Новый-рисунок-2

Lapina Victoria Viktorivna

candidate of sociological sciences, doctor of philosophy in the field of social psychology

Kyiv National Taras Shevchenko University, Senior Research Scientist at NDC, Faculty of Sociology

Ukraine, Kiev

Conceptual contradictions of sociological theories of globalization and postmodernism in explaining the social impact of advertising - 22.00.01 - Theory and History of Sociology, 2014

- ,

Phenomenon of hidden advertising: typological specificity and identification of psychological peculiarities of influence on consumers
  1. Статті у наукових фахових виданнях: 1. Лапіна В. Особливості новітніх концептуальних інтерпретацій інституціонального впливу реклами на процес споживчої поведінки/ Вікторія Лапіна //Ринок праці та зайнятість населення.-2012.-№4.-С.36-42. 2. Лапіна В.В. Пізнавальний потенціал соціально-психологічного підходу до дослідження сучасних рекламних практик/ В.В.Лапіна- // Актуальні проблеми соціології, психології педагогіки: зб. наук. праць. - К.: Логос, 2012. – Вип. 14. – С.127-135. 3. Лапіна В.В. Феномен прихованої реклами в контексті сучасної типології рекламних практик/ В.В. Лапіна//Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.:Логос, 2012.-Вип.15. – С. 141-148. 4. Лапіна В.В. Проблема взаємодоповнення соціологічного та соціально-психологічного підходів до вивчення впливу реклами на соціальні цінності та стилі життя /В.В. Лапіна//Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.:Логос, 2012.-Вип.16. – С. 92-101. 5. Лапіна В.В. Особливості концептуального відображення взаємообумовленості процесів «надлишкового споживання» та маніпулятивного впливу реклами в соціологічних теоріях глобальної модернізації та глобальної залежності/В.В. Лапіна//Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.:Логос, 2012.-Вип.17. – С. 51-59. 6. Лапіна В.В. Специфіка психологічних технологічних прийомів та методів організації прямої та прихованої реклами/ В.В.Лапіна // Соціальна психологія.-2012.- №3.- С. 21-31. 7. Лапіна В.В. Проблема ідентифікації концептуальних засад ідеології консьюмеризму в сучасній теоретичній соціології /В.В. Лапіна//Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.:Логос, 2013.-Вип.19. – С.77-84. 8. Лапина В.В. Гносеологические стимулы развития современной социологической теории рекламы /Лапина В.В.// Актуальные проблемы современной науки: Информационно-аналитический журнал -2013.-№4(72).-С.107-112. 9. Лапіна В.В. Гносеологічні та ціннісні детермінанти загальносоціологічної стратегії розвитку сучасної теорії реклами/ В.В.Лапіна // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали IX Всеукр. наук.-практ.конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві», 2 лист. 2012р., (м. Київ) / Київ. нац., ун-т ім..Т. Шевченка; під заг. ред.Судакова В.І., Куценко О.Д.- К.:Логос, 2013.- С.125-130. 10. Лапіна В.В. Глобалізація моделей надмірного споживання, як конфліктогенний чинник суспільного життя та соціальної напруженості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2015. - №4(29). - С.66-72. 11. Лапіна В.В. Оргінізаційно-управлінський вплив на соціальні практики споживання // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інстуціоналізації та песпективи розвитку: зб. наук. пр.: VII Міжнар. наук. конф. – К.: ІПК ДСЗУ 2016. - С. 315-320. 12. Лапіна В.В. Скорочення середнього класу та трансформація моделей споживання як індикатори соціальної напруженості в Україні / В.В. Лапіна // Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 29-30 листопада 2016 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв. – Київ; Одеса: Типографія «Айс Принт», 2016. – С. –С.356-359 13. Лапіна В.В. Рекламно-інформаційна діяльність як глобальний дисфункціональний чинник соціальної напруженості /В.В.Лапіна// Україна і світ:теоретичні та практичні аспекти діяльності в сфері міжнародних відносин // : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,м. Київ, 19-20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М.М. Поплавський (голова), Костиря І.О. (заст. голови) [та ін]. – Ч.2.-Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – С. 253-259 14. Lapina V. V. The information and communication technologies as the global factors of influence on consumer behavior / V.V. Lapina // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - 2017. - №1(32).- С. 19-26 15. Lapina V. V. Over-consumption archetype globalization as a new source of social conflicts and social tension / V.V,Lapina // Public magement//- 2017, - N 3.(8). – pp 158-167 Тези наукових доповідей: 1. Лапіна В.В. Психологічний вплив реклами / В.В.Лапіна // Матеріали XVI міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства».- Харків: ХІНЕМ 2011. - С. 82-84. 2. Лапіна В.В. Прихована реклама (Product placement) як альтернатива простої реклами / В.В.Лапіна // Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції 15 грудня 2011р. «Сучасні тенденції розвитку світової економіки». - Харків: Харківський національний авто-дор. ун-т, 2012 - С. 114-116. 3. Лапіна В.В. Проблема концептуальної інтеграції соціологічного та соціально-психологічного підходів в сучасних наукових дослідженнях феномену реклами/ В.В.Лапіна// Проблеми розвитку соціальної теорії: матеріали Всеукр. Наук. практ. конф. «Проблеми розвитку соціальної теорії: соціологічна теорія і пострадянські трансформації», 21-22 квіт.2011, м.Київ; під заг. ред.Судакова В.І., Куценко О.Д.- К.:Логос, 2012.- С.122-127. 4. Лапіна В.В. Отличия и преимущества Product placement от других видов рекламы / В.В.Лапина // Збірник матеріалів XVII Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Економічна глобалізація та проблеми національної безпеки» / Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту.- 12 квітня 2012 р. – Харків, 2012.- С.17-21. 5. Лапіна В.В. Product placement - как разновидность рекламы и особенности её применения / В.В.Лапина // Збірник матеріалів XVII Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Економічна глобалізація та проблеми національної безпеки» / Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту.- 12 квітня 2012 р. – Харків, 2012. - С.7-11. 6. Лапіна В.В. Вплив реклами як засобу масової комунікації на ціннісні орієнтири індивідуальних та колективних суб’єктів суспільного життя / В.В. Лапіна// Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»/Харківська державна академія культури.-22-23 листопада 2012 р. – Харків, 2012. – С. 279-280. 7. Лапіна В.В. Особливості соціокультурних детермінант концептуального розвитку соціологічної теорії реклами/ Вікторія Лапіна // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. II Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) –Х.;ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.- С.12-14. 8. Лапіна В.В. Концептуальні суперечності відображення дилеми суспільної корисності та дегуманізуючого впливу комерційної реклами в соціологічній теорії глобальної модернізації / Лапіна В.В.// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з соціології «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів» / КПІ. – 28 листопада 2013 р. – Київ, 2013. - С. 95-97. 9. Лапіна В.В. Конфліктогенні чинники соціальної напруженості в суспільстві споживання // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукр. Наук. конф. 29-30 квітня 2016 р.; м. Дніпропетровськ. Частина I / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт 2016. – С. 36-38 10. Лапіна В.В. Проблеми ідентифікації детермінант соціальної напруженості в системі споживчих практик // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічнй терії та практиці. Матеріли ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 19-29 травня 2016 р. – К.: Логос, 2016. - С. 76-78. 11. Лапіна В.В. Класичний університет в суспільстві споживання: проблема нейтралізації чинників соціальної напруженості в університетському менеджменті // Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року) / [уклад.: А. С. Філіпенко та ін.]. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. - С. 91-92. 12. Лапіна В.В. Теоретичні аспекти проблеми ідентифікації соціальних чинників та емпіричних показників соціальної напруженості в Україні та її регіонах / В.В. Лапіна // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість». [та ін.; під заг ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.]. – К.: Логос, 2017. – С. 85-89