anna k

Кириченко Ганна Володимирівна

Кандидат наук з державного управління

ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Україна, Київ

Інформаційно-комунікаційні механізми формування позитивного іміджу органів державної влади в Україні - 25.00.02 – Механізми державного управління, 2020

- ,

Публічне адміністрування, державне управління, право, політологія, освіта.
  1. 1. Кириченко Г. В. До проблеми теоретичного обґрунтування понятійно-категоріального апарату у сфері формування іміджу органів державної влади // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1277. 2. Кириченко Г. В. Генезис та особливості становлення теорії іміджу органів державної влади в історико-цивілізаційній парадигмі розвитку держави // Публічне управління і адміністрування в Україні / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. № 8. С. 12–17. 3. Кириченко Г. В. Природа інформаційно-комунікаційних механізмів формування іміджу органів державної влади // Публічне урядування. 2019. № 5 (20). С. 97–108. 4. Кириченко Г. В. Компаративний аналіз кращих світових практик формування позитивного іміджу органів державної влади // World Science. 2019. № 11 (51). С. 17–25. 5. Кириченко Г. В. Інформаційно-комунікаційні механізми як інновації в системі формування позитивного іміджу органів державної влади // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2019. Том 30 (69). № 6. С. 46–54. 6. Кириченко Г. В. Напрями формування позитивного іміджу органів державної влади за рахунок розвитку потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій // Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління. 2019. № 4 (6). С. 186–200. 7. Кириченко Г. В. Інформаційно-комунікаційний механізм формування позитивного іміджу органів державної влади // Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 березня 2018 р.). Київ: Видавничий дім ДП «Персонал», 2018. № 6. С. 147–149. 8. Кириченко Г. В. Класифікація механізмів формування позитивного іміджу органів державної влади // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 31 серпня 2018 р.). Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 10–12. 9. Кириченко Г. В. Понятійно-категоріальний апарат у сфері формування іміджу органів державної влади // Соціальна практика та теоретико-методологічні засади модернізації України: матеріали звітної науково-практичної конференції (Київ, 29 листопада 2018 р.). Київ, 2018. С. 98–102. 10. Кириченко Г. В. Формування позитивного іміджу державних службовців у процесі їх навчання в недержавних ЗВО // Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 квітня 2019 р.). Київ: Видавничий дім ДП «Персонал», 2019. № 8. С. 249–251. 11. Кириченко Г. В. Інформатизація державного управління в умовах формування інформаційних суспільств: соціолого-теоретичний аспект // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Одеса, 17 травня 2019 р.). Одеса, 2019. URL: http://hsf.opu.ua/chairs/sm/scienceway/publications/compilation. 12. Кириченко Г. В. Інформаційно-комунікаційні механізми в процесі формування позитивного іміджу органів державної влади // Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С. 171–174. 13. Кириченко Г. В. Структура іміджу органів державного управління // Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств (політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти): матеріали Звітної науково-практичної конференції (Київ, 28 листопада 2019 р.). Київ: Видавничий дім ДП «Персонал», 2019. № 9. С. 215–218. 14. Кириченко Г. В. Формування позитивного іміджу професійної діяльності державних службовців у контексті використання інформаційно-комунікаційних технологій // Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених в рамках заходу «Школа розвитку молоді» (Київ, 25 листоп. 2020 р.) / за заг. ред. А. Савкова, М. Білинської, О. Петроє, І. Дегтярьової. Київ : НАДУ, 2020. С. 99-101.