушевський О. М. Протидія бюрократичним деформаціям системи місцевого самоврядування. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2019. С.209-212. Філіппова В. Д., Сікорський М. М. Механізм фінансового забезпечення спроможності територіальної громади: ризик-орієнтований підхід. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2019. С.212-215. Філіппова В.Д. Фінансове забезпечення освіти в умовах децентралізації. Соціально-гуманітарний та економічний розвиток в умовах децентралізації влади в Україні: Збірник матеріалів міжрегіональної науково-практичної конференції: Херсон. Видавництво «ЛТ-Офіс», 2019. С.97-101. Філіппова В.Д., Ковальська Н.М. Коучинг як інструмент підвищення кваліфікації фахівців в галузі освіти. Творча майстерня викладача вишу: Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (м.Херсон, 3-4 жовтня 2019 р.) / за заг. ред. С.В.Копилової. Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. С.94-96. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. Базові основи компаративного методу аналізу стратегічного планування у сфері національної безпеки України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2018. №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/26.pdf Філіппова В.Д. Місце і роль Summitry Institutions у системі глобального управління Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2018. №2. URL:: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/32.pdf Філіппова В.Д. Проблеми впровадження проектного управління в органах державної влади. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. C.45-48. Філіппова В.Д. Корупція як загроза національній безпеці України. Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів / за заг.редакцією І.В.Толока. К. : ВІКНУ, 2018. С.185-186. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. До питання взаємодії громадянського суспільства та армії. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 9-ї Всеукраїнської науковопрактичної конференції / за наук. ред. проф. Ю.М.Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2018. С.125-129. Філіппова В.Д., Тохтарова І.М. До питання громадської активності в сфері вирішення питань місцевого значення. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 9-ї Всеукраїнської науковопрактичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2018. С.122-125. Філіппова В.Д. До питання інституціоналізації взаємодії державної влади і місцевого самоврядування в механізмі публічної влади. Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2 – 8 травня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2019. С. 164-166. Філіппова В.Д., Тохтарова І.М. Національна безпека в умовах формування «суспільства ризику». Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: тези доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. редакцією І.В. Толока. К. : ВІКНУ, 2018. С.338-339. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. Потенціал воєнної безпеки держави. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. редакцією І.В. Толока. К.: ВІКНУ, 2018. С.339-340. Філіппова В.Д. Інноваційні форми «демократії участі» громадян у публічному управлінні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2017. №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2017_1/22.pdf Філіппова В.Д. До питання інституціонального дизайну публічної політики. Ціннісний вимір політичної діяльності : зб.нак.праць за матеріалами IV (VІІІ) міжнар.наук.-практ.конфер. 23-24 червня 2017 р. – Херсон, 2017. С.50-53. Філіппова В.Д. Політична комунікація як об’єкт політичної лінгвістики. Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості» (11 травня 2017 р., м.Херсон) / за заг. ред. О. Ф. Свиридова, Н. І. Чабан. Херсон, 2017. С. 318-322. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. Демократичний цивільний контроль над органами сектору безпеки і оборони. Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів (Київ, 28 квітня 2017 р.) / за заг. редакцією І.В. Толока. К. : ВІКНУ, 2017. С. 148-150. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. До питання державного управління підготовкою кадрів для Збройних Сил України. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. редакцією І.В. Толока. К. : ВІКНУ, 2017. С. 328-330. Філіппова В.Д. Удосконалення системи державного управління в сфері оборони держави. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. редакцією І.В. Толока. К. : ВІКНУ, 2017. С. 330-332. Філіппова В.Д. Роль публічної політики в демократизації суспільства Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : збірник матеріалів 8-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2017. С.157-160. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. До сутності концепта ідеологічної безпеки органів державної влади. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 8-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2017. С.160-164. Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях: колект. монографія / за заг. ред. Плюща Р.М. Херсон : ХНТУ, 2016. 750 с. Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Збірник методичних матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / за заг. ред. Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. К. : НАДУ, 2016. 308 с. Філіппова В.Д. Дисциплінарна матриця місцевого самоврядування та її роль у становленні конституційної концепції місцевого самоврядування в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид- Херсон, 2016. №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/26.pdf. Філіппова В. Д., Грабарь Ю. Г. Управління ризиками в процесі формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2016. №2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2016_2/11.pdf. (автором досліджено ризики процесу формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти і дано їх визначення, запропоновано систему управління ризиками в процесі формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України) Філіппова В.Д. Недоліки законодавчої техніки в українському законодавстві. Актуальні питання розвитку сучасної юридичної науки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 07 жовтня 2016 року). Херсон: МУБіП, 2016. С.38-40. Філіппова В.Д. Мережева публічна політика як інструмент комунікації держави і гражданського суспільства. Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч.наук.-практ.конф. за між нар. участю (київ, 3-4 листоп. 2016 р.) / за аг.ред. В.С. Кубійди, М.М.Білинської, В.М.Сороко, Л.А.Гаєвської. Київ: Наду, 2016. С.66-68. Filippova V. D., Filippova V. V. Institute of local Government as a form of public authorities. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 7-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2016. С.181-184. Геополітична стратегія держави кризового суспільства: управлінський вимір: колект. моногр. / В. В. Толкованов, Д.Ч. Іманбердієв, О.В.Радченко [та ін.]; за заг. ред. Д. Ч. Іманбердієв. К. : НАДУ, 2015. 294 с. Модернізаційні та євроінтеграційні орієнтири розвитку місцевого самоврядування в Україні: монографія / Джинчарадзе Н. Г., Акулов-Муратов В.В., Амосов О. Ю. та ін. ; за наук. ред. д.філос.н., проф. Н.Г.Джинчарадзе. К.: НАДУ, 2015. 438 с. Філіппова В.Д. Методика розроблення прогнозових сценаріїв процесу формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2015. №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/24.pdf. Filippova V. Theoretical and applied aspects of a state policy formation in the educational field of Ukraine. Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. Eds. W.Szymańska. Słupsk : Publishing House «АDNDU», 2015. Р. 30-40 Філіппова В.Д. Механізми розвитку державної політики в галузі педагогічної освіти України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2015. №2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_2/21.pdf. Філіппова В.Д. Кореляція механізму формування і реалізації державної політики в галузі вищої освіти України. Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 16–17 квітня 2015 р. / за заг. ред. В.П. Садкового. Х., 2015. С. 42-44. Філіппова В.Д. Державне регулювання системи педагогічної освіти / В.Д. Філіппова. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали VІ Міжнар наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 22 трав. 2015 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. С.194-198. Філіппова В.Д. Сучасні тенденції розвитку академічної мобільності суб’єктів освітнього процесу. Юридична освіта: сучасні проблеми та європейські перспективи: матеріали всеукраїнського круглого столу (м. Херсон, 16 квітня 2015 року). Херсон: МУБіП, 2015. С. 47-49 Філіппова В.Д. Характеристика гарантій місцевого самоврядування в Україні. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : збірник матеріалів 6 Всеукраїнської науково-практичної конференці, (Херсон, 24 жовт. 2015 р.) / за наук. ред. проф.Ю. М. Бардачова, О. М. Кондрашова, М. Х. Корецького, І. П. Лопушинського. К.-Херсон: Олді-плюс, 2015. С.185-187. Філіппова В.Д. Модернізація регіонального розвитку Херсонської області на сучасному етапі. Пріоритети регіонального розвитку України: зб. матеріалів міжрег. наук.-практ. cемінару. Херсон: Видавництво «ЛТ-Офіс», 2015. С.26-30 Філіппова В.Д. Державно-приватне управління освітою: практики зарубіжних країн. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і управління навчальними закладами: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної веб-конференції (м. Херсон, 23 грудня 2015 року): в 2 ч. / за ред.. Кузьменка В.В., Слюсаренко Н.В. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. Ч.ІІ. С.164-169. Filippova V., Kovalska N., in. Quintessence of strategic marketing in public administration by higher education in Ukraine : A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects: collective monograph / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. 352 р. Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. К. : Основа, 2015. 496 с. Тезаурус з державної кадрової політики : словник-довідник / ред. Кол. Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. К. : НАДУ, 2015. 412 с.