Безымянный

Shmagun Antonina Viktorivna

Candidate of Sciences in Public Administration

"University of Education Management" Educational and Scientific Institute of Management and Psychology

Ukraine, Kiev

Development of the mechanism of knowledge communication as a means of increasing knowledge in the system of public administration - 25.00.02. - mechanisms of public administration, 2016

- ,

Mechanisms of knowledge communication, communication processes of knowledge communication, state policy in the field of education and science
  1. 1. Шмагун А.В. Формування концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі розвитку механізму знаннєвого спілкування / А.В. Шмагун – ВЧЕНІ ЗАПИСКИ Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. Науковий журнал. – Видавничий дім «Гельветика» м. Херсон, 2017. - Том 28 (67) № 2. – С. 20-25. https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2017/2_2017/7.pdf 2. Шмагун А.В. Оцінювання концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі механізму знаннєвого спілкування / А.В. Шмагун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». - 2018. - Том 29 (68). - № 5. – С. 187-191. http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/5_2018.pdf 3. Шмагун А.В. Сутність комунікаційних процесів знаннєвого спілкування як засіб приросту знань у системі державного управління / А.В. Шмагун // Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління»). 2018. - № 2 (19). – С. 128-133. http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/2/2_2018.pdf 4. Шмагун А.В. Нормативно-правовий чинник розвитку приросту знань державної мовної політики у системі публічного управління / А.В. Шмагун // Науковий журнал «Публічне управління і адміністрування в Україні» Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2018. – Випуск 8. – С.74-79. http://pag-journal.iei.od.ua/archives/2018/8-2018/8_2018.pdf 5. Шмагун А.В. Принцип мультиплікативності знаннєвого спілкування у системі державного управління: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців / А.В. Шмагун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». - 2019. - Том 30 (69). - № 3. – С. 156-161. https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/29.pdf 6. Шмагун А.В. Завдання та перспективи української моделі мовної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління» (Категорія Б). 2020. Том 31 (70). № 3. С.193-197. http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/3_2020/35.pdf 7. Shmanun A., Skrypniuk O., Myskiv L., Lyzohubenko Ye., Kresina I. COUNTERACTING TO ILLEGAL MIGRATION: FOREIGN EXPERIENCE. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. URL: https://www.abacademies.org/articles/counteracting-to-illegal-migration-foreign-experience-1544-0044-23-1-471.pdf (Scopus). 8. Шмагун А.В. Система принципів знаннєвого спілкування у системі державного управління. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку:матеріали щорічної всеукраїнської наук.-практ.конф. за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні, Київ 25.05.2018 р.Київ: НАДУ, 2018. Т. 1. С. 114 – 116. https://publons.com/journal/500162/-100-/ 9. Шмагун А.В. Загальні проблемні питання розвитку механізму знаннєвого спілкування у системі державного управління. Сучасний рух науки: матеріали міжн.наук.-практ. інтернет-конференції, Дніпро, 28.06.2018 р. –29.06.2018 р. Дніпро: Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2018. С. 528 – 533. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2018/07/Zbirnik-tez-dopovidey-II-mizhnarodnoyi-naukovo-praktichnoyi-internet-konferentsiyi.pdf 10. Шмагун А.В. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у системі державного управління: як одна із форм знаннєвого спілкування. Публічне управління та публічна служба в Україні:стан проблем та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ.конф. за міжнародною участю, Київ 07.09.2018 р. – 08.09.2018р. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 492 – 495. https://lira-k.com.ua/preview/12499.pdf 11. Шмагун А.В. Приріст нових знань у проведенні комунікативних заходів, як запорука високого рівня професійної компетентності державних службовців. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали всеукр.наук.-практ. конф. за міжнародною участю, Одесса 26.10.2018р. Одесса: ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 399 – 400. http://www.oridu.odessa.ua/news/2018/10/24/sbirnuk.pdf 12. Шмагун А.В. Неефективність державного фінансового контролю щодо розвитку приросту знань у системі публічного управління. ІІ Іnternational Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Le Mans, November 23th, 2018. France: BaltijaPablishing, 2018.Part I. P. 11 – 13. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/1.-Le-Man-noiabr-2018-chast-1.pdf 13. Шмагун А.В. Культура спілкування у системі публічного управління: процес знаннєвого спілкування та обмін професійними знаннями. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: збірник тез І міжн наук.-практ. конф., Чернігів 09.11.2018р. Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т , 2018. С.763-764.https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/konkup18-z.pdf 14. Шмагун А.В. Розвиток системи моніторингу та прогнозування ринку працевлаштування молоді. ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2020: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України: програма та тези II Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, Миколаїв 04.06.2020р. Миколаїв: Видавництво ЧНУ ім. П. Могили, 2020. С.33-36. https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020_II_Mizhnarodna_naukovo-praktichna_konferentsiya_Zaluchennya_patriotichno_aktivnoyi_molodi_do_rozvitku_gromadanyask 15. Шмагун А.В. Розробка та реалізація державної політики розвитку вищих навчальних закладів на основі бенчмаркінгу. Відкриті еволюціонуючі системи: програма V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 19-21 травня 2020р. Київ, 2020. 11с https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a 16. Шмагун А.В. Розвиток рекламної діяльності в Україні як складової рекламно-комунікаційного ринку в Україні. Трансформація системи публічного управління створенням здоров’я збережувального та безпечного простору України (модернізація, інновації, розвиток): програма Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 22 червня 2020р. Київ: Видавництво МАУП, 2020. 3 с. https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/transformaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya.html 17. Шмагун А.В. Удосконалення гендерного балансу у галузі політичного представництва і керівництва державними процесами як ключове поняття сталого розвитку. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку: міжнародна науково-практична конференція, Київ 26 -30.10.2020 р. Київ: НАДУ, 2020. https://kbuapa.kh.ua/?p=7332