ivanova

Іванюк Ольга Володимирівна

Кандидат економічних наук

Поліський національний університет

Україна, Житомир

Економічні засади використання біомаси для енергозабезпечення сільських територій - 08.00.03, 2012

- ,

  1. 1. Іванюк О. В. Еколого-економічне управління підприємством: навч. посібник / О. В. Іванюк [та ін.] ; заг. ред. Є. І. Ходаківський ; Державний агроекологічний ун-т, Житомирський держ. технологічний ун-т, Спілка економістів України. - Житомир : 2007. - 134 c. 2. Іванюк О.В. Перспективи розвитку біопалива в Україні / О.В. Іванюк // Перспективи розвитку фермерства на Поліссі: матеріали регіональної наук.-практ. конф., 10 квіт. 2007 р. / Українська асоціація молодих фермерів. − Житомир, 2007. − С. 67-70. 3. Іванюк О.В. Перспективні напрямки розвитку біопаливного виробництва в Україні / О.В. Іванюк // Економіка: проблеми теорії та практики. − Дніпропетровськ, 2008. − Т. 5. - С. 1366-1372. 4. Іванюк О. В. Біологічне паливо в Україні: економічні передумови та перспективи розвитку / О. В. Іванюк // Економіка АПК. - 2008. - N 9. - С. 58-61. 5. Іванюк О.В. Перспективи розвитку агропромислового комплексу в контексті виробництва біопалива / О.В. Іванюк // Стратегія розвитку і реалізації потенціалу АПК: колективна монографія / − Житомир: Житомирське обласне об’єднання громадської організації “Спілка економістів Україниˮ, 2008. − С. 280-285. 6. Іванюк О.В. Перспективи енергетичного використання біомаси / О.В. Іванюк // Вісн. Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування. Сер. “Економіка”. − 2009. − Вип. 1(45). − С. 83–88. 7. Іванюк О.В. Використання деревної біомаси як альтернативного джерела енергії / О.В. Іванюк // Наука. Молодь. Екологія − 2009: матеріали 5-ої наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 27-29 трав. 2009 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. − Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. − С. 130-132. 8. ванюк О.В. Сировинна база енергозамінників / О.В. Іванюк // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: матеріали 1-ої наук.-практ. конф. молодих вчених, 23-24 верес. 2009 р. − Тернопіль: ТІ АПВ УААН, ФАЕМ ТНЕУ, 2009. − С. 193-196. 9. Іванюк О. В. Економіка та менеджмент інноваційної діяльності: навч. посіб. / І. Г. Грабар, О. В. Іванюк, Н. Л. Овандер, О. А. Прокопчук, Є. І. Ходаківський, К. О. Яроцька. − К.: Центр навчальної літератури. – 2010. − 323 с. 10. Іванюк О. В. Економічна оцінка виробництва біопалива з відходів лісового господарства / О. В. Іванюк // Економіка АПК. – Економіка АПК. - 2010. - N 1. - С. 40-42 11. Іванюк О. В. Еколого-економічні та соціальні альтернативи відродження сільських територій у регіоні радіаційного забруднення / О. В. Іванюк, Є. І. Ходаківський // Соціогуманітарний розвиток територій, постраждалих від Чорнобильської катастрофи : проблеми та шляхи їх розв’язання; матеріали «круглого столу», 27 трав. 2011 р. − К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку», 2011. − С. 193−196. 12. Іванюк О. В. Економічні альтернативи використання лісосировини / Є. І. Ходаківський, В. О. Смаглій, О. В. Іванюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 407–413. 13. Іванюк О. В. Синергетика: методологія ефектів : монографія / [О.В.Іванюк та ін. ; наук. ред.: Ходаківський Є. І., Зінчук Т. О., Грабар І. Г.] ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2012. - 623 с. 14. Іванюк О. В. Стратегічні вектори управління енергетичною безпекою / О. В. Іванюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2 (12). – С. 144–147. 15. Іванюк О.В. Економічна оцінка виробництва біопалива з відходів лісового господарства / О.В. Іванюк // Економіка АПК. − 2012. − №2. − С. 43–45. 16. Іванюк О. В. Солома як енергетичний ресурс / О. В. Іванюк // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 43–45. 