Новый-рисунок-2

Новаченко Татьяна Васильевна

Доктор наук по государственному управлению, доцент

Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, профессор кафедры публичной политики и политической аналитики

Украина, Киев

Формирование педагогической самоорганизации студентов педагогических училищ - 13.00.04 - теория и методика профессионального образования, 2004

Становление и развитие авторитета руководства в органах государственной власти Украины (архетипический подход) - 25.00.01 - теория и история государственного управления, 2014

История государства Украина, теория универсального социально-исторического цикла, профессиональная самоорганизация, взаимодействие, авторитет руководства в публичной политике Украины.
  1. Новаченко Т.В. Архетипова парадигма авторитету керівника в державному управлінні: монографія / Т.В.Новаченко – Ніжин-Київ: Видавець Лисенко М.М., 2013. – 320 с. Новаченко Т.В. Механізми врегулювання політичних конфліктів / В.А. Гошовська [та ін]. – «Парламентаризм» : підручник. – НАДУ, 2016. – С. 513 – 525. Новаченко Т.В. Авторитет як архетипне єднання духу індивідуалізму та ідей солідаризму в сучасному феномені авторитету / Т.В. Новаченко // Публічне урядування : збірник. - № 2 (3) – червень 2016. – Київ : ДП «Виконавчий дім Персонал», 2016. – С. 166 – 177. Новаченко Т.В. Соціалізація політичної еліти : навчально-методичні матеріали – К. : Вид-во НАДУ, 2015. – 104 с. Новаченко Т.В. Методика визначення соціально-психологічних складових у компетентності демократичного керівника / Новаченко Т.В. // Ефективність державного управління. Вип. 45. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – С. 32 – 40. Новаченко Т.В. Процес легітимації керівника органів державної влади в рефлексивному та архетипному дискурсах/ Т.В. Новаченко // Науково-виробничий журнал "Держава та регіони". Серія: "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ" – 2017 р., № 1 (57). – С. 9-16. Novachenko T. V. Synergetic concept of samoorhanyzation of subjects of social development: archetypal discourse / Novachenko T. V. Public management : collection. – № 3 (8) – June 2017 (Special edition). – Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С. 204 – 214. Новаченко Т. В. До питання етосу державних службовців / Т. В. Новаченко // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2011. – Вип. 4(8). – С. 107–114. Новаченко Т. В. Авторитет керівника як цінність і архетип у структурі соціального капіталу / Т. В.Новаченко // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління: спеціальний випуск. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2012. – С. 276–288. Новаченко Т. В. Человекоцентризм как принцип и приоритет государственного управления в Украине / Т. В. Новаченко // Публичное управление: теория и практика : сб. науч. тр. Ассоциации докторов наук государственного управления : специальный выпуск. – Х. : ДокНауДержУпр,–июнь, 2013. – С. 55–64. Новаченко Т. В. Становлення і розвиток авторитету керівництва в контексті українського Відродження / Т. В. Новаченко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : ДокНаукДержУпр,– вересень, 2012. – Вип. 3(11). С. 17–24. Новаченко Т. В. Когнітивні особистісні конструкти як основа становлення і підтримки авторитету керівництва органів державної влади [електронний ресурс] / Т. В. Новаченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – №2. Режим доступу до журн.: http| // www.dy.nayka.com.ua Новаченко Т. В. Авторитет як ресурс державної влади / Т. В. Новаченко // Вісник НАДУ. – К., 2011. – №2. – С. 51–58. Новаченко Т. В. Вплив архетипу “Мати” на становлення авторитарної особистості / Т. В. Новаченко // Збірник наукових праць НАДУ. – К., 2011. – №1. – С. 224–234. Новаченко Т. В. Феномен авторитету державного службовця в контексті глибинної психології [електронний ресурс] / Т. В. Новаченко // Державне управління: теорія та практика. – 2011. – № 1. – Режим доступу до журн.: www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/zmist.htm‎ /Novachenko.pdf Новаченко Т. В. Генезис авторитету керівників органів державної влади в контексті сучасних суспільних змін / Т. В. Новаченко // Економіка та держава. – К., “ДКС Центр”, 2011. – № 9, вересень. – С. 128–130. Новаченко Т. В. Проблема авторитету в політичній філософії античності / Т. В. Новаченко // Інвестиції: практика і досвід: наук.-практ. журн. – К.: Вид-во ТОВ “ДКС Центр”, 2011. – № 24, грудень. – С. 87–91. Новаченко Т. В. Соцієтальна ідентичність як чинник становлення авторитету керівників органів державної влади / Т. В. Новаченко // Інвестиції: практика і досвід: наук.