Новый-рисунок-2

Lashkina Maria Grigorievna

Candidate of Science in Public Administration

Verkhovna Rada of Ukraine

Ukraine, Kiev

Conceptual Principles of Interaction between State Authorities and Mass Media in the Conditions of Democratization of Public Administration in Ukraine - 25.00.01. - Theory and History of Public Administration, 2008

- ,

Communication, PR, public relations, public policy, political praxeology, political technologies, political psychology and conflictology, topical issues of international relations, international information and journalism, parliamentarism and the legislative process
  1. 1. Искусство разрешения конфликтов: Учебно-методическое пособие // Авт. и сост. О.А.Габриэлян, Г.В.Глазовский, Л.И.Коробанова, М.Г.Лашкина и др.- Центр этно-социальных исследований - Симферополь, 1996 г. 2. Лашкина М.Г. Как мы реагируем на конфликт / Информационный бюллетень УВКБ ООН № 24, 2000 г. – С.16-18. 3. Лашкина М.Г. Переговоры – средство разрешения конфликта / Инф. Бюллетень УВКБ ООН № 27, 2000 г. – С. 12-15. 4. Как слово наше отзовется / М.Лашкина, Л.Буджурова / Инф. Бюллетень УВКБ ООН № 28, 2000 г. – С.10 14. 5. Лашкіна М.Г. Деякі питання організаційно-управлінських засад діяльності засобів масової інформації: світовий досвід і Україна /М.Г.Лашкіна // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Вип. 2. – С. 534 – 544. 6. Лашкіна М.Г. Сучасні аспекти державного регулювання ЗМІ: проблеми концентрації / М.Г.Лашкіна // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: матеріали наук.- практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2004 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 1. – С. 237 – 238. 7. Лашкіна М.Г. Психологічний аспект комунікативної функції ЗМІ / М.Г.Лашкіна // Культура народов Причерноморья: науч. журн. Таврич. нац. ун-та. – 2004. - № 49. – Т. 2. – С.61 – 64. 8. Лашкіна М.Г. Теоретико-методологічні підходи щодо принципу свободи слова у взаємодії ЗМІ та державних інституцій / М.Г.Лашкіна // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 2. – С. 311 – 325. 9. Лашкіна М.Г. Взаємовідносини влади і ЗМІ: нові виклики часу / М.Г.Лашкіна // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2005 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Т.1. – С. 237 – 238. 10. Лашкіна М.Г. Особливості взаємодії влади та засобів масової інформації в умовах демократичного суспільства (досвід Польщі) / М.Г.Лашкіна // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2006 р.: У 2 т. / За заг. ред. О.Ю.Оболенского, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – Т.1. – С. 225 – 227. 11. Лашкіна М.Г. Організаційні та змістові засади співпраці органів державної влади і ЗМІ (за результатами експертного опитування) / М.Г.Лашкіна // Вісн. НАДУ, 2007. – Вип. 2. – С. 363 – 374. 12. Лашкіна М.Г.Взаємодія органів державної влади і засобів масової інформації в демократичних країнах (на прикладі Польщі та ФРН) / М.Г.Лашкіна // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2007 – Вип. 2. – С. 138 – 149. 13. Лашкіна М.Г. Трансформація суспільної свідомості під впливом засобів масової інформації / М.Г. Лашкіна // Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 17-18 трав. 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 196 – 198. 14. Лашкіна М.Г. Роздержавлення преси як організаційно-управлінська складова інформаційно-владних взаємовідносин в демократичному суспільстві / М.Г.Лашкіна // Стратегія реформування державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.- практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р.: У 2 т. – К.: Вид-во НАДУ, 2007.– Т.2. – С. 173 – 175. 15. Лашкіна М.Г. Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 /М.Г.Лашкіна; Нац. акад. держ. управ. при Президентові України. - К., 2008. – 20 с. 16. Лашкіна М.Г. Особливості розвитку державного управління в Україні в епоху постмодерна: соціокультурний аспект / М.Г. Лашкіна // Публічне управління:теорія і практика, 2010. – № 3-4. - С.60-67. 17. Політична праксеологія. Роб. прогр. для студентів спеціальності 6.020105 „Документознавстов та інформаційна діяльність” КНУКіМ/ Уклад. М.Г. Лашкіна, М.М.Логунова. – Київ, 2010. 18. Прийняття управлінських рішень. Роб. прогр. для студентів спеціальності 6.020105 „Документознавстов та інформаційна діяльність”КНУКіМ/ Уклад. М.Г. Лашкіна – Київ, 2010. 19. Державне управління. Роб. прогр. для студентів спеціальності 6.020105 „Документознавстов та інформаційна діяльність”/ Уклад. М.