Новый-рисунок-2

Novachenko Tetiana Vasiliеvna

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Professor of Public Policy and Political Analysis

Ukraine, Kiev

Formation of pedagogical self-organization of students of pedagogical schools - 13.00.04 - theory and methodology of vocational education, 2004

Formation and development of the authority of the leadership in the bodies of state power of Ukraine (archetypal approach) - 25.00.01 - Theory and History of Public Administration, 2014

The history of the state-building of Ukraine, the theory of universal socio-historical cycle, professional self-organization, interaction, authority of leadership in public policy of Ukraine.
  1. Новаченко Т.В. Архетипова парадигма авторитету керівника в державному управлінні: монографія / Т.В.Новаченко – Ніжин-Київ: Видавець Лисенко М.М., 2013. – 320 с. Новаченко Т.В. Механізми врегулювання політичних конфліктів / В.А. Гошовська [та ін]. – «Парламентаризм» : підручник. – НАДУ, 2016. – С. 513 – 525. Новаченко Т.В. Авторитет як архетипне єднання духу індивідуалізму та ідей солідаризму в сучасному феномені авторитету / Т.В. Новаченко // Публічне урядування : збірник. - № 2 (3) – червень 2016. – Київ : ДП «Виконавчий дім Персонал», 2016. – С. 166 – 177. Новаченко Т.В. Соціалізація політичної еліти : навчально-методичні матеріали – К. : Вид-во НАДУ, 2015. – 104 с. Новаченко Т.В. Методика визначення соціально-психологічних складових у компетентності демократичного керівника / Новаченко Т.В. // Ефективність державного управління. Вип. 45. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – С. 32 – 40. Новаченко Т.В. Процес легітимації керівника органів державної влади в рефлексивному та архетипному дискурсах/ Т.В. Новаченко // Науково-виробничий журнал "Держава та регіони". Серія: "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ" – 2017 р., № 1 (57). – С. 9-16. Novachenko T. V. Synergetic concept of samoorhanyzation of subjects of social development: archetypal discourse / Novachenko T. V. Public management : collection. – № 3 (8) – June 2017 (Special edition). – Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С. 204 – 214. Новаченко Т. В. До питання етосу державних службовців / Т. В. Новаченко // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2011. – Вип. 4(8). – С. 107–114. Новаченко Т. В. Авторитет керівника як цінність і архетип у структурі соціального капіталу / Т. В.Новаченко // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління: спеціальний випуск. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2012. – С. 276–288. Новаченко Т. В. Человекоцентризм как принцип и приоритет государственного управления в Украине / Т. В. Новаченко // Публичное управление: теория и практика : сб. науч. тр. Ассоциации докторов наук государственного управления : специальный выпуск. – Х. : ДокНауДержУпр,–июнь, 2013. – С. 55–64. Новаченко Т. В. Становлення і розвиток авторитету керівництва в контексті українського Відродження / Т. В. Новаченко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : ДокНаукДержУпр,– вересень, 2012. – Вип. 3(11). С. 17–24. Новаченко Т. В. Когнітивні особистісні конструкти як основа становлення і підтримки авторитету керівництва органів державної влади [електронний ресурс] / Т. В. Новаченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – №2. Режим доступу до журн.: http| // www.dy.nayka.com.ua Новаченко Т. В. Авторитет як ресурс державної влади / Т. В. Новаченко // Вісник НАДУ. – К., 2011. – №2. – С. 51–58. Новаченко Т. В. Вплив архетипу “Мати” на становлення авторитарної особистості / Т. В. Новаченко // Збірник наукових праць НАДУ. – К., 2011. – №1. – С. 224–234. Новаченко Т. В. Феномен авторитету державного службовця в контексті глибинної психології [електронний ресурс] / Т. В. Новаченко // Державне управління: теорія та практика. – 2011. – № 1. – Режим доступу до журн.: www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/zmist.htm‎ /Novachenko.pdf Новаченко Т. В. Генезис авторитету керівників органів державної влади в контексті сучасних суспільних змін / Т. В. Новаченко // Економіка та держава. – К., “ДКС Центр”, 2011. – № 9, вересень. – С. 128–130. Новаченко Т. В. Проблема авторитету в політичній філософії античності / Т. В. Новаченко // Інвестиції: практика і досвід: наук.-практ. журн. – К.: Вид-во ТОВ “ДКС Центр”, 2011. – № 24, грудень. – С. 87–91. Новаченко Т. В. Соцієтальна ідентичність як чинник становлення авторитету керівників органів державної влади / Т. В. Новаченко // Інвестиції: практика і досвід: наук.