Новый-рисунок-2

Гбур Зоряна Володимирівна

Доктор наук з державного управління

Міністерство фінансів України

Україна, Київ

Вдосконалення моніторингу в системі державного управління - 25.00.02 - механізми державного управління, 2007

Державне управління економічною безпекою України в контексті європейської інтеграції - 25.00.02 - механізми державного управління, 2018

  1. 1. Гбур З. В. Зміст моніторингу в державному управлінні. Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції, Львів, 23 січня 2004р.:\За заг. ред. А.О. Чемерис. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004.-Ч.1.-392с. 2. Гбур З. В. Моніторинг – метод державного управління та його оцінки. Внутрішня політика держави: сутність, принципи, методологія: Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (27 січня 2005р.)\ За заг. ред. А. О. Чемерис: У 2 ч.-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005.-Ч.1.-284с. 3. Гбур З. В. Соціальний моніторинг-один з методів прогнозу соціальної погоди на Львівщині. Журнал „Соціальний захист”. - жовтень 2006. - №10 Реєстр. свідоцтво КВ № 3027 від 27.01.1998р. – С. 26 – 30. 4. Гбур З. В. Роль моніторингу державної політики в міжнародній практиці вироблення політики. Журнал „Управління сучасним містом”, НАДУ. - 2006р. - №2. – С. 68 – 71 5. Гбур З. В. Роль моніторингу в організаційно-управлінському забезпеченні державної політики. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007р. – Вип.12.- С. 295-300 6. Гбур З. В. Теоретико-методологічні засади моніторингу в державному управлінні. Збірник наукових праць. - Одеса, 2007р. – Вип.2(30) – С.281 – 287 7. Гбур З. В. Основні принципи проведення моніторингу складових механізму державного управління економічною безпекою на регіональному рівні. Журнал „Україна: аспекти праці” 2007р. - Київ. – № 11. – С. 34 - 38 Реєстр. Свідоцтво КВ №4270 від 05.06.00р. 8. Гбур З. В., Гаврилець О. Б. Роль моніторингу в державному управлінні економічною безпекою України. Журнал „Вісник державної служби”. - №2, 2007р. Реєстр. свідоцтво КВ №1401 від 08.09.99р. 9. Гбур З. В. Соціальний моніторинг. Актуальні проблеми сучасного українського суспільства: Міжнародна наукова конференція : Перший Львівський соціальний форум \ Методологія та методи соціологічних досліджень нові реалії, виклики та здобутки \ Львів. 2007р. – 190с. 10. Гбур З. В. Моніторинг як метод забезпечення реалізації цілей і функцій державного управління. Державне і муніципальне управління в умовах політико-адміністративної реформи: Матеріали конференції (17-18 травня 2007р.)/ Відпов. ред. В. Я. Малиновський. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2007. – 192с. 11. Гбур З. В. Моніторинг діяльності державних службовців. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю „Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування” 31.05.2007р., Київ., НАДУ 12. Гбур З. В. Теоретичні основи фінансування місцевих та регіональних програм соціального розвитку. Наука і практика – 2008 : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Полтава, 2008. С. 59–64. 13. Гбур З. В. Рівень економічної безпеки та підприємництво. Фінансові механізми активації підприємництва в Україні: зб. матеріалів доп. учасн. V Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2009. С. 134–137. 14. Гбур З. В. Обгрунтування стратегій і принципів формування концептуальної моделі механізму управління економічною безпекою України. Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Полтава, 2009. С. 19–21. 15. Гбур З. В. Теорія фінансової кризи та її вплив на безпеку держави. Розвиток фінансових відносин в умовах трансформаційних процесів : матеріали 2-го міжнар. симпозіуму Харків, 2009. С. 295–296. 16. Гбур З. В., Сидоренко А. М., Гаврилець О. Б./ Державне управління економічною безпекою України в контексті європейської інтеграції / З. В. Гбур, А. М. Сидоренко, О. Б. Гаврилець. Навчальний посібник. – К.: Вид-во «Зовнішня торгівля», 2010. – 160с.(7,28 авт.арк.) 17. Гбур З. В. Безпека як категорія економічної науки. Журнал “Наш формат”. Донецьк, 2010. № 7–8. 18. Гбур З. В. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави. Журнал “Наш формат”, 2010. № 9. 19. Гбур З. В. Фінансова безпека держави: економічний та політичний аспект. Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Сімферополь, 2010. С. 176–180. 20. Гбур З. В. Фінансова таємниця та фінансова безпека. Економічна безпека України та виклики сьогодення: зб. матеріалів ХІІ Міжнар. наук.- практ. конф. Київ, 2010. Ч. ІІ. С. 55–56. 21. Гбур З. В. Роль фінансової безпеки в умовах електронного самоврядування. Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість і практика застосування: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2010. 22. Гбур З. В. Основні засади підвищення фінансової безпеки держави. Реалії та перспективи інноваційного розвитку України (економічні, фінансові та правові аспекти): зб. матеріалів Х міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців. Київ, 2010. Ч. І. С. 44– 46. 