Новый-рисунок-2

Akimova Lyudmila Nikolaevna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

National University of Water Management and Natural Resources

Ukraine, Kiev

Mechanisms of formation and development of the system of commodity identification in Ukraine - 08.00.03 - economy and management of national economy, 2013

- ,

public administration of economic security, state regulation of financial services markets, financial security in the context of economic security
  1. Монографії 1. Формування системи ідентифікації товарів в Україні /В. І. Павлов, Л. М. Акімова //Рівне. : НУВГП, 2013. — 178 с. 2. Методологія наукових досліджень /В. Д. Малигіна, О. Ю. Холодова, Л. М. Акімова //Донецьк. 2015. — 298 с. 3. Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація: кол. монографія / Л. М. Акімова, Н. М. Білоус, О. В. Гісюк та ін. відп. ред.. В. І. Павлов // — Рівне: НУВГП, 2015. — 195 с. 4. Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi, in 2 vol. / Latvian Academy of Sciences. — Riga: „Landmark“ SIA, 2016. — Vol. 1. — 188 p. 5. Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. — Riga: „Landmark“ SIA, 2016. — 222 p. pp. 9-18. 6. Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: „Landmark“ SIA, 2016. – 282 p. pp. 182–189. 7. Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Частина 1. кол. моногр. / Л.В. Мельник, Л.М. Акімова, Н.М. Кондрацька. – Київ. : Кондор-Видавництво. 2016. – 172 с. 8. Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Частина 2 : монографія /Л.В. Мельник, Л.М. Акімова, Н.М. Кондрацька. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 185 с. 9. Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь : коллективная монография /Васильченко А.О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю.В. и др./ под ред. д.э.н.,проф. А.Ю. Якимчук. – Ровно–Пинск–Варшава : НУВХП, 2017. – 346 с. 10. Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – с. 194. 11. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : Монографія. / Л.М. Акімова, М.В. Корж, І.В. Чуб / – Рівне : НУВГП, 2017. – 121 с. Наукові праці 2018 1. Akimova L. N. State regulation of the financial services market in ukraine / L. N. Akimova, A. V. Lysachok // Public management : collection. – № 1 (11) – January 2018 –Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – pp. 29-45. 2017 рік 1. Akіmova L.M. Psychologikcal and pedagogical aspects of career guidance for young people / L.M. Akіmova, O.O. Akimov // Современные подходы к организации дополнительного образования молодежи и взрослых: проблемы и перспективы развития [ сборник научных статей I международной научно–методической заочной конференции г. Пинск, Республика Беларусь, 17 февраля 2017 г.]. / / по общ. ред. Шебеко К.К. Полесский государственный университет. - г. Пинск, Республика Беларусь. 2017 г. – с. 125-127. 2. Akіmova L.M. Analysis of the economic crisis evolution / L.M. Akіmova, O.O. Akimov // Современные подходы к организации дополнительного образования молодежи и взрослых: проблемы и перспективы развития [сборник научных статей I международной научно–методической заочной конференции г. Пинск, Республика Беларусь, 17 февраля 2017 г.]. / / по общ. ред. Шебеко К.К. Полесский государственный университет. - г. Пинск, Республика Беларусь. 2017 г. – с. 133-135. 3. Акімова Л. М. Практика електронних державних закупівель у країнах єс / Л. М. Акімова / Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід [матеріали V науково-практичного семінару м. Дніпропетровськ, 20 березня – 20 квітня 2017 р.)]. / / за заг. ред. Дрешпака В.М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2017. Режим доступу: 4. Акімова Л.М. Стратегія розвитку україни в контексті тенденцій світового фінансового ринку / Л.М. Акімова // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2017. – №1. – С. 57-66. 5. Акімова Л. М. Державне управління у сфері природокористування / Л. М.Акімова // Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених / за заг. ред. С. О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 10-12. 6. Akіmova L.М. The contemporary state of the financial market in Ukraine / Akіmova L.М. // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей восьмой международной научно–практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 27–28 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2017. – С. 3-6. 7. Akіmova L.