Пашко

Pashko Lyudmila Andreevna

Doctor of science in Public Administration, professor

The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Professor of the Department of parliamentarism and political management

(Русский) Украина,

The role of adjectives denoting human nature in modern French - , 1991

Human resources in the sphere of public administration: theoretical and methodological basis of evaluation - 25.00.03 - Public Service, 2007

The power and personality. Kratolohiya. Leadership in the system of public administration. Resonant Leadership of the modern manager. Parliamentary leadership. Human resource management in the public service. Anthropology power. The professionalization of public servants. Assessment of human resources for public service. Leader in the management. Personality as subject and object management. Self-management and samokouchynh of the government entity. Dialogue of authorities and the public. Management of public property. Elitoznavstvo. Unity of Ukraine.
 1. Пашко Л.А. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання: Моногр К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 236 с.
 2. Пашко Л.А. Актуалізація людського фактора у сфері державного управління як запорука результативності взаємодії у форматі «держава – громадянське суспільство» // Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин: Моногр. / За заг. ред. Нижник Н.Р. та Олуйко В.М. – Хмельницький Вид-во ХУУП, 2007. – 382 с. – С. 8–12; 21–25; 36–42; 117-135
 3. Пашко Л.А. Соціальна цінність оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління // Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації: Моногр. / За заг. ред. Нижник Н.Р. – Чернівці Технодрук, 2008. – 380 с. – С. 307-330
 4. Пашко Л.А. Актуалізація людського фактора у сфері державного управління як запорука результативності взаємодії у форматі “держава – громадянське суспільство” // Громадські організації та органи державного управління: питання взаємодії: Моногр. / За заг. ред. Нижник Н.Р. та Олуйка В.М. Видання 2-е, розширене та доповнене. – Черкаси: Вид-во Чабаненко, 2009. – 350 с. – С. 117-135
 5. Пашко Л.А. Управлінське лідерство як запорука ефективності функціонування сфери державного управління Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: моногр. / за заг. ред. Н.Р.Нижник, Н.Т.Гончарук. – Д.: Монолит, 2009. – 350 с. – С. 255-271
 6. Пашко Л.А. Гармонізація управлінської взаємодії у форматі “керівник - підлеглий” як пріоритет сьогодення державної служби України Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток: Моногр. / За заг. ред. Толстоухова А.В., Нижник Н.Р., Гончарук Н.Т. - Д.: Монолит, 2010. – 398 с. – С. 278-297
 7. Пашко Л.А. Моніторинг мотиваційної складової оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління Моніторинг законодавства України: аналіз, проблеми, перспективи: Моногр. / За заг. ред. Нижник Н.Р. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 304 c. – C. 46-69
 8. Основи вітчизняного парламентаризму: Підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / за заг ред. В.А Гошовської; уклад.: Н.Б.Ларіна та ін К.: НАДУ, 2011. – 408 с. – Авторські С. 193-241 (гриф МОН України)
 9. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти Навч. посіб. /за заг. ред. Р.А.Науменко, Л.М.Гогіної. – К. : НАДУ, 2011. – 204 с. (гриф МОН України)
 10. Елітознавство Підручник /За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2013. – 268 с. – С. 69-70, 79-100С. 69-70, 79-100 (гриф МОН)
 11. Політичне лідерство Навч. посібник /авт. кол.; за заг. ред. В.А.Гошовської, Л.А.Пашко. – К.: НАДУ, 2013. – 300 с. – С. 6- 114, 135-158
 12. Пашко Л.А. Практикум до тематичного постійно діючого семінару «Управлінське лідерство» Уклад. Л.Пашко. – Луцьк, 2012. – 39 с
