Новый-рисунок-2

Озаровська Анастасія Вікторівна

Кандидат наук з державного управління

Старший лаборант кафедри філософії і політології Харківського Національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Україна, Харків

Державне управління забезпеченням якості в сфері вищої освіти - 25.00.02 Механізми державного управління, 2018

- ,

Стратегічне управління, планування та цільове програмування в діяльності органів державної влади,вища освіта як ресурсний механізм державного управління, державне регулювання галузі освіти
  1. Озаровська А. В. Інституалізація вищої освіти в історії європейських суспільних практик / А. В Озаровська // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – № 4 (59). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-4/doc/5/05.pdf 2. Озаровська А. В. Вища освіта як чинник розвитку суспільства / А. В Озаровська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – № 2 (52). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-4/doc/5/05.pdf 3. Озаровська А. В. Розвиток вищої освіти в Україні: історико-культурологічний контекст / А. В Озаровська // Зб. наук. праць Дон. держ. ун-ту управління «Сучасні проблеми державного управління в умовах суспільних змін». – Серія «Державне управління». – Т. ХVІІІ. – Вип. 302. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – С. 98–110. 4. Озаровська А. В. Поняття «якість» та «менеджмент якості» в системі Total Quality Management / А. В Озаровська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – № 2 (52). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-2/doc/7/05.pdf 5. Ozarovska A. V. Normative and legal ensurance of quality in state manageent: Ukrainian experience / A. V. Ozarovska // Legea Si Vsata: Republic Moldova, 2018. – C. 110–113. 6. Ozarovska A. V. Transformation of approaches to quality management in the Ukrainian education system / A. V. Ozarovska // Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspektyspołeczne, ekonomiczne i humanitarne : [монографія] – Opole, 2017. – С. 224–229. 7. Озаровська А. В. Проблеми та пріоритети розвитку національної освіти в умовах Євроінтеграційних процесів в Україні / А. В Озаровська // Сучасні суспільні комунікації : проблеми, пріоритети та першочергові задачі в євроінтеграційних процесах / м. Хелм, Польща 2015. 8. Озаровська А. В. Якість освіти в сучасній соціальній практиці / А. В Озаровська // Місто. Культура. Цивілізація. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 222–223. 9. Озаровська А. В. Вплив якості освіти на розвиток сучасного міста / А. В Озаровська // Місто. Культура. Цивілізація. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С. 290–292. 10. Озаровська А. В. Система управління якістю освіти як позитивний чинник формування іміджу випускника ВНЗ / А. В Озаровська // Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С.113–114. 11. Озаровська А. В. Проблеми управління управління якістю освіти в умовах модернізації українського суспільства / А. В Озаровська // Modern problems of management:economics, education, health care and rharnacy //The Academy of Management and Administration in Opole. – 2016. – C. 158–159. 12. Озаровська А. В. Система контролю якості у вищому навчальному закладі / А. В Озаровська // Місто. Культура. Цивілізація. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 257–259. 13. Озаровська А. В. Менеджмент якості в державному управлінні вищими навчальними закладами «ноосферний» контекст / А. В Озаровська // «Ноосферна парадигма в публічному управлінні: теорія, історія сучасність». –Харків, 2017. – С. 14. Озаровська А. В. (вставити тему доповіді) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід»; Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України. – Одеса, 2017. 15. Озаровська А. В. Забезпечення якості освіти – одна із суттєвих функцій державного управління / А. В Озаровська // XVIII Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління XXI століття: світові практики та національні перспективи»/. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – С. 369–372. 16. Озаровська А. В. Вища освіта як один з чинників розвитку суспільства / А. В Озаровська // Місто. Культура. Цивілізація. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 268–269. 17. Озаровська А. В. Якість освіти як чинник підвищення якості життя / А. В Озаровська // Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світ/ м. Ополє, Польща 2018