Г. Лашкіна – Київ, 2011. 20. Логунова М. Комунікації судової влади: науково-практичний посібник / М.Логунова, М.Лашкіна, П.Гвоздик, А.Алєксєєв – К.: АДЕФ – Украина, 2011. – 276 с. 21. Лашкіна М. Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління / М.Лашкіна // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління – Х.: Вид-во „ДокНаукДержУпр” – Випуск 1(13). – Січень, 2013. – С. 10-18. 22. Лашкіна М. Конвергентна інтерактивна комунікація / М.Лашкіна// Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.312. 23. Лашкіна М. Нетократія / М. Лашкіна // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.436. 24. Лашкіна М. Медіакратія / М.Лашкіна // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С. 378. 25. Лашкіна М.Г. Глобальні комунікації / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С.72. 26. Лашкіна М.Г. Паніка / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 277. 27. Лашкіна М.Г. Мерітократія / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 219-220. 28. Лашкіна М.Г. Дебати політичні / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 86-87. 29. Лашкіна М.Г. Публічні дебати / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С.325-326. 30. Лашкіна М.Г. Хаос, самоорганізація та кооперація як архетипи державності для України / М. Лашкіна // Публічне управління: теорія і практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во „ДокНаукДержУпр”. – Спеціальний випуск –Березень, 2015. – С. 162-168. 31. Лашкіна М.Г. Політична комунікація в кризовому суспільстві інформаційного світу. / М.Лашкіна. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Політологія. Соціологія. Філософія” – Випуск 1 (18): Матеріали міжнародної конференції „Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ на початку ХХІ сторіччя” – Ужгород, 2015. – С.98-100. 32. Лашкіна М.Г. Соціальні мережі та блогосфера як інструмент політики в Україні / М.Лашкіна // Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали щорічної науково- практичної конференції за міжнародною участю „Дні інформаційного суспільства -2015”, Київ, 19-20 травня 2015 р. / Упоряд. : М.Малюга; За заг. ред. д.держ.упр., проф. Н.В.Грицяк. – „Видаництво „Тезис”, 2015 – С.42-43. 33. Лашкіна М.Г. Вплив глобальних комунікацій на трансформацію публічного управління в Україні. / М.Лашікна // За матеріалами Літньої школи молодих учених в галузі науки державне управління – Одеса , 22-28 червня, 2015 р. 34. Лашкіна М. Сучасні можливості та виклики для державного управління: комунікативно-технологічний аспект /М.Лашкіна // Державне управління. Сучасні технології управління: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. 30-31 липня, - 2014 [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/665 35. Лашкіна М. Комунікативні новації для взаємодії громадян, влади, медіа та НДО / [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://www.slideshare.net/Lashkina/innovations-for-communicative-space 36. Лашкіна М.Г. Стратегія комунікації через інформаційну медіа-кампанію (за кейсами) [Електроний ресурс] / М.Г.Лашкіна //Для проекту підтримка судової реформи в Україні, 2012. – Slaidshare – Режим доступу: http://www.slideshare.net/Lashkina 37. Лашкіна М. Інституціональні та законодавчі зміни в державному управлінні України в умовах політичних трансформацій / М.Лашкіна // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: Тези допов. Всеукр. наук. – практ. конф., Київ 25 березня 2016 р. У 2 ч. Ч І/ М-во культури України, Київ. нац.ун-т культури і мистецтв. – К: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. – с 648-651. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Sektsiya-1-3.pdf 38. Lashkina M/ „Communicative component of conflict in the modern world: the birth of the archetype of the selfness” / Public management : collection. — № 3 (8) – June 2017 (Special edition). — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — с.167-178. 39. Лашкіна М. Комунікативна стратегія сучасного соціально-політичного простору України: переваги та виклики./ М.Лашкіна // проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ХІ регіон. наук.- практ. конф. за міжнар. Участю / за заг. ред. О.Б.Кірєєвої. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2017. – 725 с. – Укр., рос. мовами. – С.469-472. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/2017%20Material_Social_develop.pdf