 13. Пашко Л.А. Управлінське лідерство: сучасна сутність та тенденції Практикум. Луцьк, 2012. – 22 с.
 14. Управлінське лідерство сучасного керівника Навч.-метод.посібник. Бібліотека сучасного керівника / Авт.: Пашко Л.А. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2013. – 84 с.
 15. Комунікативна компетентність керівника: Навч.-метод. матеріали /Л.А.Пашко, Н.Б.Ларіна, О.М.Руденко; упоряд. Г.І.Бондаренко. – К.: НАДУ, 2013. – 76 с. – С. 5-65.
 16. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі державного управління Навч.-метод. матеріали /В.А.Гошовська, Л.А.Пашко, Л.М.Фугель; упоряд. Ю.В.Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 96 с. – С. 10-80
 17. Пашко Л.А. Кратологія (наука про вдладу) метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Л.А. Пашко – К.: НАДУ, 2011. – 46 с.
 18. Пашко Л.А. Оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління: соціальна значимість та цінність // Фінансова система регіонів: методологія, аналіз, практика моногр./ З.В.Герасимчук, Л.І.Федулова, Л.А.Пашко [та ін.]; під заг. ред. В.К.Присяжнюка, А.Б.Кондрашихіна. – Київ-Севастополь-Донецьк: АМУ, 2012. – С. 78-89
 19. Пашко Л.А. Гуманізація внутрішньо організаційних відносин як основа реального управлінського лідерства на державній службі // Управлінське лідерство колективна моногр. /За заг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – С. 107-118
 20. Пашко Л.А. Самоменеджмент керівника – основа реального управлінського лідерства // Формування регіонального лідера: навчання впродовж життя Навч.-метод. посібник/За заг. ред. Баюка М.І., Гаман Т.В. –Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – С. 70-86
 21. Політичне лідерство: конспект лекцій В.А.Гошовська, Л.А.Пашко, Л.І.Даниленко, Ю.В.Бпаскакова. – К.: НАДУ, 2013. – 76 с. – С. 5-54
 22. Пашко Л.А. Оцінювання в діяльності керівника-лідера навч.-метод. матеріали /Л.А.Пашко; уклад. М.М.Газізов. – К.: НАДУ, 2013. – 60 с
 23. Пашко Л.А. Управлінське лідерство: сучасна сутність та тенденції Презентаційні матеріали тематичного постійнодіючого семінару «Управлінське лідерство» /уклад. Л.А.Пашко. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2013. – 64 с
 24. Майстерня управлінського лідерства зб.навч.-метод. матеріалів № 2 для слухачів Літньої тренінгової школи / уклад. Н.Б.Ларіна, В.В.Святненко; за заг. ред. Л.АПашко, М.М.Газізова. – К.: НАДУ, 2014. – 144 с. – С. 4-34
 25. Пашко Л.А. Людиноцентризм у системі міжособистісної взаємодії (спеціалізований тренінг-семінар) Тренінг у системі професмійної підготовки державно-управлінських кадрів: зб. тренінгів / редкол.: Ю.П.Сурмін, Р.А.науменко, Л.М.Гогіна. – К.: НАДУ, 2013. – 100 с. – С. 15-27
 26. Пашко Л.А. Управлінське лідерство сучасного керівника Навч.-метод. посіб. /Л.А.Пашко. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна. – 2014. – 84 с
 27. Розвиток політичної та адміністративно-управлінської еліти в Україні теоретико-методологічні засади [Текст] : наук. розроб. : [навч. вид.] / за заг. ред. В. А. Гошовської ; В. А. Гошовська, І. Г. Сурай, Л. А. Пашко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. – К. : НАДУ, 2014. – 57 с.
 28. Лідерство в місцевому самоврядуванні Словник термінів / за заг. ред. В.А.Гошовської, Л.А.Пашко, А.К.Гука та ін. – Х.: Фактор, 2015. – 156 с. – [Серія «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування»]
 29. Самоменеджмент сучасного керівника-лідера навчального закладу та організатора навчання (дистанційний курс) навч.-метод. матеріали/ Л. А. Пашко ; упоряд. Н. В. Ясько ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. – К. : НАДУ, 2015. – 44 с
 30. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування навч. посіб. /уклад. Гошовська В.А., Пашко Л.А. та ін. – К. : КІС, 2016. – 130 с. – [Серія «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування»].