Барвиненко

Барвіненко Віталій Дмитрович

Кандидат наук з державного управління

Народний депутат України VIII скликання (Верховна Рада України)

Україна,

Механізм державного регулювання стійкого розвитку продовольчого ринку в Україні - 25.00.02 – механізми державного управління, 2013

- ,

Державна служба, державне управління, кадрова політика, професіоналізація кадрів
 1. Барвіненко В.Д. Особливості реалізації державної політики розвитку продовольчих ринків у умовах глобальних трансформацій [Електронний ресурс] / В.Д.Барвіненко// Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – №11. – Режим доступу до журналу: http: // www.dy.nayka.com.ua/
 2. Барвіненко В.Д. Державне регулювання продовольчого забезпечення держави в умовах світогосподарської інтеграції Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 7. – С.132-135.
 3. Барвіненко В.Д. Механізми забезпечення продовольчої безпеки населення України Економіка та держава – 2013. - № 3. – С.139-141
 4. Барвіненко В.Д.Прогнозування продовольчої безпеки держави в умовах глобалізації Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С.163-165.
 5. Барвіненко В.Д. Формування ринку аграрної продукції в умовах світової продовольчої кризи Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». випуск 2/2013. - с. 233-240
 6. (English) Barvinenko V. Evaluation of foodmarket development / V Barvinenko (English) Nauka і studia. – Przemysl. – 2013. – № 3 (71). – C.37-45
 7. Барвіненко В.Д. Реалізація агро-продовольчої політики у стратегії функціонування інтеграційних об’єднань Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні : тези допов. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листопада 2011 р. / за ред. В.М. Огаренко та ін.– Запоріжжя : КПУ, 2011. – С.63-65.
 8. Барвіненко В.Д. Шляхи зміцнення продовольчої безпеки країни Інновації у ХХІ столітті / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 січня 2012 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2012. – С.75-79
 9. Барвіненко В.Д. Регулююча роль держави у формуванні регіонального продовольчого ринку Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів. – В 2-х томах. – Т.2. – Донецьк: ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”, 2012. – С.135-137
 10. Барвіненко В.Д. Основні напрями державної підтримки розвитку агропродовольчого ринку Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: збірник тез І міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2013 р. – Рівне: НУВГП, 2013. – С.77-79
 11. Барвіненко В.Д. Засади створення сприятливого макроекономічного середовища функціонування продовольчого ринку Безпекознавство: теорія та практика / матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 15 березня-15 квітня 2013 р. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2013. – С.216-219.
 12. Барвіненко В.Д.Модель формування державної житлової політики / В.Д.Барвіненко Наукові розвідки з державного та муніципального управління . Зб. наук. пр. – Вип. 1/2014.– К.: АМУ, 2014. – С. 36-42.
 13. Барвіненко В.Д.Особливості та стратегія формування житлової політики України/ В.Д.Барвіненко Наукові розвідки з державного та муніципального управління . Зб. наук. пр. – Вип. 2/2014.– К.: АМУ, 2014. – С. 61-68.
 14. Барвіненко В.Д. Напрями реалізації партнерства у сфері державної житлово- комунальної політики / В.Д.Барвіненко Науково-теоретичний і практичний журнал: Уральський науковий вістник (ОРАЛДЫН FЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ) Республіка Казахстан : м. Уральск: ТОО "Фирма Сервер ", 2014.-№ 50 (129).-С.83-91