М. Bases of Global Transformation Changes Financial Market / Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В., и др./ Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь : колективна монография под ред. д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. – Ровно–Пинск–Варшава : НУВХП, 2017. – С. 75-87. 8. Akimova L.M. State regulation of business: foreign experience of cooperation between the state and the business sector /L.M.Akimova // Public management : collection. — № 2 (7) — May 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — pp. 67-73. 9. Акімова Л.М. Політична культура громадян в контексті розвитку України / Л.М. Акімова, О.О. Акімов // Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект : матеріали круглого столу / за заг. ред. С.О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – с. 8-10. 10. Акімова Л.М. Моделі державної служби: досвід зарубіжних країн / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України [матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 18 травня 2017 р.)]. / / за заг. ред. Прокопенка Л.Л. – Д. : ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2017. С.159 — 161. 11. Akimova, L. M. Applied project approach in the national economy: practical aspects / А. Y. Yakymchuk, L. M. Akimova, T. O. Simchuk // Науковий вісник Полісся [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 2 (10). Ч. 2. – 232, [2] C. 170-177.[26] citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters). 12. Акімова Л. М. Монетарна політика НБУ як основний регулятор економічної стабільності України / Л. М. Акімова // Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Частина 1. кол. моногр. / Л.В. Мельник, Л.М. Акімова, Н.М. Кондрацька. – Київ. : Кондор-Видавництво. 2016. - С.7-17. 13. Akіmova L. Simulation of control strategy for international marketing services / Marina Korzh, Luidmila Akіmova, Irina Chub // Scientific journal "Proceedings of the National Aviation University". Vol 71, № 2 (2017). - P. 131-138. 14. Акімова Л.М. Влияние кредитования коммерческих банков на стимулирование экономического роста в Украине / Акімова Л.М., Акімов О.О. // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 52-59. 15. Акімова Л.М. Аналіз сучасних проблем розвитку фінансового контролю в україні: міжнародний досвід / Л. М. Акімова / Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю [матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 19-20 вересня 2017 року) ]. / / за заг. ред. Левченко О.М. – К. : ЦНТУ. - Кропивницький. – 2017. 16. Akimova L.M. Regional innovation economy: aspects of economic development / A. Y. Yakymchuk, A. M. Valyukh, L. M. Akimova // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. - № 3 (11). Ч. 1. – С. 170-178. citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters) 17. Акімова, Л.М. Сучасний стан фондового ринку україни / Ільчук О.І., Акімова Л.М. //Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне: НУВГП, 2017. – Ч.2. – С. 166-169. 18. Akimova, L.M. The substantiation of the strategy of social responsibility of the enterprise with the aim of providing efficiency of its activities /Harafonova O.I. Zhosan G.V. Akimova L.M.// Scientific journal Marketing and management of innovations, 2017, № 3. С. 267-279.(Emerging Sources Citation Index (Web of Science) 19. Акімова Л. М. Деякі аспекти інституційного середовища національної економіки /Л. М. Акімова, О. О. Акімов/ Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад [матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 20 жовтня 2017 р.)]. / / за заг. ред. Мошинського В. С., НУВГП. — Рівне, 2017. С.5 — 6. 20. Акімова Л. М. Формування системи економічної безпеки, як об’єкту управління різних видів фінансових установ /Л. М. Акімова, О. О. Акімов/ Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад [матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 20 жовтня 2017 р.)]. / / за заг. ред. Мошинського В. С., НУВГП. - Рівне, 2017. С.6 - 8. 21. Акімова Л.М. Аналіз загроз економічній безпеці фінансових установ / Л. М. Акімова // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VIII між нар. Наук.-практ. Конф., Дніпро, 20 жовтня 2017 р. / за заг. ред. О.Ю. Бобровської. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 43-46. 22. Akimova L. N. State regulation of financial and economic safety of subjects of economic activity / L. N. Akimova, A. V. Lysachok // Public management : collection. — № 5 (10) – December 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — pp. 16-28. 23. Акімова Л. М. Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи / Л. М. Акімова, О. В. Калетник // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2017. – №2. – С. 98-102. 24. Akimova, L. М. State regulation of foreign economic activity / L. М. Akimova, O. О. Akimov, О. O. Liakhovich // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. - № 4 (12). Ч. 1. – С. 98-103. citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters). 25. Akimova, L., та Korzh, M., та Chub I. Approach to systemic process of the entrepreneurship competitiveness management in Ukraine / L. Akimova, M. Korzh, I. Chub // International Journal of New Economics and Social Sciences № 2(6) 2017. pp. 37-43. 2016 рік 1. Акімова Л. М. Професійні компетенції як чинник модернізації вищої освіти / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Розвиток громадянських компетентностей в Україні: [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 17-18 березня 2016 р. ] — К.: НАДУ при Президентові України. — 2016. — С. 33- 39. 2. Акімова Л. М. Державні механізми економіко-правового регулювання природокористування / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Проблеми розвитку публічного управління в Україні: [матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, 15 квітня 2016 р. ] — Л.: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. — 2016. — С. 259—262. 3. Акімова Л. М. Економічні аспекти євроінтеграції України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування [матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 21-22 квітня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Мошинського В. С., НУВГП. — Рівне, 2016. С.11 — 12. 4. Акімова Л. М. Історико-економічні аспекти державного управління / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Становлення публічного адміністрування в Україні [матеріали VII Всеукраїнської міжвузівської конференції студентів та молодих учених (м. Дніпропетровськ, 22 квітня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Шевченка С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2016. С.8 - 11. 5. Акімова Л. М. Правовий аспект реалізації державної інформаційної політики України: актуальні проблеми / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід [матеріали ІV науково-практичного семінару (м. Дніпропетровськ, 21 березня — 24 квітня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2016. 6. Акімова Л. М. Світовий досвід комунікаційної діяльності органів публічної влади / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством: [матеріали науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 р. ] — О.: ОРІДУ НАДУ при Президентові України. — 2016. — С. 57- 61. 7. Акімова Л. М. Національні моделі економічних систем світу / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IIІ, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU. Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University. 316 pages. р 44-47. 8. Акімова Л. М. Аналіз стандартів економічно розвинених країн Європейського Союзу в галузі інноваційної діяльності / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України [матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 19 травня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2016. С.125 — 129. 9. Акімова Л. М. Деякі аспекти фінансової безпеки в контексті економічної безпеки України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС [матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.)]. / / за заг. ред. проф. Грищенко І. М. КНУТД. — Київ, 2016. Режим доступу: 10. Акімова Л. М. Бюджетні відносини в контексті національної стратегії модернізації України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти [матеріали щорічної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27 травня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Іжи М. М. ОРІДУ НАДУ при Президентові України. — Одеса, 2016. С.6 — 9. 11. Акімова Л. М. Соціально-економічні аспекти інформаційного забезпечення управлінських процесів в Україні / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Взаємозв'язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект [матеріали круглого столу м. Дніпропетровськ, 3 червня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Шевченка С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2016. С.9 — 12. Режим доступу: 12. Aкімова Л. М. Регіональні аспекти розвитку середнього класу в Україні / Клименко В. В., Акімова Л. М., Корж М. В. // науковий економічний журнал „Актуальні Проблеми Економіки“/ за наук. ред. М. М. Єрмошенко — Київ, 2016. — Вип. № 4 (178). с. 178—188. Scopus. 