23. Гбур З. В. Роль фінансової безпеки України в поглиблених інтеграційних стосунків з європейськими країнами. Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економічних знань : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Чернівці, 2010. С. 50–53. 24. Гбур З. В. Банківська система: стан, особливості та взаємозв’язок із фінансовою безпекою. Сучасна система економічних та суспільно-політичних відносин в умовах глобалізаційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 2010. С. 34–38. 25. Гбур З. В. Характеристика економічної безпеки України та проблеми її забезпечення. Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: економіка, фінанси, право, системний аналіз: збірник матеріалів ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців. Київ, 2011. С. 208–217. 26. Гбур З. В. Роль зовнішніх чинників в економічній безпеці України. Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2014. Ч.1 . С. 44–47. 27. Гбур З. В. Роль держави в управлінні економічною безпекою України. Економічні аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Хмельницький, 2014. С. 47–50. 28. Гбур З. В. Влив рейдерства на формування економічної безпеки України. Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський, 2014. Ч. 1. С. 55–58. 29. Гбур З. В. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2014. Ч. 1. С. 114– 117. 30. Гбур З. В. Шляхи підвищення рівня управління економічною безпекою України. Актуальні проблеми модернізації економіки та фінансової системи України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Черкаси, 2014. С. 309–312. 31. Гбур З. В. Обгрунтування деяких принципів формування концепції економічної безпеки України. Проблеми економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. за міжнар. Участю. Миколаїв, 2014. С. 116–120. 32. Гбур З. В. Теоретичні основи державного управління економічною безпекою. Актуальні проблеми державного управління: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. Івано-Франківськ, 2014. Вип. 7. С. 4–5. 33. Гбур З. В. Обгрунтування принципів формування концепції економічної безпеки України. Перспективи розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Херсон, 2015. Ч. І. С. 120–123. 34. Гбур З. В. Розрахунок показників економічної безпеки. Економічна безпека країни: загрози та виклики в умовах глобалізації: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2015. Ч. 1. С. 29–32. 35. Гбур З. В. Економічна безпека як одна із складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2017. № 18. С. 81–86. 36. Гбур З. В. Фактори впливу корупції на економічну безпеку та шляхи їх вирішення. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління.2017. № 21.С. 77–81. 37. Гбур З. В. Класифікація основних ризиків і загроз фінансовій безпеці України. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2017. № 22. С. 65–69. 38. Гбур З. В. Структура забезпечення економічної безпеки України в контексті європейської інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2017. № 23. С. 98–102. 39. Гбур З. В. Методологія оцінювання забезпечення економічної безпеки України. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / ДРІДУ НАДУ. Дніпро, 2017. Вип. 4 (35). С. 56–61. 40. Гбур З. В. Економічна безпека України в умовах глобалізації. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / ОРІДУ НАДУ. Одеса, 2017. Вип. 4 (72). С. 21–25. 41. Гбур З. В. Основні функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки держави. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / ХРІДУ НАДУ. Харків, 2017. Вип. 2 (52). С. 16–24. 42. Гбур З. В. Складові економічної безпеки та їх вплив на економічну безпеку України в умовах євроінтеграції. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. / ЛРІДУ НАДУ. Львів, 2017. Вип. 3 (52). С. 251–257. 43. Гбур З. В. Сутність рейдерства та його вплив на формування економічної безпеки держави. Вісн. Нац. ун-ту цивіл. захисту України : зб. наук. пр. Серія "Державне управління". НУЦЗУ. Харків, 2017. Вип. 2 (7). С. 13–22. 44. Гбур З. В. Структура забезпечення економічної безпеки України в контексті європейської інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2017. № 24. С. 113–117. 45. Гбур З. В. Держава як ключовий суб’єкт управління економічною безпекою на шляху європейської інтеграції. Наукові праці : наук. журн. Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили / редкол. : Ємельянов В. М. Миколаїв, 2017. Т. 298. Вип. 286. С. 19 – 24. 46. Гбур З. В. Відплив інтелекту та молодої робочої сили як чинник небезпеки існування нації. Державне управління: теорія та практика. 2017. № 2. URL : http://www.e-patp.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&filtername=&page=20&tipn=Page& typeview=&designtype=blank_page 47. Гбур З. В. Удосконалення організаційного механізму забезпечення економічної безпеки України. Демократичне врядування. 2017. № 20. URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/zmist.html 48. Гбур З. В. Теоретичні основи економічної безпеки та її становлення в Україні. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали І Міжнар. наук.-метод. конф. Рівне, 2017. С. 95–97. 49. Гбур З. В. Методи та принципи державного управління економічною безпекою. Якість продукції як передумова підвищення ефективності економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2017. С. 18–22. 50. Гбур З. В. Теоретичні аспекти складових економічної безпеки. Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно-приватного партнерства : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2017. С. 35–39. 51. Гбур З. В. Загрози національним інтересам і національній безпеці України. Сучасні наукові погляди на модернізацію і суспільний розвиток економічної системи : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2017. С. 15–19. 52. Гбур З. В. Вплив порушення прав і свобод людини на стан економічної та національної безпеки. Актуальні проблеми економіки та менеджменту : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2017. Ч. 2. С. 22–25. 53. Гбур З. В. Класифікація основних ризиків і загроз фінансовій безпеці України. Теорія і практика актуальних наукових досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2017. Ч. 1. С. 115–118. 54. Гбур З. В. Зовнішньоекономічна безпека держави та вплив на неї зовнішніх чинників. Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями: матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. Ужгород, 2017. Ч. 1. С. 39–42. 55. Гбур З. В. Підсистеми механізму забезпечення економічної безпеки та методи забезпечення відповідного рівня економічної безпеки. Фінансово-економічний розвиток підприємницької діяльності та національної економіки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2017. С. 47–49. 56. Гбур З. В. Забезпечення економічної безпеки держави в Японії та країнах Євросоюзу. Тенденції розвитку економіки у 2017 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 2017. С. 44–47. 57. Гбур З. В. Стратегії забезпечення економічної безпеки держави в США та країнах Євросоюзу. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро, 2017. Ч. 1. С. 35–39. 58. Гбур З. В. Проблематика механізму забезпечення економічної безпеки країни – тіньова економіка та тероризм. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2017. Ч. І. С. 28–31. 59. Гбур З. В. Економічна безпека України в умовах глобалізації. International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise : Conference Proceedings. Le Mans, France, 2017. Р. 66–68. 60. Гбур З. В. Державне управління економічною безпекою України: теорія та практика: монографія. Кам’янець-Подільський : "Друкарня "Рута". 2018. 408 с. 61. Гбур З. В. Гібридна війна та її вплив на державне управління економічною безпекою. Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. Riga, Latvia : "Baltija Publishing", 2018. С. 75 – 93 62. Гбур З. В. Економічна безпека держави: досвід розвинутих країн світу. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. Riga, Latvia : "Baltija Publishing", 2018. С. 118 – 137 63. Гбур З. В. Теоретичні основи економічної безпеки та її становлення в Україні. Менеджер. Вісн. ДонДУУ. Серія "Державне управління". 2018. Вип. 1 (78). С. 28 – 38. 64. Гбур З. В. Інструменти державного управління економічною безпекою держави. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2018. № 1. С. 93–97. 65. Гбур З. В. Економічна безпека України в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2018. № 2. С. 97–101. 66. Гбур З. В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2018. № 3. С. 98–102. 67. Гбур З. В. Відтік інтелекту за кордон – вплив на економічну безпеку. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2018. № 5. С. 85 – 89. 68. Гбур З. В. Бюрократична корупція як загроза національній безпеці. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2018. № 4. С. 156–160. 69. Гбур З. В. Заходи щодо підвищення економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2018. № 6. С. 52 –55. 70. Гбур З. В. Актуальні гібридні загрози економічній безпеці України. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2018. № 7. С. 97 – 100. 71. Гбур З.В. Національна безпека країни через призму захисту національних меншин. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2018. № 9. С. 103 – 107. 72. Гбур З.В. Державне управління економічною безпекою: проблемні зони. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. / ЛРІДУ НАДУ. Львів, 2018. Вип. 1 (54). С. 233–243. 73. Гбур З.В. /Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. 2018. № 11. С. 111 – 115. 74. Гбур З. В. Порівняльна характеристика підходів до забезпечення економічної безпеки у країнах Європи. Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 2018. Ч. 1. С. 24 –27 75. Гбур З. В. Національна безпека держави – питання захисту національних меншин. Залучення соціально відповідальних інвестицій: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської науково –практичної конференції. Київ, 2018. С. 22 – 26. 76. Гбур З. В. Динаміка індексу глобальної економічної конкурентоспроможності європейських країн у 2016 – 2017 рр. Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та шляхи перспективного розвитку : зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук.- практ. конф. Одеса, 2018. С. 8–10. 77. Гбур З. В. Гібридні загрози національній безпеці України. Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях: Матеріали міжнародної науково - практичної конференції. Київ, 2018. С. 28 – 32. 78. Гбур З. В. Механізм забезпечення економічної безпеки держави. Сучасні тенденції в економіці та управлінні: збірник матеріалів IІI Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 2018. С.15 – 18. 79. Гбур З. В. Корупція – загроза економічній безпеці. Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро, 2018. С.14 – 16. 80. Гбур З. В. Перешкоди на шляху забезпечення економічної безпеки держави. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції. Дніпро, 2018. Ч.1. С.29 – 32. 81. Гбур З. В. Забезпечення економічної безпеки держави. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2018. С.42 – 44. 82. Гбур З.В. Економічне шпигунство та економічна безпека. Економічний механізм управління інноваціями: методологія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2018. С.17 – 19. 83. Гбур З. В. Місце та роль безпеки в соціально -економічному розвитку. Розвиток економічної системи в контексті міжнародного співробітництва: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково - практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2018. С.24 – 28. 84. Гбур З. В. Теоретичні основи економічної безпеки як складової національної безпеки держави. Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи: матеріали II підсумкової науково-практичної конференції. Київ, 2018. С.20 – 22. 85. Гбур З.В. Удосконалення механізму державного управління економічною безпекою. Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно -інвестиційних процесів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково - практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2018. С. 17-20 86. Z.Hbur National security of the country and protection of national minorities. International scientific conference The Formation of a Modern Competitive Environment: Integration and Globalization. Greenwich, 2018. – P 59 – 62. 87. Гбур З.В. Фінансова безпека – одна із складових економічної безпеки. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 2018. С. 32 -35. 88. Гбур З.В. Важливість індикаторів інформаційної безпеки при визначенні рівня економічної безпеки. Модернізація та суспільний розвиток національної економіки: теоретичні та практичні аспекти: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса, 2018. С. 17- 20 89. Гбур З.В. Основні функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки та їх розподіл за суб’єктами. Актуальні проблеми економіки та менеджменту: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 2018. С.14 -18 90. Гбур З.В. Важливість значення складових економічної безпеки для економічної безпеки України. Стан та перспективи розвитку фінансово-економічного потенціалу сучасних підприємств: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро, 2018. C.17 – 21. 91. Гбур З. В. Рейдерство та його вплив на економічну безпеку держави. Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. Дніпро, 2018. С. 136 – 150 92. Гбур З. В. Методи та принципи державного управління економічною безпекою. Журнал “Молодий вчений”. Київ, 2017. № 10 (50). С. 760–764. 93. Гбур З. В. Теоретичні аспекти складових економічної безпеки. Журнал “Економічні студії”.Львів, 2018. Вип. 1 (19). С. 10–13. 94. Z. Hbur National security of the country and protection of national minorities. East European Scientific Journal. Warsaw, Poland, 2018. No #7 (35). P.30 – 34 95. Z. Hbur Foreign experience for providing the state economic security. RS Global: World science. Warsaw, Poland, 2018. № 7(35) Vol. P.4 – 10. 96. Osadcha O.O. Akimova A.O. Hbur Z. V. Кrylova I. I. Implementation of accounting processesas an alternative method for organizing accounting. Державний вищий навчальний заклад “Університет банківської справи” Харківський навчально-науковий інститут / Збірник наукових праць “Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики”. Випуск 4(27)/2018. - науково-практичне видання. (збірник представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних в тому числі web of science.) С. 193 – 200. Посилання: http://ep3.nuwm.edu.ua/13281/1/%D0%90%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%9E._IMPLEMENTATION%20OF%20ACCOUNTING%20PROCESSES%20AS%20AN%20ALTERNATIVE%20METHOD%20FOR%20ORGANIZING%20ACCOUNTING%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf 97. Гбур З. В. Інформаційна безпека держави – основа функціонування цифрової економіки. International Scientific Conference Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 pages. – С. 8 – 10 98. Гбур З.В. Гібридні загрози економічній безпеці України. III Міжнародна наукова конференція на тему: «Сучасні трансформації в економіці та менеджменті», 29.03.2019. Університет Клайпеди (Литва).