-практ. журн. – К.: Вид-во ТОВ “ДКС Центр”, 2011. – № 17, вересень. – С. 66–69. Новаченко Т. В. Компаративізм дефініції авторитет [електронний ресурс] / Т. В. Новаченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 4. – Режим доступу до журн.: http : // www.dy.nayka.com.ua Новаченко Т. В. Концепт довіри як основа легітимності авторитету / Т. В. Новаченко // Інвестиції: практика та досвід: наук.-прак. журн. – К.: Вид-во ТОВ “ДКС Центр”, 2013. – № 10. – С. 154–159. Новаченко Т. В. Осмислення феномену влади в контексті засобів її застосування / Т. В. Новаченко // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. – К.: Вид-во ТОВ “ДКС Центр”, 2013. – № 11. – С. 448–450. Новаченко Т. В. Імперативи і максими легітимності авторитету сучасного керівника [електронний ресурс] / Т. В. Новаченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 7. – Режим доступу до журн.: http : // www.dy.nayka.com.ua Новаченко Т. В. Сучасна сутність керівника-лідера в контексті його авторитету / Т. В. Новаченко // Право та державне управління. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. – № 2(11). – С. 98–103. Новаченко Т. В. Авторитет державного службовця : результати й аналіз дослідження / Т. В. Новаченко // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. – № 2(42). – С. 114–120. – (Серія “державне управління”). Новаченко Т. В. Становлення авторитету правителів Київської Русі в контексті універсального соціально-історичного циклу / Т. В. Новаченко // Право та державне управління. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. – № 3(12). – С. 15–21. Новаченко Т.В. Авторитет керівника в державному управлінні та його конструювання у постмодерному суспільстві / авт. кол. В.А.Ребкало [та ін] - «Реформування державної політики в Україні : теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження». – К.; Львів : НАДУ, 2012. - С. 299 - 320. Новаченко Т. Развитие феномена “авторитет” в эпоху Модерна / Т. Новаченко // Обозреватель – Observer. – Москва. – Издатель научно-исследовательская фирма “РАУ – УНИВЕРСИТЕТ”, 2013. – № 11. – С. 105–112. 22. Новаченко Т. Конструирование авторитета руководителя в эпоху постмодерна / Т. Новаченко // Обозреватель – Observer. – Москва. – Издатель научно-исследовательская фирма “РАУ – УНИВЕРСИТЕТ”, 2014. – № 2. – С. 74–82. Новаченко Т. В. Тенденции развития феномена авторитета в эпоху Постмодерна: контекст универсального социального цикла [электронный ресурс] / Т. В. Новаченко // Государственное управление. Электронный вестник. Издатель журнала: Факультет государственного управления Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. – 2014. – № 42 (февраль). – С. 205–209. Новаченко Т. В. Генезис авторитету керівника в умовах українського Модерну та Постмодерну / Т. В. Новаченко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління: спеціальний випуск. – Х. : ДокНаукДержУпр, – червень, 2013. – № 3(15). – С. 102–108. – (Наукометрична база РІНЦ). Новаченко Т.В. Синергетичний підхід у педагогічній самоорганізації / Новаченко Т.В. Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – с. 99. Новаченко Т.В. К вопросу о синергетике образования // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. Одеса) імені К.Д. Ушинського. – Зб. наук. пр. – Вип. 3-4. – 2000. – С. 123 – 126. Новаченко Т.В. До питання про формування естетичної культури засобами музики // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. Одеса) імені К.Д.Ушинського – Зб. наук пр. – Вип. 5. – 2001. – С. 14 – І7. Новаченко Т.В. Некоторые аспекты формирования педагогической культуры будущих учителей // Наша школа, - №2, Одеса, 2003. - С.37-38. Новаченко Т.В. Соціальні аспекти дистанційного навчання та їх взаємозв’язок з теорією самоорганізації // Використання інформаційних технологій у післядипломній освіті вчителів, проблеми та перспективи дистанційного навчання. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Наша школа. - №3. – Одеса, 2003. – С. 80 – 81. Новаченко Т.В. Синергетический подход в воспитании и образовании // Міжнародне співробітництво та університетська освіта. Матеріали міжнарод. наук. конф. – Миколаїв, 2000. – С. 127 – 130. Новаченко Т.В. Обрядовий фольклор як формування духовної культури підростаючого покоління // Початкова школа українського Подунав’я: минуле, теперішнє, майбутнє. Зб. Матеріалів регіон. наук.-прак. конф. – Ізмаїл, 2001. – С. 61 – 63. Новаченко Т.В. Создание ситуации диалога культур как фактор самореализации личности будущего учителя // Славянский педагогический собор: Тезиси докладов 1 Международного конгресса. – Тирасполь, 2002. – С. 313 – 317. Новаченко Т.В. Формування педагогічної самоорганізації студентів педагогічних училищ: Метод. рекомендації. – Одеса, 2003. – 43 с.