13. L. Akіmova The possibilities of industrial internet and prospects of its implementation in Ukraine / V.Klymenko, L.Akіmova, O.Akіmov // Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi, in 2 vol. / Latvian Academy of Sciences. — Riga: „Landmark“ SIA, 2016. — Vol. 1. — 188 p. pp. 17-26. 14. Акімова Л. М. Фінанси як суб'єкт господарювання / Акімова Л. М., Акімов О. О.// Ефективність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева — Львів, 2016. — Вип. 46/47. Ч–2. — С. 32–41. 15. Aкімова Л. М. Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму / Дейнега І. О., Акімова Л. М., Кратт О. А. // науковий економічний журнал „Актуальні Проблеми Економіки“ / за наук. ред. М. М. Єрмошенко — Київ, 2016. — Вип. № 9 (183). с. 184—194. Scopus. 16. Акімова Л. М. Питання фінансово економічної безпеки України в контексті Європейської інтеграції // Aкiмова Л. M. Aкiмов O.О. / International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceedings, August 26, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. 201—204 pag. 17. Акімова Л. М. Розвиток фінансового сектору України в контексті євроінтеграції України / Л. М. Акімова / Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва обєднаних територіальних громад: матеріали науково-практичної конференції (24 жовтня — 24 листопада, м. Дніпро). — Дніпро: ДРІДУ НАДУ при Президентові України, 2016. 18. Акімова Л. М. Аналіз сталого економіко-екологічного розвитку регіонів / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення“ [ матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції м. Дніпро, 21 жовтня ]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 216—219. 19. Акімова Л. М. Економіко-екологічі аспекти сталого розвитку регіонів України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення“ [ матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції м. Дніпро, 21 жовтня ]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 219—222. 20. Акімова Л. М. Соціально-економічні аспекти інтеграції України в європейський економічний простір / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком“ [ матеріали Х Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої памяті Сурміна Юрія Петровича м. Дніпро, 21 жовтня ]. / / за заг. ред. Шевченко С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 118—119. 21. Акімова Л. М. Соціальна політика місцевого самоврядування як чинник забезпечення європейської інтеграції України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком“ [ матеріали Х Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої памяті Сурміна Юрія Петровича м. Дніпро, 21 жовтня ]. / / за заг. ред. Шевченко С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 235—237. 22. Акімова Л. М. Деякі питання реформування державної служби / Л. М. Акімова / „Теорія і практика державної служби“ [ матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпро, 11 листопада ]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 25-27. 23. Akіmova L. Problems of tax capacity realization of the middle class in Ukraine / L.Akіmova, V.Klymenko, O.Akіmov // Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. — Riga: „Landmark“ SIA, 2016. — 222 p. pp. 9-18. 24. Akimova L. Economic eastern cooperation of Ukraine: aspects of state management / Akimova L., Yakimchuk A., Semenova Y. // Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. — Riga: „Landmark“ SIA, 2016. — 282 p. pp. 182—189. 25. Акімова Л. М. Правові принципи розвитку публічного управління України в контексті Європейської інтеграції / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Правові аспекти публічного управління: теорія та практика“ [ матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпро, 08 грудня ]. / / за заг. ред. Прокопенка Л. Л. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 80-83. 26. Акімова Л. М. Розвиток стандартів державного управління в країнах Європейського Союзу / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Правові аспекти публічного управління: теорія та практика“ [ матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпро, 08 грудня ]. / / за заг. ред. Прокопенка Л. Л. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 83-86. 27. Акімова Л. М. Європеїзація національних інституційних систем в контексті євро інтеграції України / Л. М. Акімова, І. П. Рибак / „Правові аспекти публічного управління: теорія та практика“ [ матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпро, 08 грудня ]. / / за заг. ред. Прокопенка Л. Л. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 86-88. 28. Акімова Л. М. Аналіз сучасних тенденцій руху іноземних інвестицій в економіку України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 2(74). – С. 3-11. 29. Акімова Л.М. Монетарна політика НБУ як основний регулятор економічної стабільності України/ Фінансова та еколого-економічна політикав умовах деентралізації влади в Україні // Частина 1. Л.М. Акімова / за. ред. Л.В. Мельник кол. моногр. - Київ. : Кондор-Видавництво: НУВГП, 2016. с.7-17. 30. Акімова Л.М. Економічні передумови та форми транснаціоналізації банківської сфери в умовах фінансової глобалізації/ Фінансова та еколого-економічна політикав умовах деентралізації влади в Україні // Частина 2. Л.М. Акімова / за. ред. Л.В. Мельник кол. моногр. Рівне: НУВГП, 2016. 2015 рік 1. Л. М. Акімова Деякі механізми здійснення державного управління //О. О. Акімов, Л. М. Акімова /Взаємозв'язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект [матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 29 травня 2015 р.)]. / / за заг. ред. Шевченка С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. — С.5 — 7. 2. Л. М. Акімова Національна екологічна політика та її економічна складова //Акімов, Л. М. Акімова /Взаємозв'язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект [матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 29 травня 2015 р.)]. / / за заг. ред. Шевченка С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. — С.7 — 10. 3. Акімова Л. М. Інноваційний розвиток територій в Україні: правові аспекти //О. О. Акімов, Л. М. Акімова /Управління інноваційним розвитком території: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 30 жовтня — 30 листопада 2015 р. — за заг. ред. Серьогіна С. М. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2015. — 240 с. — С. 21-24. 4. Акімова Л. М. Світовий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій / Л. М. Акімова, О. О. Акімов Управління інноваційним розвитком території: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 30 жовтня — 30 листопада 2015 р. — за заг. ред. Серьогіна С. М. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2015. — 240 с. — С. 24-27. 5. Акімова Л. М. Реформування місцевого самоврядування: питання теорії і практики децентралізації / О. О. Акімов, Л. М. Акімова Економічний розвиток в процесі децентралізації: [матеріали міжнародній науково-практичній конференції (м. Дніпропетровськ, 4 листопада 2015 р.)]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. С.5 — 7. 6. Акімова Л. М. Кадровий потенціал та реформа місцевого самоврядування в Україні / Л. М. Акімова, О. О. Акімов Економічний розвиток в процесі децентралізації: [матеріали міжнародній науково-практичній конференції (м. Дніпропетровськ, 4 листопада 2015 р.)]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. С.31 — 34. 7. Акімова Л. М. Економічні складові соціального розвитку України» // Л. М. Акімова, О. О. Акімов /Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком. Державне управління освітою: виклики часу [ матеріали ІХ регіон. науково-практичної конференції за міжнар. участю та круглого столу (м. Дніпропетровськ, 26 листопада 2015 р.)]. / / за заг. ред. С. О. Шевченка. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. С.118 — 120. 8. Акімова Л. М. Гуманітарна політика України в сфері освіти / Л. М. Акімова, О. О. Акімов /Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком. Державне управління освітою: виклики часу [ матеріали ІХ регіон. науково-практичної конференції за міжнар. участю та круглого столу (м. Дніпропетровськ, 26 листопада 2015 р.)]. / / за заг. ред. С. О. Шевченка. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. С.304-306. 9. Акімова Л. М. Дослідження форм товарної ідентифікації в Україні // Л. М. Акімова / Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 21, № 1. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2015. — 171 с. — С. 6-13. 10. Акімова Л. М. Фінансово-економічна безпека в контексті національної безпеки України / Л. М. Акімова, М. Я. Мельничук / Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 21, № 2. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2015. — 167 с. — С. 6-15. 11. Акімова Л. М. Регулювання державного боргу в контексті фінансової безпеки в України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов, М. В. Мисливець / Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 21, № 4. