Фото Дегтяр О.А. сайт

Oleg Andreevych Degtyar

Doctor of Science in Public Administration

Associate professor of the department of Management and Administration of the O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Ukraine,

Mechanisms of state regulation of the development of the small business at the regional level - 25.00.02 - mechanisms of public administration, 2008

The formation and functioning of the mechanisms of the state regulation of development of the social sphere, in the conditions of modern challenges - 25.00.02 - mechanisms of public administration, 2015

Public service, personnel policy, social sphere, civil society, administrative management, management of administrative services
 1. Валютне регулювання в Україні: теорія і практика [Монографія] В. В. Маліков, І. А. Дмитрієв, О. А. Дєгтяр. – Харків : ХНАДУ, 2012. – 320 с
 2. Прийняття державно-управлінських рішень у соціальній сфері [Монографія] А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр. – Харків : Вид-во «С.А.М.», 2014. – 252 с
 3. Державне регулювання розвитку соціальної сфери: концептуальні засади та практика [Монографія] О. А. Дєгтяр. – Харків : С.А.М., 2014. - 508 с
 4. Державне та регіональне управління в соціальній сфері [Монографія] за заг. ред. О.А. Дєгтяра. – Харків : С.А.М., 2015. – 552 с
 5. Дєгтяр О.А. Еволюція теорій державного регулювання економіки та підвищення якості життя громадян Держава та регіони. Серія «Державне управління», – Запоріжжя : – 2012. – № 3. – С. 13–17
 6. Дегтярь О.А. Особенности прогнозирования последствий государственно-управленческих решений в экономической сфере Дєгтяр О.А. Методологія державного управління соціальною сферою в умовах трансформаційних процесів в Україні зб. наук. пр. Донецького державного університету управління. Серія : Державне управління / ДонДУУ. Т. ХІІІ, вип. 243 : Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – 2012. – С.33–41
 7. Дєгтяр О.А. Європейський досвід державного регулювання соціальної сфери в умовах фінансової кризи Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління.– 2012. – №4. (62). – С. 128–132
 8. Дєгтяр О.А. Ефективність державного управління соціальною сферою Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління. – 2012. – №3 (61). – С. 73–77
 9. Дєгтяр О.А. Теоретичні аспекти формування та розвитку державної соціальної політики Держава та регіони. Серія «Державне управління»,– Запоріжжя, – 2013. – № 1. – С. 54–59
 10. Дєгтяр О.А. Особливості державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах трансформаційних змін Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління. – 2013. – № 1 (63). – С. 63–68
 11. Дєгтяр О.А. Розвиток соціальної сфери як основа забезпечення якості життя населення [Електронний ресурс] Державне будівництво [Електронний журнал] – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/6/06.pdf
 12. Diegtiar O. Trends of management by objectives of regional social sphere development Scientific and practical journal Public policy and economic development, issue 3(7). 2015, P. 69-79
 13. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016 Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94