Новый-рисунок-1

Рудик Петро Андрійович

Доктор історичних наук, професор

,

Організаційна і ідеологічна робота сільських партійних організацій України (1953–1958 рр.) - 570–Історія Комуністичної партії Радянського Союзу, 1971

Організаційно-партійна робота первинних партійних організацій промислових підприємств України(1966–1075рр.), 1985р. - 07.00.01 – Історія Комуністичної партії Радянського Союзу, 1985

Нині з проблеми «Модернізація конституційних перетворень в Україні в контексті європейських стандартів в умовах незалежності України: теорія і практика» готую монографію . А загалом з даної проблеми опубліковано лише у фахових виданнях 35 статей , в тому числі внесених до міжнародних наукометричних баз даних–11 статей, опублікованих у 2018–2019 роках у виданнях Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України і юридичному журналі «Право України».
  1. 1. Порівняльний аналіз президентського і парламентського законопроектів про внесення змін до Конституції України. − К.: Атіка, 2004. − 164 с. (8,61 др. арк.). Рецензенти: В.Ф. Погорілко, В.Ф. Опришко. 2. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи. − К.: Атіка, 2006. − 256 с. (14,66 др. арк.). Рецензенти: О.Ф. Фрицький, В.Ф. Погорілко. 3. Коментар до конституційних змін: Навч. посібник. − ЦУЛ, 2008. − 220 с. (14,0 др. арк.) (Гриф МОН України, лист №1.4/189-1316 від 25.07.2007 р.). Рецензенти: Батанов О.В., Білик Б.І., Марчук В.М., Фрицький О.Ф. 4. Коментар до конституційних змін: Навч. посібник. − 2-е вид., перероб. та доп. − ЦУЛ, 2009. − 304 с. (17,67 др. арк.) (Гриф МОН України, лист №1.4/189-1316 від 25.07.2007 р.). Рецензенти: Батанов О.В., Білик Б.І., Марчук В.М., Фрицький О.Ф. 5. Законопроекти «Про внесення змін до Конституції України», внесені Президентом України // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. − К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2004. − Вип. 23. − С. 120 − 127 (0,5 др. арк). (Фахове видання). 6. Президентський і парламентський опозиційний законопроект про внесення змін до Конституції України // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи в контексті європейських інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція (Київ. 28 − 29 квітня 2004 р.): Збірник наукових праць. В 2 ч. − К.: Національна академія управління, 2004. − Ч.1. − С. 163 − 172 (0,5 др. арк.) (Фахове видання). 7. Аналіз президентських та парламентських альтернативних законопроектів про внесення змін до Конституції України. // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: Юридичні науки. − К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2004. Вип. 60 − 62. − С.99 − 105 (0,8 др. арк.) (Фахове видання). 8. Новизна концепції чинної Конституції України // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. − К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 32. − С. 106 − 114 (0,7 др. арк.) (Фахове видання). 9. Декларація про державний суверенітет України − початок новітнього конституціоналізму в Україні // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. − К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 35. − С. 132 − 139 (0,6 др. арк.) (Фахове видання). 10. Про зміни правового статусу Кабінету Міністрів України відповідно до нової редакції Конституції України // Часопис Київського університету права НАН України. − К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 1. − С. 59 − 66 (0,7 др. арк.) (Фахове видання). 11. Аналіз змін у статусі парламенту в контексті нової редакції Конституції України // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. − К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С. 164 − 171 (0,6 др. арк.) (Фахове видання). 12. Реформування прокуратури в контексті конституційних змін // Часопис Київського університету права НАН України. − К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 2. − С. 54 − 59 (0,6 др. арк.) (Фахове видання). 13. Пропоновані зміни до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. − К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 40. − С. 109 − 115 (0,6 др. арк.) (Фахове видання). 14. До питання нового статусу Президента України в контексті конституційних змін // Часопис Київського університету права НАН України. − К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 2. − С. 69 − 74 (0,7 др. арк.) (Фахове видання). 15. Особливості процедури внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України//Часопис Київського університету права НАН України. Вип. 4. − К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013.– С.87-91 (0,6 друк арк.) (Фахове видання). 16. Суб’єкти внесення змін до Конституції України//Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 62. − К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013.– С. 90-97(0,5 друк арк.) (Фахове видання). 17.Про місце і роль Президента України в системі органів державної влади в контексті зміни президентсько-парламентської форми державного правління на парламентсько-президентську за Конституцією України в редакції 2006 року//Матеріали наук. конференції «Інститут Президента України в системі державної влади України». − К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2014.–С. 449-453 (0,4 друк арк.) (Фахове видання). 18. Загальні положення про роль Конституційного Суду України у внесенні змін до Основного Закону держави // Програма і матеріали 80-ї міжнародної наук. конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді − вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст.», 10-11 квітня 2014 р. − К.: НУХТ, 2014. − Ч. 4.–С.231-235 (0,4 друк арк.) 19. Правові вимоги до процедури внесення змін до Конституції України//Віче: Журнал Верховної Ради України. −2014. − № 12.– С. 20-26 (0,7 друк арк.) (Фахове видання). 20. Превентивний контроль Конституційного Суду України щодо внесення змін до Основного Закону держави//Часопис Київського університету права. НАН України. Юридичні науки. Вип. 1.– К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014.– С. 82-87 (0,75 друк арк.) (Фахове видання). 21. Конституційно-правовий статус Президента України в умовах парламентсько-президентської республіки//Віче:Журнал Верховної Ради України. −2014. − № 20.– С. 7-15(1,2 друк арк.) (Фахове видання). 22. Аспекти забезпечення відновлення дії окремих положень Конституції України//Віче:Журнал Верховної Ради України. −2015. − № 8.