Durman_1

Durman Mykola Oleksandrovych

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Honored Worker of Education of Ukraine

,

Models and mechanisms of information support for decision-making in the management of complex technological processes - 05.13.06 - advanced information technologies, 2000

- ,

E-government State regulatory policy Decentralization and local / regional economic development Project strategy and management
  1. Публікації за останні 5 років: 1. Дурман М.О. Використання принципів системного підходу в наукових дослідженнях з інформатики і комп’ютерних наук: навч.-метод. посіб. / Микола Дурман. – К.: Видавництво НЦ МАН України, 2015. – 42 с. 2. Дурман М.О. та інші. Тезаурус з державної кадрової політики : словник-довідник / ред. кол. Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2015. – 412 с. 3. Дурман М.О. та інші. Механізми формування та реалізації державної регуляторної політики на місцевому рівні / Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях: колективна монографія / [за заг. ред. Р. М. Плюща]. – К.: Рідна мова, 2016. – 808 с. 4. Дурман М.О. та інші. Засади формування та реалізації державної регуляторної політики на місцевому рівні. / Модернізаційні та євроінтеграційні орієнтири розвитку місцевого самоврядування в Україні : колективна монографія / [за заг. ред. А.Й. Яскевича]. – К.: НАДУ, 2016. – 743 с. 5. Дурман М.О. Становлення окремих механізмів формування державної регуляторної політики. / Держава та регіони: наук.-вироб. журнал. Серія: Державне управління, №1, 2016. /Вид-во Класичний приватний університет, - Запоріжжя. - С. 78-85 20 б. 6. Дурман М.О., Тохтарова І.М. Відкриті дані як інструмент інформаційного забезпечення прозорості публічної влади / Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2017, № 1. Електронне наукове фахове видання. – Режим доступу: www.el-zbirn-du.at.ua/ 7. Дурман М.О. Формування регуляторної політики на місцевому рівні: механізми та чинники змін. / Громадівська модель самоврядування в Україні: колективна монографія // Кол. авт., за заг. ред. проф. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, Р.М. Плюща. – Херсон, Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 708 с. 8. Дурман М.О., Дурман О.Л. Субвенція на розвиток інфраструктури обʼєднаних територіальних громад як інструмент впровадження нової регіональної політики. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2018. – № 2. – URL: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua. – Назва з екрана. 9. Дурман М.О. Міжнародний досвід розв’язання регуляторних проблем на національному рівні // East European Scientific Journal, #8 (48), 2019 part 2. P.30 36. 10. Durman M. Correlation of mechanism of public administration and state regulation in developing state regulatory policy // Information and Innovation Technologies in Economics and Administration. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. P. 200-208. 11. Дурман М.О. Організаційно-правові механізми управлінської діяльності у формування державної регуляторної політики. // Теорія та практикАа державного управління і місцевого самоврядування. 2019. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2019_2 12. Дурман М.О. Удосконалення понятійно-термінологічного апарату у сфері державної регуляторної політики в Україні // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 30 (69), № 5, 2019. С. 29-36. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.5/06 13. Дурман М. О. Чинники впливу на формування та реалізацію державної регуляторної політики // Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал. Випуск 14. – Одеса, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», Видавничий дім «Гельветика». 2019. С. 43-47. DOI https://doi.org/10.32843/2663-5240-2019-14-8 14. Дурман М.О. Деякі аспекти регуляторної діяльності Кабінету Міністрів України. // Держава та регіони. Серія «Державне управління», Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2019, №4 (68). С. 96-103. DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-4-16 15. Дурман М.О., Дрожжин Д.Ю. Інструменти регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування // Науковий вісник: державне управління: журнал. К.: МАУП, Видавництво Університету економіки та права «КРОК». 