Безымянный

Попов Сергій Афанасійович

Доктор наук з державного управління, професор

ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Україна, Київ

- 20.02.14 – озброєння та військова техніка, 1986

Нововведення в системі органів публічної влади: стратегічний підхід - 25.00.02 – механізми державного управління,

Державно-управлінські реформи та інновації
  1. МОНОГРАФІЇ: 1. Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти : кол. авт.: Горник В.Г., Кравченко С.О., Бакуменко В.Д. та ін.; за ред. Горника В.Г., Кравченка С.О. – К. : УкрСІЧ, 2018. _ 354 с. 2. Попов С.А. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : монографія / С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 368 с. 3. Конструктивний діалог між владою та суспільством в Україні : монографія / за заг. ред. М. М. Іжі – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 461 с. 4. Концептуальні засади реформування системи регіонального управління : монографія / за заг. ред. М. М. Іжі  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015.  212 с. 5. Попов С.А. Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія, практика : монографія / С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 296 с. 6. Управління сталим розвитком на засадах демократичного врядування: монографія / за заг. ред. М. М. Іжі  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012.  252 с. СТАТТІ: 1. Попова С., Савчук Л. Система надання соціальних послуг в Україні: політика та управління / С. Попов, Л. Савчук // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип 1(73) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 153 с. 2. Попов С.А., Гуртова А.М. Концептуальний підхід до інноваційного розвитку системи Пенсійного фонду України / С.А. Попов, А.М. Гуртова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип 1(69) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 142 с. 3. Ророv S., Zabolotnyy A. Innovative Development of Public Administration and Management: Complex Mechanism of Innovations / Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 2(66). – С. 36–45. 4. Попов С.А. Державно-управлінські нововведення: особливості впровадження стратегічного планування [Текст] / С.А. Попов // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 2(49). – С. 57–63. 5. Попов С.А. Децентралізація на засадах програмно-цільового бюджетування: досвід для України [Текст] / С.А. Попов, О.В. Голинська // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.  Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015.  Вип. 2(25).  С. 212221. 6. Попов С.А., Попок А.А Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід [Текст] / С.А. Попов, А.А. Попок // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. пр.  К. : НАДУ, 2015.  Вип. 2/2015  С. 1218. 7. Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: методологічне забезпечення прийняття та реалізації стратегічного рішення [Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 1(47). – С. 73–81. 8. Попов С.А. Інноваційне реформування системи органів публічної влади: класифікація державно-управлінських нововведень [Текст] / С.А. Попов // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. пр.  К. : НАДУ, 2015. – Вип. 3/2015.  С. 1118. 9. Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: методологічне забезпечення прийняття та реалізації стратегічного рішення[Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 1(47). – С. 73–81. 10. Попов С.А. Методологічний аспект управління державно-управлінськими нововведеннями в ситуації “ризик” [Текст] / С.А. Попов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – ДРІДУ НАДУ, 2015.  Вип. 3 (26).  С. 6070. 11. Попов С.А. Обґрунтування моделі інноваційної діяльності системи органів публічної влади: концептуальні засади [Текст] / С.А. Попов // Демократичне врядування : електр. наук. фах. вид.  ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 15. – Режим доступу : http://lvivacademy.com/visnik10/zmist.html. 12. Попов С.А. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління [Текст] / С.А. Попов, В. Д. Бакуменко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 43. – С. 21–29. 13. Попов С.А. Стратегічне управління державно-управлінськими нововведеннями: методологічне забезпечення [Текст] / С.А. Попов // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук пр. – К. : АМУ, 2015. – Вип. 2. – С. 39–50. 14. Попов С.А. Стратегічний підхід до нововведень в публічному управлінні: класифікація невизначеностей та ризиків рішень [Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 2(62). – С. 45–51. 15. Попов С. А. Використання потенціалу інституціональної складової у плануванні соціально-економічного розвитку регіонів [Текст] / С. А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 4(60). 16. Попов С. А. Найбільш поширені види державно-управлінських нововведень на засадах належного врядування: світовий та вітчизняний досвід / Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 2(54). – С. 147–151. 17. Попов С. А. Стратегическое и програмно-целевое управление государственно-управленческими нововведениями [Текст] / С. А. Попов // Вестник государственного и муниципального управления. – 2013. – № 2. – С. 173–180. 18. Попов С. А. Прийняття програмно-цільового рішення щодо впровадження державно-управлінських нововведень: методологічний аспект [Текст] / С. А. Попов // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ. – Львів, 2012. – Вип. 32. – С. 173–183. 19. Попов С. А. Теоретико-методологічні засади щодо поширення нововведень у публічному секторі: стан і напрями подальших досліджень [Текст] / С. А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х., 2012. – Вип. 2 (42). – С. 57–66. 20. Popov S., Radchenko O. Paradigm of Innovative development of the society: grounds for the complex innovations mechanism / Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. – Eds. W. Szymańska. – Słupsk – Kharkiv : Publishing House “АDNDU”, 2015. – 238 р.  р. 229235 (Польща). 21. Popov S., Ovcharenko Y. National Security of Ukraine: Features and Implementation Under Conditions of Globalization / Central European Journal for science and research. – № 7 (20), 2015.  Р. 5862 (Прага, Чеська республіка). 22. Popov S. Expert verification of the research results: public administration aspect / Journal of Public Administration, Finance and Law. – 2014. – № 5. – Р. 34–42 (Румунія). 23. Popov S., Dyshlevyi I. Innovative component of professional education of public servants and their career / Nauka i Studia. – Przemysl : Nauka i Studia. – 2013. – NR 14 (82). – S. 90–95 (Польща). 24. Popov S. Tendencies of innovative changes in public administration: concepts, administrative reforms, innovations / Nauka i Studia. – Przemysl : Nauka i Studia. – 2013. – NR 28 (96) – S. 62–67 (Польща). ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: 1. Попов С.А., Панченко Г.О. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : навч.-метод. посіб. / С.А. Попов, Г.О. Панченко – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. - 284 с. 2. Державно-приватне партнерство в Україні : підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко, С.А. Попов та ін. ; За заг. ред. Т.І. Пахомової та А.С. Крупника. 2-е видання, оновл. І допов.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 240 с. 3. Державно-приватне партнерство в Україні : підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко, С.А. Попов та ін. ; За заг. Ред. Т.І. Пахомової та А.С. Крупника. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с. 4. Білорусов С.Г., Попов С.А. Найпоширеніші державно-управлінські нововведення: сучасний світовий та вітчизняний досвід : навч.-метод. розробка / С. Г. Білорусов, С. А. Попов – Херсон : Вид-во “ЛТ-Офіс”, 2015. – 38 с. 5. Стратегічне планування: навч. посіб. / Л.Л. Приходченко, Н. В. Піроженко, С. А. Попов, О. І. Чебан ; за заг. ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 198 с. 6. Державно-управлінські нововведення: теоретико-прикладні засади : навч.-метод. посіб. / М. М. Іжа, С. А. Попов ; за заг. ред. М. М. Іжи. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 126 с. 7. Лідерство в системі державної служби : навч. посіб. / за заг. ред. М. М. Іжі.  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013.  132 с.