Новый-рисунок-2

Лапина Виктория Викторовна

Кандидат социологических наук, доктор философии в области социальной психологии

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, старший научный сотрудник НИЦ, факультета социологии

Украина, Киев

Концептуальные противоречия социологических теорий глобализации и постмодерна в объяснении социального воздействия рекламы - 22.00.01 - теория и история социологии, 2014

- ,

Феномен скрытой рекламы: типологическая специфика и идентификация психологических особенностей воздействия на потребителей
  1. Статті у наукових фахових виданнях: 1. Лапіна В. Особливості новітніх концептуальних інтерпретацій інституціонального впливу реклами на процес споживчої поведінки/ Вікторія Лапіна //Ринок праці та зайнятість населення.-2012.-№4.-С.36-42. 2. Лапіна В.В. Пізнавальний потенціал соціально-психологічного підходу до дослідження сучасних рекламних практик/ В.В.Лапіна- // Актуальні проблеми соціології, психології педагогіки: зб. наук. праць. - К.: Логос, 2012. – Вип. 14. – С.127-135. 3. Лапіна В.В. Феномен прихованої реклами в контексті сучасної типології рекламних практик/ В.В. Лапіна//Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.:Логос, 2012.-Вип.15. – С. 141-148. 4. Лапіна В.В. Проблема взаємодоповнення соціологічного та соціально-психологічного підходів до вивчення впливу реклами на соціальні цінності та стилі життя /В.В. Лапіна//Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.:Логос, 2012.-Вип.16. – С. 92-101. 5. Лапіна В.В. Особливості концептуального відображення взаємообумовленості процесів «надлишкового споживання» та маніпулятивного впливу реклами в соціологічних теоріях глобальної модернізації та глобальної залежності/В.В. Лапіна//Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.:Логос, 2012.-Вип.17. – С. 51-59. 6. Лапіна В.В. Специфіка психологічних технологічних прийомів та методів організації прямої та прихованої реклами/ В.В.Лапіна // Соціальна психологія.-2012.- №3.- С. 21-31. 7. Лапіна В.В. Проблема ідентифікації концептуальних засад ідеології консьюмеризму в сучасній теоретичній соціології /В.В. Лапіна//Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.:Логос, 2013.-Вип.19. – С.77-84. 8. Лапина В.В. Гносеологические стимулы развития современной социологической теории рекламы /Лапина В.В.// Актуальные проблемы современной науки: Информационно-аналитический журнал -2013.-№4(72).-С.107-112. 9. Лапіна В.В. Гносеологічні та ціннісні детермінанти загальносоціологічної стратегії розвитку сучасної теорії реклами/ В.В.Лапіна // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали IX Всеукр. наук.-практ.конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві», 2 лист. 2012р., (м. Київ) / Київ. нац., ун-т ім..Т. Шевченка; під заг. ред.Судакова В.І., Куценко О.Д.- К.:Логос, 2013.- С.125-130. 10. Лапіна В.В. Глобалізація моделей надмірного споживання, як конфліктогенний чинник суспільного життя та соціальної напруженості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2015. - №4(29). - С.66-72. 11. Лапіна В.В. Оргінізаційно-управлінський вплив на соціальні практики споживання // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інстуціоналізації та песпективи розвитку: зб. наук. пр.: VII Міжнар. наук. конф. – К.: ІПК ДСЗУ 2016. - С. 315-320. 12. Лапіна В.В. Скорочення середнього класу та трансформація моделей споживання як індикатори соціальної напруженості в Україні / В.В. Лапіна // Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 29-30 листопада 2016 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв. – Київ; Одеса: Типографія «Айс Принт», 2016. – С. –С.356-359 13. Лапіна В.В. Рекламно-інформаційна діяльність як глобальний дисфункціональний чинник соціальної напруженості /В.В.Лапіна// Україна і світ:теоретичні та практичні аспекти діяльності в сфері міжнародних відносин // : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,м. Київ, 19-20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М.М. Поплавський (голова), Костиря І.О. (заст. голови) [та ін]. – Ч.2.-Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – С. 253-259 14. Lapina V. V. The information and communication technologies as the global factors of influence on consumer behavior / V.V. Lapina // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - 2017. - №1(32).- С. 19-26 15. Lapina V. V. Over-consumption archetype globalization as a new source of social conflicts and social tension / V.V,Lapina // Public magement//- 2017, - N 3.(8). – pp 158-167 Тези наукових доповідей: 1. Лапіна В.В. Психологічний вплив реклами / В.В.Лапіна // Матеріали XVI міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства».- Харків: ХІНЕМ 2011. - С. 82-84. 2. Лапіна В.В. Прихована реклама (Product placement) як альтернатива простої реклами / В.В.Лапіна // Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції 15 грудня 2011р. «Сучасні тенденції розвитку світової економіки». - Харків: Харківський національний авто-дор. ун-т, 2012 - С. 114-116. 3. Лапіна В.В. Проблема концептуальної інтеграції соціологічного та соціально-психологічного підходів в сучасних наукових дослідженнях феномену реклами/ В.В.Лапіна// Проблеми розвитку соціальної теорії: матеріали Всеукр. Наук. практ. конф. «Проблеми розвитку соціальної теорії: соціологічна теорія і пострадянські трансформації», 21-22 квіт.2011, м.Київ; під заг. ред.Судакова В.І., Куценко О.Д.- К.:Логос, 2012.- С.122-127. 4. Лапіна В.В. Отличия и преимущества Product placement от других видов рекламы / В.В.Лапина // Збірник матеріалів XVII Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Економічна глобалізація та проблеми національної безпеки» / Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту.- 12 квітня 2012 р. – Харків, 2012.- С.17-21. 5. Лапіна В.В. Product placement - как разновидность рекламы и особенности её применения / В.В.Лапина // Збірник матеріалів XVII Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Економічна глобалізація та проблеми національної безпеки» / Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту.- 12 квітня 2012 р. – Харків, 2012. - С.7-11. 6. Лапіна В.В. Вплив реклами як засобу масової комунікації на ціннісні орієнтири індивідуальних та колективних суб’єктів суспільного життя / В.В. Лапіна// Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»/Харківська державна академія культури.-22-23 листопада 2012 р. – Харків, 2012. – С. 279-280. 7. Лапіна В.В. Особливості соціокультурних детермінант концептуального розвитку соціологічної теорії реклами/ Вікторія Лапіна // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. II Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) –Х.;ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.- С.12-14. 8. Лапіна В.В. Концептуальні суперечності відображення дилеми суспільної корисності та дегуманізуючого впливу комерційної реклами в соціологічній теорії глобальної модернізації / Лапіна В.В.// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з соціології «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів» / КПІ. – 28 листопада 2013 р. – Київ, 2013. - С. 95-97. 9. Лапіна В.В. Конфліктогенні чинники соціальної напруженості в суспільстві споживання // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукр. Наук. конф. 29-30 квітня 2016 р.; м. Дніпропетровськ. Частина I / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт 2016. – С. 36-38 10. Лапіна В.В. Проблеми ідентифікації детермінант соціальної напруженості в системі споживчих практик // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічнй терії та практиці. Матеріли ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 19-29 травня 2016 р. – К.: Логос, 2016. - С. 76-78. 11. Лапіна В.В. Класичний університет в суспільстві споживання: проблема нейтралізації чинників соціальної напруженості в університетському менеджменті // Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року) / [уклад.: А. С. Філіпенко та ін.]. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. - С. 91-92. 12. Лапіна В.В. Теоретичні аспекти проблеми ідентифікації соціальних чинників та емпіричних показників соціальної напруженості в Україні та її регіонах / В.В. Лапіна // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість». [та ін.; під заг ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.]. – К.: Логос, 2017. – С. 85-89