Новый-рисунок-2

Ільїна Анастасія Олександрівна

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат економічних наук

Київський національний торговельно-економічний університет

Україна, Київ

Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні - 08.00.03, 2017

- ,

інвестиційний менеджмент, проблеми розвитку інноваційної інфраструктури, державно-приватне партнерство, реформування економічної системи, постіндустріальне суспільство.
  1. Монографії: 1. Ільїна А.О. Умови надання та використання електронних послуг в Україні / А.О. Ільїна // Детермінанти розвитку публічного управління та адміністрування в Україні: колективна монографія / за заг. ред. Н.С. Орлової. – Київ: ВД «Освіта України», 2020. – 262. (С. 135-145). Статті у наукових фахових виданнях, в тому числі тих, які включені до міжнародних наукометричних баз даних: 1. Лагутін В.Д., Ільїна А.О. Вплив держави на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 3 (142). – С. 58-66 (Бази даних: Google Scholar, НПУ) (обсяг 0,88 друк. арк., в т.ч. авторський – 0,45 друк. арк.) [Особистий внесок автора: проведено аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, визначено роль держави в інноваційно-інвестиційному процесі в Україні]. 2. Ільїна А.О. Роль прямих іноземних інвестицій в інноваційному розвитку економіки України / А.О. Ільїна // Інвестиції: практика та досвід.– 2013. – №5. – С. 99-104. (Бази даних: SIS, Google Scholar, НПУ) (обсяг 0,67 друк. арк.). 3. Ільїна А.О. Державно-приватне партнерство як фактор підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / А.О. Ільїна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 1, Т. 1. – С. 133-137 (Бази даних: РИНЦ, Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, НПУ) (обсяг 0,53 друк. арк.). 4. Ільїна А.О. Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку національної інноваційної системи України / А.О. Ільїна // Економіка та держава. – 2013. – №10. – С. 76-80. (Бази даних: Google Scholar, НПУ) (обсяг 0,65 друк. арк.). 5. Ільїна А. Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні / А.О. Ільїна // Економіст. – 2013. – № 10. – С. 31-34 (Бази даних: RePEc, Google Scholar, НПУ) (обсяг 0,71 друк. арк.). 6. Ільїна А.О. Формування механізму державного регулювання інвестиційного процесу в Україні / А.О. Ільїна // Вісник Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова. – 2014. – Т. 19, Вип. 2/2, – С. 85-92 (Бази даних: Base-Search.Net (Open Access), Google Scholar, НПУ) (обсяг 1,10 друк. арк.). 7. Ільїна А.О. Сутність та механізм реалізації інвестиційного процесу / А.О. Ільїна // Кримський економічний вісник. – 2014. – № 3 (10). – С. 46-52 (Бази даних: РІНЦ, Google Scholar) (обсяг 0,95 друк. арк.). 8. Ільїна А.О. Методологія оцінки ефективності державного регулювання інвестиційного процесу / А.О. Ільїна // Молодий вчений. – 2014. – № 8 (11). – С. 112-118 (Бази даних: РІНЦ, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Google Scholar, НПУ) (обсяг 0,90 друк. арк.). 9. Ільїна А.О. Державне стимулювання інвестиційного процесу / А.О. Ільїна // Вісник Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2016. – № 3. – С. 67-77 (Бази даних: Index Copernicus, РІНЦ, Україніка наукова, Google Scholar, НПУ) (обсяг 0,58 друк. арк.). 10. Ільїна А.О. Теоретичні підходи до обґрунтування системи цілей державного стимулювання інвестиційного процесу / А.О. Ільїна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – Вип. 20. – С. 31-35 (Бази даних: Google Scholar, НПУ) (обсяг 0,85 друк. арк.). 11. Ільїна А.О. Роль держави в організації інституційних відносин на інвестиційному ринку / А.О. Ільїна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2017. – Вип. 14, Ч.1. – С. 115-121 (Бази даних: Index Copernicus (ICV 2015: 32.42), Google Scholar, НПУ) (обсяг 0,86 друк. арк.). 12. Ільїна А.О. Інвестиційна безпека як індикатор ефективності державного стимулювання інвестиційного процесу / Ільїна А.О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». – 2017. – Вип. 25, Ч.1. – С. 70-75 (Бази даних: Index Copernicus (ICV 2015: 33.56), Google Scholar) (обсяг 0,8 друк. арк.). 13. Новікова Н.Л., Науменко Р.А., Ільїна А.О. Маркери професійної компетентності державних службовців // Економіка України. – 2018. – № 9 (682). – С. 85-98 (Бази даних: Index Copernicus International, Google Scholar, OAJI.net) (обсяг 0,91 друк. арк., в т.