девочка

Антонова Людмила Володимирівна

доктор наук з державного управління, професор

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Інститут державного управління

Україна, Миколаїв

- ,

Розвиток регіональної промислової політики держави в ринкових умовах - 25.00.02 – Механізми державного управління, 2011

Державне регулювання економічного розвитку регіонів, інноваційна політика, економічні кластери, трансформаційна економіка
  1. Антонова Л. В. Енергетична політика Європейського Союзу: шлях до якісного та безпечного майбутнього / Л. В. Антонова //Публічне управління та митне адміністрування.- 2015. - № 2 (13).- С. 42-50. (Серія: “Державне управління”)
  2. . Антонова Л.В. Удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на якість продукції[ Електронний ресурс ] /Л. В. Антонова //Ефективна економіка.- 2016. -.№ 7.- Режим доступу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j= efektyvna- ekonomika &s=ua&z=5757
  3. Антонова Л.В. Вдосконалення систем управління та обліку процесів відтворення основних засобів підприємства як складових стратегії розвитку діяльності / Антонова Л.В., Левченко Н.М., Белінська С. М. // «Економіка та держава».- 2017. - № 9. - С. 16 – 20.
  4. Антонова Л.В. Сучасний інструментарій державного регулювання процесів забезпечення якості продукції/ Л.В. Антонова, А.В. Антонов, Я.Ю. Орленко, О.П. Плеханова// Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2018. – № 9. – Режим доступу до журналу : http: // www.dy.nauka.com.ua.
  5. Антонова Л.В. Морально-етичні виміри діяльності державного службовця/ Л.В. Антонова, А.В. Антонов, Я.Ю. Орленко, О.П. Плеханова// Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2018. – № 12. – Режим доступу до журналу : http: // www.dy.nauka.com.ua.
  6. Antonova Lіudmуla. Analytical evaluation of organic agricultural development in ukraine /Yuriy Danko, Nataliia Marchenko, Volodymyr Orel, Lіudmуla Antonova, Іrina Kosareva.// Scientific papers series “management, economic engineering in agriculture and rural development”. Volume 18, Issue 4/2018 – с.79-85.
  7. http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/1768-analytical-evaluation-of-organic-agricultural-development-in-ukraine-1704