Пашко

Пашко Людмила Андріївна

доктор наук з державного управління, професор

Національна академія державного управління при президентові України, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту

Украъна,

Роль прикметників, що позначають характер людини в сучасній французькій мові - , 1991

Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання - 25.00.03 – державна служба, 2007

Влада та особистість. Кратологія. Лідерство в системі публічного управління. Резонансне лідерство сучасного керівника. Парламентське лідерство. Управління людськими ресурсами в системі публічної служби. Антропологія влади. Професіоналізація публічних службовців. Оцінювання людських ресурсів публічної служби. Керівник в системі управління. Особистість як суб’єкт та об’єкт управління. Самоменеджмент та самокоучинг суб’єкта владних повноважень. Діалог влади та громадськості. Менеджмент публічних цінностей. Елітознавство. Соборність України
 1. Пашко Л.А. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання: Моногр К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 236 с.
 2. Пашко Л.А. Актуалізація людського фактора у сфері державного управління як запорука результативності взаємодії у форматі «держава – громадянське суспільство» // Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин: Моногр. / За заг. ред. Нижник Н.Р. та Олуйко В.М. – Хмельницький Вид-во ХУУП, 2007. – 382 с. – С. 8–12; 21–25; 36–42; 117-135
 3. Пашко Л.А. Соціальна цінність оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління // Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації: Моногр. / За заг. ред. Нижник Н.Р. – Чернівці Технодрук, 2008. – 380 с. – С. 307-330
 4. Пашко Л.А. Актуалізація людського фактора у сфері державного управління як запорука результативності взаємодії у форматі “держава – громадянське суспільство” // Громадські організації та органи державного управління: питання взаємодії: Моногр. / За заг. ред. Нижник Н.Р. та Олуйка В.М. Видання 2-е, розширене та доповнене. – Черкаси: Вид-во Чабаненко, 2009. – 350 с. – С. 117-135
 5. Пашко Л.А. Управлінське лідерство як запорука ефективності функціонування сфери державного управління Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: моногр. / за заг. ред. Н.Р.Нижник, Н.Т.Гончарук. – Д.: Монолит, 2009. – 350 с. – С. 255-271
 6. Пашко Л.А. Гармонізація управлінської взаємодії у форматі “керівник - підлеглий” як пріоритет сьогодення державної служби України Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток: Моногр. / За заг. ред. Толстоухова А.В., Нижник Н.Р., Гончарук Н.Т. - Д.: Монолит, 2010. – 398 с. – С. 278-297
 7. Пашко Л.А. Моніторинг мотиваційної складової оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління Моніторинг законодавства України: аналіз, проблеми, перспективи: Моногр. / За заг. ред. Нижник Н.Р. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 304 c. – C. 46-69
 8. Основи вітчизняного парламентаризму: Підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / за заг ред. В.А Гошовської; уклад.: Н.Б.Ларіна та ін К.: НАДУ, 2011. – 408 с. – Авторські С. 193-241 (гриф МОН України)
 9. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти Навч. посіб. /за заг. ред. Р.А.Науменко, Л.М.Гогіної. – К. : НАДУ, 2011. – 204 с. (гриф МОН України)
 10. Елітознавство Підручник /За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2013. – 268 с. – С. 69-70, 79-100С. 69-70, 79-100 (гриф МОН)
 11. Політичне лідерство Навч. посібник /авт. кол.; за заг. ред. В.А.Гошовської, Л.А.Пашко. – К.: НАДУ, 2013. – 300 с. – С. 6- 114, 135-158
 12. Пашко Л.А. Практикум до тематичного постійно діючого семінару «Управлінське лідерство» Уклад. Л.Пашко. – Луцьк, 2012. – 39 с
 13. Пашко Л.А. Управлінське лідерство: сучасна сутність та тенденції Практикум. Луцьк, 2012. – 22 с.