ч. авторський: 0,34 друк. арк.) [Особистий внесок автора: узагальнено, розроблено та проаналізовано маркери професійної компетентності державних службовців, програмні компетентності при підготовці магістрів галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та систему оцінювання рівня професійної компетентності державних службовців – керівників на основі Моделі EFQM]. 14. Ільїна А.О. Вплив інвестицій в людський капітал на економічний і соціальний розвиток країни / А.О. Ільїна // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. – Вип. 3 (65) – С. 72-80 (Бази даних: Index Copernicus, НПУ) (обсяг 0,76 друк. арк.). 15. Ільїна А.О. Проблеми розвитку електронного урядування в органах публічної влади України та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / А.О. Ільїна // Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління. – № 2 (8). – 2020. – С. 232-249 (Бази даних: Google Scholar, Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib) (обсяг 1,28 друк. арк.). – Режим доступу: http://maup.com.ua/assets/files/expert/8/ekspert_2_8_2020.pdf Статті в інших наукових виданнях іноземних країн та виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science: 1. Ilyina A. Investment climate evaluation as an effective detection method for negative impacts on country’s development / Anastasia Ilyina // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 3 (2017). – No. 5 December. – Riga 2017. – Pp. 162-169 (Indexed in the following international databases: IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science) (обсяг 0,88 друк. арк.). 2. Ilyina A. Constructions of technology parks as a means of resolving conflicts of interest between the subjects of the investment process / Anastasia Ilyina // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 5 (2019). – No. 3 June. – Riga 2019. – Pp. 71-81 (Indexed in the following international databases: IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science; Research Papers in Economics (RePEc); European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)) (обсяг 1,34 друк. арк.). 3. Panchenko V., Ilyina A., Mihus I., Vavrin M., Karpenko Yu. The role of investment strategy in the strategic management system of service companies // Academy of Strategic Management Journal. – Volume 18. – Special Issue 1. – 2019 (Scopus, Google Scholar, etc.). (обсяг 0,38 друк. арк., в т.ч. авторський – 0,18 друк. арк.). – Режим доступу: https://www.abacademies.org/articles/the-role-of-investment-strategy-in-the-strategic-management-system-of-service-companies-8922.html 4. Chechel A., Ilyina A., Orlova N., Fayvishenko D., Kulchii I., Pidlisna T. Human Capital Development in the Process of the Use and Provision of Electronic Services in Ukraine. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1-2 April 2020, Seville, Spain, 2020. – P. 1298-1308 (Scopus, Web of Science, Google Scholar, etc.). (обсяг 0,94 друк. арк., в т.ч. авторський – 0,84 друк. арк.). 5. Prodius O., Nechyporuk L., Stoliar O., Ilyina A., Stoyanov Ph. International corporate strategies and entrepreneurial paradigms within the framework of global business integration. Academy of Entrepreneurship Journal. Volume 26, Issue 4, 2020 (Scopus, Google Scholar, etc.). (обсяг 0,39 друк. арк., в т.ч. авторський – 0,22 друк. арк.). URL : https://www.abacademies.org/articles/international-corporate-strategies-and-entrepreneurial-paradigms-within-the-framework-of-global-business-integration-9778.html Статті в інших наукових виданнях іноземних країн та виданнях України, в тому числі тих, які включені до інших міжнародних наукометричних баз даних: 1. Ильина А. Государственное регулирование инвестиционного процесса как фактор инновационного развития экономики / А. Ильина // Развитие инновационной экономики: результаты, проблемы, перспективы: Сборник научных статей межд. науч.-практ. конф. (9-10.10.2014). – г. Гомель.: БТЭУ, 2014. – С. 25-28 (обсяг 0,35 друк. арк.). 2. Ilyina A.A. Investment security and investment process in Ukraine / A.A. Ilyina // Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. – Publishing House “BREEZE”, Monreal, Canada, 2015. – P. 47-53. (Бази даних: РІНЦ Science Index; submitted for review in Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH), Thomson Reuters) (обсяг 0,48 друк. арк.). 