2020. №1 (3) 2020. С. 84-97. DOI https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-1(3)-84-96 16. Дурман М. О., Тохтарова І. М. Електронні ресурси та сервіси як інструменти підвищення ефективності державної регуляторної політики // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2020. № 1. DOI https://doi.org/10.35546/kntu2308-8834/2020.1.13 17. Дурман М., Дурман О. Економічні теорії та державна регуляторна політика: механізми та інструменти реалізації // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VIII(37), I.: 223, 2020 Feb. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_viii_223_37.pdf. DOI https://doi.org/10.31174/SEND-HS2020-223VIII37-11 18. Дурман М.О. Стан розподілу інфраструктурної субвенції в 2019 р. на прикладі об’єднаних територіальних громад Миколаївської області. URL: http://ufuti.pro/static/340-stan-rozpodilu-infrastrukturnoi-subventsii-v-2019-r-na-prykladi-obiednanykh-terytorialnykh-hromad-mykolaivskoi-oblasti.html 19. Дурман М.О. Формування та реалізація державної регуляторної політики в Україні : монографія / М.О. Дурман. – Херсон: Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 484 с. 20. Durman M. O. Growing and functions of the State Regulatory Service of Ukraine as the main subject of formation and realization of the State Regulatory Policy / Durman M. O., Drozhyn D. Y. // Scientific publications «PUBLIC MANAGEMENT», № 2 (22) — March 2020. p. 48-63. DOI https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-2(22)-48-63 21. Дурман М.О. Співвідношення понять «державний» та «публічний» у сфері регуляторної політики: актуалізація понятійнотермінологічного апарату. Науковий вісник: державне управління: журнал. 2020. №2 (4) 2020. С. 135-149. DOI: https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-2(4)-135-148 22. Дурман М.О. Альтернативні моделі формування та реалізації державної регуляторної політики та їх співвідношення зі стратегіями економічного розвитку територій. Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника “Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління»). № 1 (24). 2020. С. 29-35 DOI https://doi.org/10.32836/2310-9653-2020-1.6 23. Дурман М.О. Стратегія регуляторної політики як один з інструментів реалізації стратегії розвитку адміністративнотериторіальної одиниці. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Х. Вид-во НУЦЗУ, 2020. Вип. 1 (12). (Серія «Державне управління»). С. 414-427. DOI: 10.5281/zenodo.3842067 24. Дурман М.О. Політико-економічна модель лібертаріанства та можливість її застосування в Україні: регуляторний аспект // Публічне управління та регіональний розвиток. ЧНУ ім. Петра Могили. №7 (2020). Миколаїв. 2020. С. 109-124. DOI: https://doi.org/10.34132/pard2020.07.05 25. Дурман М.О. Взаємозв’язок процесів формування стратегій державної регуляторної політики та стратегій економічного розвитку. Polish Journal Of Science. №28 (2020). VOL. 4. Р. 47-51. 26. Durman M., Bashtannyk A., Kornienko V., Omarov A., Levchenko S. The Paradigm of Public Administration and its Development in Conditions of State Formation and Changes. International Journal of Economics and Business Administration. Volume VIII, Special Issue 1, 2020. pp. 178-189 (Scopus Indexed) 27. Дурман М.О. Інструменти формування державної регуляторної політики в різних економічних теоріях. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, О. М. Момоток та ін. Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2020. С. 30 32. 28. Лопушинський І.П. Дурман М.О. Удосконалення стратегічного планування розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням принципів державної регуляторної політики. 100 ідей для Президента та Уряду України: проєктні ініціативи у сфері публічного управління: зб. наук. пр.: у 2 т. Редкол: Н.І. Обушна, А.П. Рачинський, С.К. Хаджирадєва (голова). Київ. НАДУ. 2020. Т. 2. С. 98-103. 29. Haidai O., Naumenko R., Durman M., Bondareva L., Bykov R. And Kliutsevskyi V. Ukraine’s International Commitments to Resolve Regulatory Issues. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-3-3, 13-14 November 2019, Madrid, Spain, p. 10090-10099. (Web of Science)