Безымянный

Зима Іван Ярославович

Доктор наук з державного управління, доцент

КНП «Міська лікарня 2» Рівненської міської ради

Україна, Рівне

Клініко - сонографічне обґрунтування вибору оперативних втручань при варикозній хворобі нижніх кінцівок - 14.01.03 – хірургія, 2011

Механізми державного управління інституційною трансформацією системи охорони здоров’я - 25.00.02 – механізми державного управління, 2019

Медицина, державне управління, менеджмент
  1. 1. Зима І.Я. Визначення проблем реформування соціальної державної системи управління охороною здоров’я в Україні. Стратегія і тактика державного управління, Збірник наукових праць. 2016. Вип. 1-2. С. 82-90. 2017 рік: 2. Зима І.Я. Значення освітніх інститутів у вдосконаленні системи державного управління підготовкою медичних кадрів. Стратегія і тактика державного управління, Збірник наукових праць. 2017. Вип. 1-2. С. 8-17. 2018 рік: 3. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Соціальні інститути в трансформації державної системи охороною здоров’я. Монографія. Рівне. Волинські обереги. 2018. 168 с. 4. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Вдосконалення системи управління охороною здоров’я в Рівненській області на основі впровадження проєкту Світового банку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №24. С.49-53. 5. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Соціальні та медичні інституції в трансформації державної системи охорони здоров’я. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №23. С.108-112. 6. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Передумови трансформації системи охорони здоров’я та матеріальне забезпечення її працівників. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №22. С.122-125. 7. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Дослідження проблеми трансформації державної системи охорони здоров’я та діяльності соціальних інститутів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №21. С.109-113. 8. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Визначення проблем та основних напрямів реформування системи охорони здоров’я України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №12. С.108-112. 9. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Міжнародне інституційно-правове забезпечення формування системи управління охороною здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. №11. С.37-42. 10. Зима І.Я. Визначення напрямів реформування управління сферою охорони здоров’я та основі опитування експертів. Державне управляння: удосконалення та розвиток. 2018. №1. С.26-31. 11. Зима І.Я. Сутність та функції системи державного управління охороною здоров’я в інституційному середовищі. Стратегія і тактика державного управління, Збірник наукових праць. 2018. Вип. 1-2. С. 9-18. 12. Зима І.Я. Формування основ державного управління охороною здоровя європейської цивілізації: еволюційний аспект. Вісник НУВГП. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 4 (46). С.48-56. 13. Зима І.Я. Участь Світового банку в реформуванні системи управління охороною здоров’я (на прикладі Рівненської області). Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблема підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад. Зб. Тез ІІ Міжнародної науково- практичної конференції. Рівне: Волинські обереги, 2018. С. 73-75. 2019 рік: 14. Зима І.Я. Механізм інституційної трансформації державного управління охороною здоров’я. Монографія. Рівне. 2019. 248с. 15. Зима І.Я. та інші. Інституційний вплив на трансформацію державного управління системою охорони здоров’я\ за ред. І.Л. Сазонця. Монографія. Рівне: Волинські обереги. 2019. С.202-253. 16. Зима І.Я. Світові та національні інститути розвитку вищої освіти України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №4. С.134-137. 17. Зима І.Я. Наукові основи визначення діяльності корпорацій як соціального інституту. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №4. С.165-169. 18. Зима І.Я. Соціальні програми корпорацій та заходи в сфері охорони здоров’я. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №5. С.98-103. 19. Зима І.Я. Аналіз сучасної інституційної системи формування охорони здоров’я у відповідності до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Інвестиції: практика та досвід. 2019. №6. С.87-91. 20. Зима І.Я. Аналіз законодавчого забезпечення державного управління трансформацією системи охорони здоров’я. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №7. С.108-113. 21. Зима І.Я. Інституційні основи державного управління медичною освітою. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. №2. 22. Зима І.Я. Реалізація механізму державного управління системою охорони здоров’я в регіоні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. №7. 23. Зима І.