3. Ilyina A.A. Institutional mechanism of state adjustment of investment process in Ukraine / A.A. Ilyina // Prospects for development of education and science: Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2016. – P. 19-28 (Бази даних: РІНЦ Science Index; submitted for review in Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH), Thomson Reuters) (обсяг 0,83 друк. арк.). 4. Ilyina A.A. Mechanism of formation of effective system of state regulation of investment process / A.A. Ilyina // Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. – Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016. – P. 36-40 (Бази даних: РІНЦ Science Index; submitted for review in Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH), Thomson Reuters) (обсяг 0,48 друк. арк.). 5. Ільїна А.О. Ретроспективний аналіз формування системи державного регулювання інвестиційного процесу в Україні за основною законодавчою базою / А.О. Ільїна // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції 3 частина: «Літні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2017. – С. 11-20 (Бази даних: CiteFactor (Academic Scientific Journals), Academic Resource Index (ResearchBib), ISSUU, SlideShare, Zenodo, Calameo) (обсяг 0,7 друк. арк.). 6. Ilyina A.A. Budget deficit as an indicator of budget efficiency of the state regulation of investment process // Perspectives of research and development: Collection of scientific articles. – SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2017. – P. 12-16 (Бази даних: РІНЦ Science Index; submitted for review in Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH), Thomson Reuters) (обсяг 0,46 друк. арк.). 7. Ilina A. The effectiveness of civil service as a factor in the development of innovation infrastructure in Ukraine / Anastasia Ilina // 11th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics “Knowledge-Economy-Sociaty”: Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises, May 29-30, 2019. – Pp. 197-206 (Бази даних: Kraków PL; Kurier UEK; Świat Nieruchomości) (обсяг 0,62 друк. арк.). Інші публікації в інших виданнях: 1. Ilyina A.O. Influence of Foreign Direct Investments on Development of National Innovative System / A.O. Ilyina // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: Збірник праць ІХ (ХХІ) Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15.03.2013) – м. Київ, 2013. – С. 87-89 (обсяг 0,14 друк. арк.). 2. Ільїна А.О. Основні напрями вдосконалення механізму державного стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / А.О. Ільїна // Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (12.04.2013). – м. Київ.: ВПЦ АМУ, Ч.1, 2013. – С. 314-316 (обсяг 0,17 друк. арк.). 3. Ільїна А. Інвестиційний процес як фактор інноваційного розвитку національної економіки / А. Ільїна // Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації: матеріали ІІ Всеукр. наук. інтернет-конф. (16.05.2014). – м. Тернопіль.: ТНЕУ ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина, 2014. – С. 57-61 (обсяг 0,25 друк. арк.). 4. Ільїна А.О. Фактори впливу на інвестиційний процес в умовах глобалізації економічного розвитку / А.О. Ільїна // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Збірник матеріалів VI Міжн. наук.-практ. конф. (23.05.2014). – м. Харків.: ХНАДУ, 2014. – С. 56-58 (обсяг 0,11 друк. арк.). 5. Ільїна А.О. Інвестиційна політика як основа регулювання інвестиційного процесу / А.О. Ільїна // Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України: матеріали доповідей Міжн. наук.-практ. конф.(16-17.05.2014). – м. Ужгород.: УНУ, 2014. – С. 169-171 (обсяг 0,17 друк. арк.). 6. Ільїна А.О. Державне регулювання інвестиційного процесу в промисловому секторі України / А.О. Ільїна // Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді: матеріали Міжн. наук.-практ. конф.(24-25.04.2014). – м. Одеса.: ОНПУ, 2014. – С. 20-21 (обсяг 0,15 друк. арк.). 7. Ільїна А.О. Вплив інвестиційного процесу на інноваційний розвиток промисловості України / А.О. Ільїна // Сучасні економічні проблеми розвитку промислового сектору України: Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ.конф. (29-30.04.2014). – м. Дніпропетровськ: НМАУ, 2014. – С. 70-73 (обсяг 0,11 друк. арк.). 8. Ільїна А.О. Проблеми фінансування капітальних інвестицій в Україні / А.О. Ільїна // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали Міжн. наук.-практ. конф.