Новый-рисунок-1

Говорун Сергей Васильевич

Кандидат наук (доктор философии) государственного управления

Украина, Киев

Государственное управление в области обеспечения пожарной безопасности в Украине: аспекты институционального развития - 25.00.01- теория и история государственного управления, 2019

- ,

(English) Governance; Fire Security; statistical methods; risk assessment; insurance; fire research; public policy analysis
  1. 1. Гамалюк Б. М., Говорун С. В. Державне управління у сфері забезпечення пожежної безпеки: особливості розслідування справ по пожежах, що спричинені порушенням вимог пожежної безпеки суб’єктами господарювання передбачених ст. 270 кримінального кодексу України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1434 (дата звернення: 13.06.2019). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.24 2. Говорун С.В. Державне управління у сфері забезпечення пожежної безпеки в Україні: аспекти інституційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук держ упр. : спец. 25.00.01 - теорія та історія державного управління / ЛРІДУ НАДУ. Львів, 2019. 22 с. 3. Говорун Сергій Васильович. Державне управління у сфері забезпечення пожежної безпеки в Україні: аспекти інституційного розвитку : дис. … к. держ. упр. : 25.00.01. Львів, 2019. 279 с. 4. Говорун С. В. Нормативно-правове забезпечення пожежної безпеки в Україні: державна система обліку і контролю // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 13(1). С. 6468. (Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство). 5. Говорун С. В. Державне управління системою забезпечення пожежної безпеки в Україні з точки зору системи масового обслуговування // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 7. URL : http://easterneurope–ebm.in.ua/journal/7_2017/41.pdf. (дата звернення: 21.05.2018). 6. Interaction between state supervisory authorities in the sphere of fire and technogenic safety with busines sentities: aspects of institutional development / I. P. Krynychna, I. I. Hoshylo, S. V. Govorun, N. O. Baranenko // Management of modern socio-economic systems : Collective monograf. Lithuania : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. С. 43-57. 7. Криничная И. П., Акимов А.А., Говорун С.В. Биотехнологии в нынешних условиях экологической безопасности // Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь : монография / И. П. Криничная, А. А. Акимов, С. В. Говорун. Ровно ; Пинск ; Варшава : НУВХП, 2017. С. 136-147. 8. Говорун С. В. Державне управління у сфері забезпечення пожежної безпеки: нормативно-правовий і практичний аспекти // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 95-річчю Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Харків, 2018. С. 179-183. 9. Кринична І.П., Говорун С. В. Державне управління у сфері забезпечення пожежної безпеки на місцевому рівні // Правові аспекти публічного управління: теорія та практика : матер. ІX наук.-практ. конф. (07 груд. 2017 р.). Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 207-210. 10. Кринична І.П., Говорун С. В. Системні зміни у взаємодії між контролюючим органом державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки із суб’єктом господарювання // Теорія та практика державної служби : матер. X Міжнар. наук.-практ. конф. (08 грудня 2017 р.). Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 78-80. 11. Govorun S. V. Gaps in legislation of Ukraine in the field of fire safety // А Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings : II International Scientific Conference Economic and Society : in 2 p. P. II, (June 23th., Leipzig, Germany). 2017. Baltija Publishing. P. 80-82. 12. Говорун С. В. Вплив морально-етичних принципів особистостей при професійному відборі працівників добровільної пожежної охорони в Україні // Актуальні проблеми євроатлантичної інтеграції та європейського співробітництва : матер. 14-ї регіон. наук.- практ. конф. (18 травня 2017 р.) / за заг. ред. проф. Л. Л. Прокопенка. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 197-200. 13. Говорун С. В. Прогнозування непередбачуваних ризиків у державному управління системою забезпечення пожежної безпеки : сутність та методи / Становлення публічного адміністрування в Україні : матер. VІІІ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених / за заг. ред. проф. С. О. Шевченка. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 22-24. 14. Говорун С. В. Проблеми державного управління суспільними відносинами, що виникають внаслідок пожеж // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матер. Х регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. учас., присвяченої пам’яті Сурміна Юрія Петровича / за заг. ред. проф. С.О. Шевченка. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. С. 164,165. 15. Говорун С. В. Державне управління ризиками виникнення пожеж на підконтрольних об’єктах // Теорія та практика державної служби : матер. наук.-практ. конф. (11 листопада 2016 р., м. Дніпро) / за заг. ред. проф. С. М. Серьогіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. С. 162-163. 16. Говорун С. В. Вплив інтенсивності життєдіяльності людського суспільства на кількість пожеж // Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті: зб. тез доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. 20 – 21 жовтня 2016 р. / за ред. А. С. Бєлікова ; ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури». Дніпро, 2016. С. 133-136. 17. Govorun S. V. Application of multi-purpose approach in public administration in provision of the State Emergency Service of Ukraine by technical facilities // Scientific discussion (Praha, Czech Republic). 2017 Vol. 1. № 8. P. 57-62. 18. Говорун С. В. Ефективність державного управління процесами запобігання пожежам на об’єктах різних форм власності // Публічне урядування. 2017. № 1. С. 53-64. 19. Говорун С. В. Суб’єкти та об’єкти державного управління у сфері забезпечення пожежної безпеки в Україні // Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5. № 11. С. 31-43. 20. Говорун С. В. Державне управління забезпеченням оперативно-рятувальних сил цивільного захисту // Держава та регіони. Серія : Державне управління. 2017. № 4(60). С. 12-19. 21. Говорун С. В. Парадокси державного управління у сфері забезпечення пожежної безпеки в Україні // Наукові праці ЧНУ ім. П. Могили. Т. 298. № 286. 2017. С. 34-42. 22. Говорун С. В. Державне управління системою технічного обслуговування пожежно-рятувальної техніки при передачі частини функцій до аутсорсингу // Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5. № 1/2. С. 26-34. 23. Кринична І.П., Говорун С. В. Організаційно-правові та функціональні засади державного управління пожежною безпекою країни // Публічне урядування. 2016. № 1. С. 146-156.