Я. Теоретичні підходи до визначення та формування механізмів державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №15. С.85-89. 24. Зима І.Я. науковий концепт формування механізмів державного управління та значення здоров’я людини. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №14. С.48-52. 25. Sozanets I.L., Zyma I.Y. Modem approaches to the formation of health care mechanisms in corporations. News of Science and Education. 2019. №3 (64). З. 9-17. 26. Сазонец И.Л., Зима И.Я. Механизмы социального инвестирования на примере системы здравоохранения. Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. 2019. №6 (58). С. 14-22. 27. Сазонец И.Л., Зима И.Я. Механизмы государственного регулирования здравоохранением в современной социальной политике Украины. Nayka I stydia. 2019. №6 (58) С. 15-23. 28. Сазонец И.Л., Зима И.Я. Государственное регулирование развития рекреационной деятельности санаторно-курортных предприятий. Уральський научный вестнык. 2019. №6 (58). С.16-24. 29. Зима І.Я. Визначення регіональних особливостей проведення медичної реформи. Стратегія і тактика державного управління, Збірник наукових праць. 2019. Вип. 1-2. С. 35-40. 30. Зима І.Я. Історичний контекст формування основ державного управління охороною здоров’я європейської цивілізації. Вісник НУВГП. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 1 (47). С.47-55. 31. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Інформаційна складова запровадження інформаційних технологій в медичній освіті. Інерваційні технології в освіті: Зб. матеріалів Міжнародної наук.-техн. Конф. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. С. 214-216. 32. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Вплив міжнародних інституцій на розвиток професійної освіти. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики: Зб. Матеріалів ІІ міжвузівської наук.-практ. конф. Рівне: НУВГП, 2019. С.122-124. 33. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Система державного управління охороною здоров’я в забезпеченні безпеки особистості. Теорія і практика менеджменту безпеки. Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції. Луцьк, 2019. С.25-26 34. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Вдосконалення системи державного управління підготовкою медичних надрів. Університет і школа: перспективи співпраці. Зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. Рівне: НУВГП, 2019. С.51-53. 35. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Світові моделі та тенденції в організації систем охорони здоров’я. Економіка та менеджмент 2019. Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро: ДНУ ім. Олеся Гончара, 2019. С.82-84. 2020 рік: 36. Зима І.Я. та інші. Місцеве самоврядування: понятійно- термінологічний словник\ за редакцією І.Л. Созанця. Рівне: НУВГП, 2020. 172 с. 37. Зима І.Я., Міськевич І.А. Щодо рівнів епідемічної безпеки поширення СОVID-19 та їх правового регулювання в Україні. Актуальні питання розвитку юридичної науки в умовах COVID-19: Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Рівне, 10-11 грудня 2020 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Ч.1. 128 с. С.132-134. 2021 рік: 38. Зима І.Я. та інші. Контроль органів публічної влади у сфері реалізації та захисту прав і свобод осіб з інвалідністю в Україні: навч. посіб./ А. В. Боровик, С. А. Борискін, О. Ю. Дрозд та ін. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. 312 с. (Рекомендовано МОН України). 39. Зима І.Я. та інші. Адміністративно-правові засади реалізації державної політики, щодо запобігання домашньому насильству: навч. посіб./ А. В. Боровик, А. В. Томчук, О. Ю. Дрозд та ін. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. 288 с. (Рекомендовано МОН України). 40. Зима І.Я., Міськевич І.А. Щодо досвіду держави Ізраїль у сфері реалізації та захисту прав осіб з інвалідністю. Реформування законодавства та державних інституцій: прогалини, досягнення та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 24–25 травня 2021 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 252 с. С.244- 248. 41. Зима І.Я., Міськевич І.А. Щодо кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері охорони здоров’я. Aктуальні проблеми юридичної науки та практики у XXI столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 18–19 березня 2021 року). Міжнародний економіко- гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 212 с. С.203-207. 42. Зима І.Я., Борискін С.А. Досвід Королівства Норвегія у сфері реалізації та захисту осіб з інвалідністю. Актуальні проблеми юридичної науки та практики у ХХІ столітті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 23–24 вересня 2021 року). Міжнародний економіко- гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 152 с. С.145-146.