(15-16.05.2015). – м. Одеса.: Одес. на. ун-ту ім. І. Мечникова, 2015. – С. 57-60 (обсяг 0,24 друк. арк.). 9. Ільїна А.О. Вплив інвестиційного процесу на розвиток промислового комплексу в Україні / А.О. Ільїна // Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (15-16.05.2015). – м. Харків.: ХДУ, 2015. – С. 113-115 (обсяг 0,19 друк. арк.). 10. Ільїна А.О. Проблеми механізму державного регулювання інвестиційного процесу в Україні / А.О. Ільїна // International Scientific-Practical Conference Economic Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: Conference Proceedings, Part I, (June 30, 2016). – Lisbon: Baltija Publishing.– P. 83-86 (обсяг 0,19 друк. арк.). 11. Ilina A.O. Improvement of evaluation of efficiency of state adjustment of investment process by using modeling approach / A.O. Ilina // ІІ International Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part 1, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. – P. 57-60 (обсяг 0,22 друк. арк.). 12. Ільїна А.О. Математичне формулювання показників ефективності державного регулювання інвестиційного процесу / А.О. Ільїна // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – У 2-х частинах. – (м. Запоріжжя, 30 червня 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – Ч. 2. – С. 87-90 (обсяг 0,23 друк. арк.). 13. Ільїна А.О. Проблемні питання щодо вдосконалення системи державного регулювання інвестиційного процесу в Україні / А.О. Ільїна // Соціально-економічний розвиток країни в контексті інтеграційних процесів: досвід, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 липня 2017 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – С. 34-37 (обсяг 0,24 друк. арк.). 14. Ільїна А.О. Місце та роль держави в оптимізації протікання інвестиційного процесу / А.О. Ільїна // Фінанси, аудит та соціальна економіка: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28-29 липня 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2017. – С. 16-19 (обсяг 0,25 друк. арк.). 15. Ільїна А.О. Механізм протікання інвестиційного процесу та характеристика його стадій / А.О. Ільїна // Перспективи розвитку національної економіки в умовах змін ринкового середовища: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 11-12 серпня 2017 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2017. – С. 20-23 (обсяг 0,21 друк. арк.). 16. Ільїна А.О. Роль держави у формуванні інвестиційної привабливості економіки країни / А.О. Ільїна // Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 18-19 серпня 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – С. 40-44 (обсяг 0,24 друк. арк.). 17. Ilina A.O. Mathematical formalization as the method to improve evaluation of state adjustment of investment process in Ukraine / A.O. Ilina // International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 19th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing. – P. 48-51 (обсяг 0,24 друк. арк.). 18. Ільїна А.О. Погіршення інвестиційного клімату як наслідок недоліків у системі державної служби / А.О. Ільїна // Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 липня 2018 р.): у 2 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – С. 43-45 (обсяг 0,27 друк. арк.). 19. Ільїна А.О. Інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура як основа формування інноваційної системи країни / А.О. Ільїна // Актуальні проблеми сучасної науки: збірник тез доповідей XXХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків – Відень – Берлін – Астана, 30 січня 2019 р.). – Київ: МНЦРНТ Видавничий дім «Інтернаука», 2019. – P. 10-14 (обсяг 0,22 друк. арк.). 20. Ilina A.O. Electronic governing as a way to an effective innovation development / A.O. Ilina // International Scientific Conference «Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies», January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – P. 50-53 (обсяг 0,25 друк. арк.). 21. Ільїна А.О. Системний взаємозв’язок маркерів професійної компетентності державних службовців / А.О. Ільїна // Проблеми розвитку науки в контексті трансформацій суспільства: Матеріали науково-практичної конференції (м. Полтава, 30-31 серпня 2019 року). – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2019. – С. 25-29 (обсяг 0,24 друк. арк.). 22. Ільїна А.О. Інвестиції у людський капітал як фактор професійної компетентності державних службовців / А.