Topalova

Топалова Ельзара Халілівна

Кандидат наук з державного управління доцент

Херсонський національний технічний університет, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Україна, Херсон

Наближення вітчизняної системи врядування до європейських стандартів: регіональний рівень - 25.00.02 – механізми державного управління, 2008

- ,

Регіональне управління, місцеве самоврядування, територіальна організація публічної влади, захист прав корінних народів, професійне навчання публічних службовців.
  1. 1. Топалова Е.Х., Філіппова В.Д. Розв’язання завдань державної політики щодо розвитку системи педагогічної освіти // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2019, № 2. Електронне наукове фахове видання. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_2/7.pdf 2. Топалова Е.Х. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2018, № 1. Електронне наукове фахове видання. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/24.pdf 3. Топалова Е.Х., Чорна О.М. Міжмуніципальне співробітництво громад в умовах децентралізації влади // Матеріали 10-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи”, Херсон, 2019. – С. 187-192 4. Топалова Е.Х., Соболь О.С. Напрямки вдосконалення контрольної діяльності у сфері місцевого самоврядування // Матеріали 10-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи”, Херсон, 2019. – С. 183-187 5. Топалова Е.Х. До питання організаційно-правового забезпечення процесу формування об’єднаних територіальних громад // Матеріали 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи”, Херсон, 2017. – С. 135-140 6. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х. До проблеми законодавчого забезпечення професійного навчання публічних службовців за спеціальністю 281 «публічне управління та адміністрування» // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2017, № 1 Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2017_1/24.pdf 7. Топалова Е.Х. Розвиток місцевого самоврядування в контексті вдосконалення форм співпраці місцевої влади з населенням // Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : збірник матеріалів 7-ї Всеукраїнської науково- практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. – Херсон: ХНТУ, 2016. – С 168-171. 8. Топалова Е.Х. Проблеми участі громадськості у місцевому самоврядування // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 литоп.2016р.) / за заг. ред. В.С.Куйбіди, М.М. Білинської, В.М.Сороко, Л.А.Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – 460 с. 9. Топалова Е.Х. Забезпечення прав корінних народів: міжнародні документи та українські реалії. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування 2016 № 1 10. http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/28.pdf 11. Топалова Е.Х. Ліберальна (децентралізована) кадрова політика. // Тезаурус з державної кадрової політики: словник-довідник / ред. кол. Ю. В. Ковбасюк (голова), Ю. П. Сурмін, О. В. Радченко та ін. – К.: НАДУ, 2015. – С.171 12. Топалова Е.Х. Проблемні аспекти формування та реалізації суспільної відповідальності органів влади та громадян в Україні. // Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : / зб. мат-лів 6-ї Всеукр. наук.-практ. конф. / за наук. ред. Ю. М. Бардачова та ін. – К.-Херсон: Олді-плюс, 2015. – С.172-177. 13. Топалова Е.Х. Принципи публічного управління: порівняльний аналіз вітчизняного та європейського досвіду. // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 70-75 с. 14. Топалова Е. Х., Ковальська Н. М. Актуальні проблеми й здобутки державної міграційної політики в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. 2020. № 1. URL: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua. 15. Безверхнюк Т. М., Топалова Е. Х. Ресурсний режим як один з інструментів формування державної регуляторної політики. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. 2020. № 1. URL: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua. 16. Kryshtanovych, M., Dzanyy, R., Topalova, E., Tokhtarova, I., & Pirozhenko, N. (2020). Challengers to Conceptual Understanding of Sustainable Development Regarding Decentralization of Power and Responsibility in the Conditions of the Postmodern Society. Postmodern Openings, 11(3), 257-268. https://doi.org/10.18662/po/11.3/212 https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3105 (Web of Science) 17. Топалова Е.Х. До питання про визначення сутності поняття «регіон». Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / зб.наук.праць ХНТУ. – Вип 2 (3). – Херсон, 2010 – С.45-53. 18. Топалова Е.Х. Особливості вітчизняної та європейських моделей регіоналізації. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / зб.наук.праць ХНТУ. – Вип 1 (4). – Херсон, 2011 – С.106-114. 19. Топалова Е.Х. Витоки та загальні засади європейської регіональної демократії. Наукові праці. Науково-методичний журнал. Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011.- Вип.147 . Т. 159. – С. 43-48. 20. Топалова Е.Х. Проблеми та шляхи вдосконалення правового лобістської діяльності в Україні. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 2 (46). – С. 86–94. 21. Топалова Е.Х., Топал М.Х. Шляхи становлення європейської регіональної демократії. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування 2013 № 2 http://el-zbirn-du.at.ua/2013_2/17.pdf 22. Топалова Е.Х. Принципи публічного управління: порівняльний аналіз вітчизняного та європейського досвіду. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4 (64). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 70-75 с. 23. Топалова Е.Х. Забезпечення прав корінних народів: міжнародні документи та українські реалії. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування 2016 № 1. http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/28.pdf 24. Лопушинський І.П., Топалова Е.Х. До проблеми законодавчого забезпечення професійного навчання публічних службовців за спеціальністю 281 «публічне управління та адміністрування». Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2017, № 1 Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2017_1/24.pdf