 14. Управлінське лідерство сучасного керівника Навч.-метод.посібник. Бібліотека сучасного керівника / Авт.: Пашко Л.А. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2013. – 84 с.
 15. Комунікативна компетентність керівника: Навч.-метод. матеріали /Л.А.Пашко, Н.Б.Ларіна, О.М.Руденко; упоряд. Г.І.Бондаренко. – К.: НАДУ, 2013. – 76 с. – С. 5-65.
 16. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі державного управління Навч.-метод. матеріали /В.А.Гошовська, Л.А.Пашко, Л.М.Фугель; упоряд. Ю.В.Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 96 с. – С. 10-80
 17. Пашко Л.А. Кратологія (наука про вдладу) метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Л.А. Пашко – К.: НАДУ, 2011. – 46 с.
 18. Пашко Л.А. Оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління: соціальна значимість та цінність // Фінансова система регіонів: методологія, аналіз, практика моногр./ З.В.Герасимчук, Л.І.Федулова, Л.А.Пашко [та ін.]; під заг. ред. В.К.Присяжнюка, А.Б.Кондрашихіна. – Київ-Севастополь-Донецьк: АМУ, 2012. – С. 78-89
 19. Пашко Л.А. Гуманізація внутрішньо організаційних відносин як основа реального управлінського лідерства на державній службі // Управлінське лідерство колективна моногр. /За заг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – С. 107-118
 20. Пашко Л.А. Самоменеджмент керівника – основа реального управлінського лідерства // Формування регіонального лідера: навчання впродовж життя Навч.-метод. посібник/За заг. ред. Баюка М.І., Гаман Т.В. –Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – С. 70-86
 21. Політичне лідерство: конспект лекцій В.А.Гошовська, Л.А.Пашко, Л.І.Даниленко, Ю.В.Бпаскакова. – К.: НАДУ, 2013. – 76 с. – С. 5-54
 22. Пашко Л.А. Оцінювання в діяльності керівника-лідера навч.-метод. матеріали /Л.А.Пашко; уклад. М.М.Газізов. – К.: НАДУ, 2013. – 60 с
 23. Пашко Л.А. Управлінське лідерство: сучасна сутність та тенденції Презентаційні матеріали тематичного постійнодіючого семінару «Управлінське лідерство» /уклад. Л.А.Пашко. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2013. – 64 с
 24. Майстерня управлінського лідерства зб.навч.-метод. матеріалів № 2 для слухачів Літньої тренінгової школи / уклад. Н.Б.Ларіна, В.В.Святненко; за заг. ред. Л.АПашко, М.М.Газізова. – К.: НАДУ, 2014. – 144 с. – С. 4-34
 25. Пашко Л.А. Людиноцентризм у системі міжособистісної взаємодії (спеціалізований тренінг-семінар) Тренінг у системі професмійної підготовки державно-управлінських кадрів: зб. тренінгів / редкол.: Ю.П.Сурмін, Р.А.науменко, Л.М.Гогіна. – К.: НАДУ, 2013. – 100 с. – С. 15-27
 26. Пашко Л.А. Управлінське лідерство сучасного керівника Навч.-метод. посіб. /Л.А.Пашко. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна. – 2014. – 84 с
 27. Розвиток політичної та адміністративно-управлінської еліти в Україні теоретико-методологічні засади [Текст] : наук. розроб. : [навч. вид.] / за заг. ред. В. А. Гошовської ; В. А. Гошовська, І. Г. Сурай, Л. А. Пашко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. – К. : НАДУ, 2014. – 57 с.
 28. Лідерство в місцевому самоврядуванні Словник термінів / за заг. ред. В.А.Гошовської, Л.А.Пашко, А.К.Гука та ін. – Х.: Фактор, 2015. – 156 с. – [Серія «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування»]
 29. Самоменеджмент сучасного керівника-лідера навчального закладу та організатора навчання (дистанційний курс) навч.-метод. матеріали/ Л. А. Пашко ; упоряд. Н. В. Ясько ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. – К. : НАДУ, 2015. – 44 с
 30. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування навч. посіб. /уклад. Гошовська В.А., Пашко Л.А. та ін. – К. : КІС, 2016. – 130 с. – [Серія «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування»].