О. Ільїна // Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 вересня 2019 р.). – Одеса : Інститут інноваційної освіти, 2019. – С. 135-139 (обсяг 0,28 друк. арк.). 23. Ільїна А.О. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування / А.О. Ільїна // Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення [Електронне видання]: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2019 р.). – Київ : КНТЕУ, 2019. – С. 167-170 (обсяг 0,28 друк. арк.). – Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/1f30b2f91b4124794d5ae43544042092.pdf 24. Ільїна А.О. Методика підготовки державного службовця як зразку для наслідування людини економічної / А.О. Ільїна // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Internship. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020. – С. 60-63 (обсяг 0,27 друк. арк.). 25. Ільїна А.О. Іноземне інвестування як фактор інноваційного розвитку людського капіталу / А.О. Ільїна // From the Baltic to the Black Sea: the formation of modern economic area: IV International scientific conference (August 21th, 2020. Riga, Latvia). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. – С. 48-52 (обсяг 0,19 друк. арк.). Навчально-методичні видання: 1. Бойко А.В., Ільїна А.О. Робоча програма з дисципліни «Електронне урядування». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 28 с. (обсяг 1,14 друк. арк., в т.ч. авторський – 0,63 друк. арк.). 2. Ільїна А.О. Збірник тестових завдань з дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2018. – 42 с. (обсяг 1,71 друк. арк.). 3. Ільїна А.О. Збірник ситуаційних вправ (кейсів) з дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2018. – 50 с. (обсяг 2,56 друк. арк.). 4. Ільїна А.О. Збірник тестових завдань з дисципліни «Електронне урядування» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2018. – 45 с. (обсяг 1,85 друк. арк.). 5. Ільїна А.О. Збірник тестових завдань з дисципліни «Державна служба» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2018. – 51 с. (обсяг 2,30 друк. арк.). 6. Ільїна А.О. Збірник ситуаційних вправ (кейсів) з дисципліни «Електронне урядування» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2019. – 55 с. (обсяг 2,91 друк. арк.). 7. Новікова Н.Л., Ільїна А.О. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки» для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». – Київ: КНТЕУ, 2019. – 26 с. (обсяг 1,11 друк. арк., в т.ч. авторський – 0,47 друк. арк.). 8. Новікова Н.Л., Ільїна А.О. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування» для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». – Київ: КНТЕУ, 2019. – 27 с. (обсяг 1,16 друк. арк., в т.ч. авторський – 0,53 друк. арк.). 9. Новікова Н.Л., Орлова Н.С., Ільїна А.О. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Державне регулювання економіки». – Київ: КНТЕУ, 2019. – 133с. (обсяг 3,28 друк. арк., в т.ч. авторський – 2,03 друк. арк.). 10. Ільїна А.О. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Електронне урядування». – Київ: КНТЕУ, 2019. – 170 с. (обсяг 4,15 друк. арк.). 11. Ільїна А.О. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Державна служба». – Київ: КНТЕУ, 2019. – 122 с. (обсяг 3,06 друк. арк.). 12. Ільїна А.О. Збірник ситуаційних вправ (кейсів) з дисципліни «Державна служба» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2019. – 48 с. (обсяг 2,50 друк. арк.). 13. Ільїна А.О. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування». – Київ: КНТЕУ, 2019. – 205 с. (обсяг 4,57 друк. арк.). 14. Ільїна А.О. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Державна служба» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2020. – 62 с. (обсяг 3,15 друк. арк.). 15. Ільїна А.О. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронне урядування» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2020. – 63 с. (обсяг 3,29 друк. арк.). 16. Ільїна А.О. Програма з дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2020. – 44 с. (обсяг 2,13 друк. арк.). 17. Ільїна А.О. Робоча програма з дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2020. – 30 с. (обсяг 1,55 друк. арк.). 18. Ільїна А.О. Програма з дисципліни «Електронне урядування» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2020. – 21 с. (обсяг 1,03 друк. арк.). 19. Ільїна А.О. Робоча програма з дисципліни «Електронне урядування» / А.О. Ільїна. – Київ: КНТЕУ, 2020. – 23 с. (обсяг 1,10 друк. арк.).