-практ. журн. – К.: Вид-во ТОВ “ДКС Центр”, 2011. – № 17, вересень. – С. 66–69. Новаченко Т. В. Компаративізм дефініції авторитет [електронний ресурс] / Т. В. Новаченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 4. – Режим доступу до журн.: http : // www.dy.nayka.com.ua Новаченко Т. В. Концепт довіри як основа легітимності авторитету / Т. В. Новаченко // Інвестиції: практика та досвід: наук.-прак. журн. – К.: Вид-во ТОВ “ДКС Центр”, 2013. – № 10. – С. 154–159. Новаченко Т. В. Осмислення феномену влади в контексті засобів її застосування / Т. В. Новаченко // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. – К.: Вид-во ТОВ “ДКС Центр”, 2013. – № 11. – С. 448–450. Новаченко Т. В. Імперативи і максими легітимності авторитету сучасного керівника [електронний ресурс] / Т. В. Новаченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 7. – Режим доступу до журн.: http : // www.dy.nayka.com.ua Новаченко Т. В. Сучасна сутність керівника-лідера в контексті його авторитету / Т. В. Новаченко // Право та державне управління. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. – № 2(11). – С. 98–103. Новаченко Т. В. Авторитет державного службовця : результати й аналіз дослідження / Т. В. Новаченко // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. – № 2(42). – С. 114–120. – (Серія “державне управління”). Новаченко Т. В. Становлення авторитету правителів Київської Русі в контексті універсального соціально-історичного циклу / Т. В. Новаченко // Право та державне управління. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. – № 3(12). – С. 15–21. Новаченко Т.В. Авторитет керівника в державному управлінні та його конструювання у постмодерному суспільстві / авт. кол. В.А.Ребкало [та ін] - «Реформування державної політики в Україні : теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження». – К.; Львів : НАДУ, 2012. - С. 299 - 320. Новаченко Т. Развитие феномена “авторитет” в эпоху Модерна / Т. Новаченко // Обозреватель – Observer. – Москва. – Издатель научно-исследовательская фирма “РАУ – УНИВЕРСИТЕТ”, 2013. – № 11. – С. 105–112. 22. Новаченко Т. Конструирование авторитета руководителя в эпоху постмодерна / Т. Новаченко // Обозреватель – Observer. – Москва. – Издатель научно-исследовательская фирма “РАУ – УНИВЕРСИТЕТ”, 2014. – № 2. – С. 74–82. Новаченко Т. В. Тенденции развития феномена авторитета в эпоху Постмодерна: контекст универсального социального цикла [электронный ресурс] / Т. В. Новаченко // Государственное управление. Электронный вестник. Издатель журнала: Факультет государственного управления Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. – 2014. – № 42 (февраль). – С. 205–209. Новаченко Т. В. Генезис авторитету керівника в умовах українського Модерну та Постмодерну / Т. В. Новаченко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління: спеціальний випуск. – Х. : ДокНаукДержУпр, – червень, 2013. – № 3(15). – С. 102–108. – (Наукометрична база РІНЦ). Новаченко Т.В. Синергетичний підхід у педагогічній самоорганізації / Новаченко Т.В. Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – с. 99. Новаченко Т.В. К вопросу о синергетике образования // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. Одеса) імені К.Д. Ушинського. – Зб. наук. пр. – Вип. 3-4. – 2000. – С. 123 – 126. Новаченко Т.В. До питання про формування естетичної культури засобами музики // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. Одеса) імені К.Д.Ушинського – Зб. наук пр. – Вип. 5. – 2001. – С. 14 – І7. Новаченко Т.В. Некоторые аспекты формирования педагогической культуры будущих учителей // Наша школа, - №2, Одеса, 2003. - С.37-38. Новаченко Т.В. Соціальні аспекти дистанційного навчання та їх взаємозв’язок з теорією самоорганізації // Використання інформаційних технологій у післядипломній освіті вчителів, проблеми та перспективи дистанційного навчання. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Наша школа. - №3. – Одеса, 2003. – С. 80 – 81. Новаченко Т.В. Синергетический подход в воспитании и образовании // Міжнародне співробітництво та університетська освіта. Матеріали міжнарод. наук. конф. – Миколаїв, 2000. – С. 127 – 130. Новаченко Т.В. Обрядовий фольклор як формування духовної культури підростаючого покоління // Початкова школа українського Подунав’я: минуле, теперішнє, майбутнє. Зб. Матеріалів регіон. наук.-прак. конф. – Ізмаїл, 2001. – С. 61 – 63. Новаченко Т.В. Создание ситуации диалога культур как фактор самореализации личности будущего учителя // Славянский педагогический собор: Тезиси докладов 1 Международного конгресса. – Тирасполь, 2002. – С. 313 – 317. Новаченко Т.В. Формування педагогічної самоорганізації студентів педагогічних училищ: Метод. рекомендації. – Одеса, 2003. – 43 с.