Миколайчук

Миколайчук Микола Миколайович

Доктор наук з державного управління, професор

Професор кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Україна,

“Діагностика соціально-економічного розвитку території як елемент механізму державного управління” - 25.00.02 – механізми державного управління, 2004

“Фінансово-економічний механізм державного управління регіональним розвитком” - 25.00.02 – механізми державного управління, 2010

Регіональний розвиток, методики діагностики розвитку регіонів
  1. Миколайчук М.М. Фінансово-економічний механізм забезпечення стійкого збалансованого розвитку регіону: монографія / М.М. Миколайчук. Київ: Вид-во НАДУ, 2010. – 345 с.
  2. Миколайчук М.М. Економічна політика регіонального розвитку в умовах глобалізації: монографія / М.М. Миколайчук Київ: “К.І.С.”, 2009.– 228 с.
  3. Теоретико-методологічні основи управління розвитком регіону: Монографія / [Ахламов А.Г., Глинська А.Є., Миколайчук Н.С., Миколайчук М.М., Стовба Т.А.]; за ред. д.е.н., проф. Н.С.Миколайчук. Херсон: ВКФ “Стар ЛТД”, 2007. – 276 с. – (авторські С. 20-44, 48-103).
  4. Миколайчук М.М. Фінансово-економічні важелі стимулювання зміцнення економічної безпеки територій / М.М.Миколайчук // Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2009. – №4(40) – C. 112-115
  5. Миколайчук М.М. Концептуальні засади формування фінансово-економічного механізму управління регіональним розвитком / М.М.Миколайчук // Теоретичні та прикладні питання державотоворення [Електронне видання ОРІДУ НАДУ при Президентові України].– 2010.–№6.– режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd /2010-6/
  6. Миколайчук М. М. Регіональні аспекти процесу формування стратегії оплати праці / М. М. Миколайчук // Державне управління та місцеве самоврядування : [зб. наук. праць]. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2010. – №1 (5) – http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dums/2010_1/10mmmsop.pdf
  7. Миколайчук М.М. Оцінювання стратегічного потенціалу розвитку районів області [Електронний ресурс] / М.М.Миколайчук // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електор. зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету. – 2013. – №1. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua. – Назва з екрана.
  8. Миколайчук М.М. Сучасні підходи до діагностики ефективності державного управління [Електронний ресурс] / М.М.Миколайчук // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електор. зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету. – 2014. – №1 – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua.– Назва з екрана.
  9. Миколайчук М.М. Концепція сталого розвитку регіону в контексті функціонування морських портів України / М.М.Миколайчук // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2015. – №1. – С.45-53
  10. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. К. : Наду, 2011. т. 4 : галузеве управління / наук.-ред. колегія : М. М. Іжа (співголова), В. Г. Бодров (співголова) та ін. – 2011. – 648 с.– С.73-79, 221-223, 334-335, 554-556, 565-567, 626-627