– С. 16-21 (0,75 друк арк.) (Фахове видання). . 23. Думка щодо оцінки нормативно-правових актів з відновлення дії окремих положень Конституції України( кінець лютого–початок березня 2014 року) //Держава і право. Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 69/Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. − К.: Вид-во «Юридична думка», 2015.–С. 93-107(0,5 друк арк.) (Фахове видання, внесене до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). 24. До питання необхідності проведення конституційної реформи в Україні в контексті децентралізації влади//Віче: Журнал Верховної Ради України. −2015. − № 22.– С. 26-31 (1,0 друк арк.) (Фахове видання). 25. Удосконалення Верховною Радою України загального порядку внесення змін до Конституції України //Держава і права: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Вип. 79/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.– К: Вид-во “Юридична думка”, 2018.– С.124-133(0,5 друк. арк.)( Фахове видання, внесене до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща) ). 26.Порівняльний аналіз особливостей загального і спеціального порядків ( процедур) внесення змін до Конституції України//Часопис Київського університету права НАН України. Юридичні науки. Вип. 1.– К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018.– С. 61-65 (0,5 друк арк.) (Фахове видання, внесене до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща) і до міжнародної наукометричної бази даних "HeinOnline" (США). 27.Модернізація конституційно-правового регулювання конкурсного добору суддів судів загальної юрисдикції України в контексті європейських стандартів на сучасному етапі//Держава і права: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Вип. 82/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.– К: Вид-во “Юридична думка”, 2018.– С.50-62 (0,5 друк. арк.) ( Фахове видання, внесене до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). 28. Про стандарти добору кандидатів на посаду судді в основних міжнародних і європейських документах//Часопис Київського університету права НАН України. Юридичні науки. Вип. 3.– К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018.– С. 77-81 (0,5 друк арк.) (Фахове видання, внесене до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща) і до міжнародної наукометричної бази даних "HeinOnline" (США). 29. Особливості конкурсного добору суддів Вищого антикорупційного суду України в аспекті міжнародних та європейських стандартів//Часопис Київського університету права НАН України. Юридичні науки. Вип. 4.– К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018.– С. 82–87 (0,63 друк арк.) (Фахове видання внесено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща) і до міжнародної наукометричної бази даних "HeinOnline" (США). 30. Аналіз Венеціанською комісією положень законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя відповідно до європейських стандартів//Держава і права: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Вип. 83/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.– К: Юридична думка, 2019.– С.92–105(0,62 друк. арк.) ( Фахове видання внесено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). 31. Конституційно-правова адаптація положень статусу суддів судів загальної юрисдикції України до міжнародних і європейських стандартів на сучасному етапі//Часопис Київського університету права НАН України. Юридичні науки. Вип. 1.– К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2019.– С.76– 81 (0,7 друк арк.) (Фахове видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних "HeinOnline" (США) та міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). 32. Основні міжнародно-правові та європейські стандарти в сфері функціонування судової системи на сучасному етапі//Держава і права: Збірник наукових праць. Серія Юридичні і політичні науки. Вип. 86/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.– К: Вид-во “Юридична думка”, 2019.– С.47–60(0,7 друк. арк.) ( Фахове видання внесено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). 33. До питання відповідності основних оновлених конституційно-правових засад щодо ролі судів і присяжних у здійсненні правосуддя в Україні міжнародним і європейським стандартам //Часопис Київського університету права НАН України. Юридичні науки. Вип. 2.– К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2019.– С.54–59 (0,6 друк арк.) (Фахове видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних "HeinOnline" (США)та міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). 34. Основні міжнародно-правові та європейські стандарти у сфері правосуддя та їх вплив на забезпечення єдності судової практики//Часопис Київського університету права НАН України. Юридичні науки. Вип. 4.– К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2019.– С.74–80 (0,75 друк. арк.) (Фахове видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних "HeinOnline" (США) та міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). 35.Реформування конституційно-правових засад системи судоустрою України в контексті конституційної реформи 2016 року і міжнародних та європейських вимог // Юридичний журнал Право України. 2019. №11. С.293–315 (1,5 друк. арк.) (Фахове видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних EBSCO Publishing, Inc.(США), до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща) і міжнародної наукометричної бази даних "HeinOnline" (США). 36.Аналіз трансформації положень про судові системи в установчих документах Європейських співтовариств і Європейського Союзу у період до прийняття Лісабонського договору// Електронний науковий журнал «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» 2020.№5(11). С. (Фахове видання в галузях державного управління та юридичних наук. Категорія Б). Список наукових праць, пов’заних з темою монографії «Модернізація конституційних перетворень в Україні в контексті європейських стандартів в умовах її незалежності: питання теорії і практики» 1. Основи теорії держави: Навч.посібник. − К.: Алерта, 2013. − 208 с. (12,09 др. арк.).Рецензенти: Марчук В.М., Оніщенко І.Г., Котюк В.О. 2. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення: Навч. посібник 2-ге вид., перероб. та допов.–К.: Алерта, 2015.–288 с.(16,74 друк арк.). Рецензенти: Котюк В.О., Марчук В.М., Оніщенко І.Г.