17. Іванюк О. В. Ризикогенність і страхування в аграрній сфері (теорія, практика): колект. моногр. / О. М. Віленчук, І. Л. Литвинчук, І. Є. Януль; за наук. ред. Є. І. Ходаківського. – Житомир: «Полісся», 2013 – 323 с. 18. Іванюк О. В. Альтернативні напрями енергозабезпечення сільських територій / О. В. Іванюк // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 2. – С. 321–324. 19. Іванюк О. В. Економічні засади використання біомаси для енергозабезпечення сільських територій : монографія / О. В. Іванюк. – Житомир : Сонечко, 2013. – 189 с. 20. Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України. Монографія. / В. О. Дубровін, Л. Д. Романчук, С. М. Кухарець, О. В. Іванюк та інші. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 335 с. 21. Іванюк О. В. Інтелектуальна власність: навчально-наочний посібник / О. В. Іванюк, І. Л. Литвинчук. – Житомир: В. Б. Котвицький, 2014. – 163 с. 22. Іванюк О. В. Напрями розвитку органічного землеробства в зоні Полісся / О. В. Іванюк, В. О. Іванюк // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : Полісся, 2014. – С. 329–334. 23. Економічна теорія / Якобчук В. П., Литвинчук І.Л., Довженко В.А., Іванюк О.В. // Навчальний посібник. – Житомир.: Видавництво В.Б.Котвицький, 2015. – 456 с. 24. Акмеологічні засади публічного управління / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук. О. В. Іванюк [та ін.] // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 (59), т. 2. – С. 45–58. 25. Парадигма гештальтів управлінських систем / Є. І. Ходаківський, О. В. Іванюк, М. Ф. Плотнікова // Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». 2018. № 1. C. 206–210. (Index Copernicus) 26. Домінування парадигм холістичності в сучасній науці / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, О. В. Іванюк, О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова // Наукові горизонти. 2018. No 11. (72). 3–12. 27. Світобачення в ноосферній освіті / Г. В. Курмишев, Є. І. Ходаківський, О. І. Іванюк, М. Ф. Плотнікова // Наукові горизонти. 2018. №5 (68). C. 24–31. 28. Публічне управління в умовах інтелектуальної економіки / О.В.Іванюк, М.Ф.Плотнікова, Є.І.Ходаківський // Економіка та суспільство. – 2018. – № 14. – с. 188-194. 29. Відкритий уряд – можливості для України / О.В. Іванюк, О.В. Лугина / Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 4 грудня 2018 р. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2018. – С. 135-139 30. 5. Перешкоди реалізації сервісноорієнтованої системи надання адміністративних послуг в Україні / О.В. Іванюк, О.К. Жеревчук / Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 19 червня 2018 р. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2018. – С. 474-477. 31. Іванюк О.В. Перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній системі публічного управління/ О.В.Іванюк, В.А. Довженко, І.В. Кравець// Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» – №4. – 2018. 32. Іванюк О.В. Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування /І. В. Кравець, В. П. Якобчук, О. В. Іванюк// Інвестиції: практика та досвід. – № 7. – 2018. – С. 105–109. 33. Проблеми медичного обслуговування сільського населення в умовах політики децентралізації влади / О. В. Іванюк, В. А. Довженко, Л.І. Симоненко / Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – №9. – с. 83-89. 34. Формування Європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, О.В. Захаріна, М.Ф. Плотнікова, О.В. Іванюк // Наукові горизонти. Науковий журнал. − № 3 (76) − 2019 р. – С. 10-19. 35. Соціальний франчайзинг / Дискусії з актуальних питань соціального підприємництва: Матеріали 64-го Саміту соціального підприємництва, 24 травня 2019 року. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. –с. 58-63 36. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України: монографія / Іванюк О.В., Литвинчук І.Л., за ред. проф. Т. О. Зінчук. – Київ: «Центр учбової літератури», 2019. –с. 131-150 37. Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції: навчально-наочний посібник / Іванюк О.В., Литвинчук І.Л. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 74 с.