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2015. — 178 с. — С. 52-64. 2014 рік 1. Акімова Л. М. Роль кредитних спілок у соціально-економічному розвитку України / Л. М. Акімова // Ефективність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / за наук. ред. В. С. Загорського, А. С. Ліпенцева — Львів, 2014. — Вип. 38. — С. 440—448. 2. Акімова Л. М. Основні світові тенденції розвитку інформаційного суспільства в контексті розвитку економіки України / Л. М. Акімова // Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу ІІІ міжнар. наук. конф. (12-14 лютого 2014 р.) — Рівне: НУВГП, 2014. С. 5–6. 3. Акімова Л. М. Актуальные вопросы концентрации и интеграции капитала / Л. О. Першко, Л. М. Акімова // «Стратегия „Казахстан — 2050“ и проблемы конкурентоспособности национальных экономик стран СНГ»: сборник научных трудов VІ Международная науч. конф. (Республика Казахстан, г. Актобе 28-29 марта 2014 года) г. Актобе: Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова. 2014. 4. Акімова Л. М. Недержавне пенсійне забезпечення сьогодні та завтра / Л. М. Акімова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 3 (280). Луцьк, 2014. — С. 177—183. — (Серія: Економічні науки). 5. Акімова Л. М. Досвід реформ європейського фінансово-інституційного простору в контексті нагляду за фінансовими ринками: соціально-економічний розвиток України / Л. М. Акімова // Модернізація системи державного управління: теорія і практика: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Львів, 11 квітня 2014 р.) / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. Частина 2. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С. 10–16. 6. Акімова Л. М. Гармонізація податкового законодавства України до вимог європейського союзу / Л. М. Акімова, Л. О. Першко // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 15 травня 2014 р.) ]. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 2014. 7. Акімова Л. М. Вплив публічного управління на розвиток соціально-економічного процесу в Україні / О. О. Акімов, Л. М. Акімова // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конф.(м. Дніпропетровськ, 15 травня 2014 р.) ]. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 2014. — С.169 — 172. 8. Акімова Л. М. Вплив міжнародної фінансової системи на економічний розвиток України / Л. М. Акімова // : Вісник Академії митної служби України. — Дніпропетровськ, 2014. — Вип. № 1 (51). — С. 45–52. — (Серія: «Економіка»). 9. Акімова Л. М. Сучасний стан та проблеми розвитку страхового ринку в Україні / Л. М. Акімова // Ефективність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / за наук. ред. В. С. Загорського, А. С. Ліпенцева — Львів, 2014. — Вип. 40. — С. 475—482. 10. Акімова Л. М. Становлення державного фінансового контролю в Україні / Л. М. Акімова // Стратегія і тактика державного управління: зб. наук. праць. Вип. 1, Рівне: НУВГП, 2014 — С. 24–30. 11. Акімова Л. М. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні / Л. М. Акімова // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції: V міжнар. наук.-практ. конф. збірник тез (16-17 жовтня 2014 р.). — Рівне: НУВГП, 2012. — С. 170—172. 12. Акімова Л. М. Правове забезпечення сталого розвитку в державі та її регіонах / О. О. Акімов, Л. М. Акімова //Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2014 р.). — Дніпропетровськ: Регіон. інстит. держ.управ. НАДУ при Президентові України, 2014. — С. 5–8. 13. Акімова Л. М. Європейський досвід запобігання конфлікту інтересів на державній службі / О. О. Акімов, Л. М. Акімова // Правові аспекти публічного управління: теорія і практика: [ матеріали VІ науково-практичної конференції 11 грудня 2014 р. ] — ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ. — 2014. — С. 213—216. 14. Акімова Л. М. Правові засади державного фінансового контролю: європейській досвід / Л. М. Акімова, О. О. Акімов // Правові аспекти публічного управління: теорія і практика: [ матеріали VІ науково-практичної конференції 11 грудня 2014 р. ] — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2014. — 240 с. — С. 216—219. 15. Акімова Л. М. Теоретико-методологічне обґрунтування аспектів державного регулювання ринку фінансових послуг / Л. М. Акімова // Стратегія і тактика державного управління: зб. наук. праць. Вип. 2. — Рівне: НУВГП, 2014. — С. 44-49. 16. Акімова Л. М. Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: форми контролю / Л. М. Акімова, Рибак І. П. // Публічне адміністрування: теорія та практика: Електронний збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2014. — Вип. 2, (12). [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу: 17. Акімова Л. М. Сучасний стан розвитку ринку капіталу в Україні / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХХ, № 2. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2014. — 186 с. — С. 6-15. 18. Акімова Л. М. Фондовий ринок України: сьогодні та завтра / Л. М. Акімова, Акімов О. О. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХХ, № 3. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2014. — 198 с. — С. 82-89. 19. Акімова Л. М. Вплив державного управління на розвиток інтеграції України до світового фінансового простору / Л. М. Акімова, Рибак І. П. // Державне управління: теорія та практика: Електронне наукове фахове видання НАДУ при Президентові України. — К. : 2014. — Вип. 1. — С. 96–103. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу: 2013 рік 1. Акімова Л. М. Факторинг як джерело фінансування діяльності підприємств / Л. М. Акімова, В. І. Павлов // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХІХ, № 1. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2013. — С. 6-15. 2. Акімова Л. М. Аналіз діяльності ломбардних установ / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХІХ, № 2. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2013 — С. 50–58. 3. Акімова Л. М. Сучасний стан та проблеми розвитку фінансового лізингу в Україні / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХІХ, № 3. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2013. — С. 6–15. 4. Акімова Л. М., Іноземне інвестуванні в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Л. М. Акімова, К. В. Казьонна // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХІХ, № 4. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2013. — С. 6–14. 2012 рік 1. Акімова Л. М. Механізм ідентифікації товарних марок / Л. М. Акімова // Ефективність державного управління: зб. наук. праць / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 31. — Львів, 2012. 2. Акімова Л. М. Торгова марка як один із засобів ідентифікації товарів / Л. М. Акімова // Наука й економіка / Хмельницький екон. ун-т. — 2012. — Вип. 4, Т. 2. 3. Акімова Л. М. Франчайзинг як форма ведення бізнесу / Л. М. Акімова // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матеріали наук.-практ. конф. за міжн. участі: (20 квітня, 2012 р.) / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева — Львів, 2012. 4. Акімова Л. М. Сутність та значення системи товарної ідентифікації / Л. М. Акімова // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: (18-19 жовтня 2012 р.). — Рівне, 2012. 5. Акімова Л. М. Товарний ринок та його інфраструктура / Л. М. Акімова // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнар. наук. конф. (5-7 листопада 2012 р.). — Дніпропетровськ: НГУ 2012. 6. Акімова Л. М. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні / Л. М. Акімова, О. В. Грицюк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХVIIІ, № 2. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2012. — 357 с. — С. 84-91. 7. Акімова Л. М. Необхідність перегляду споживчого кошика українця / Л. М. Акімова, Н. О. Шуляк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХVIIІ, № 1. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2012. — 350 с. — С. 151—157. 2011 рік 1. Акімова Л. М. Особливості застосування концепції брендингу на вітчизняному ринку / Л. М. Акімова, А. О. Домбровська // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 17, № 1. — К. : СЕУ; Рівне: НУВГП, 2011. 2. Акімова Л. М. Франчайзинг та його особливості застосування в Україні / Л. М. Акімова, С. В. Ютовець // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 17, № 2. — К. : СЕУ; Рівне: НУВГП, 2011. 3. Акімова Л. М. Місце штрихового кодування в системі ідентифікації товарів/ Л. М. Акімова, В. В. Оскольський // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 17, № 3. — К. : СЕУ; Рівне: НУВГП, 2011. 4. Акімова Л. М. Заходи впливу на врегулювання цін продовольчих товарів / Л. М. Акімова, Н. В. Слободенюк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХVII, № 4. — К. : СЕУ; Рівне: НУВГП, 2011. — 360 с. — С. 154—161. 2010 рік 1. Акімова Л. М. Інституційні засади автономності ідентифікації товарів в Україні / Л. М. Акімова, В. І. Павлов // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 16, (3). — К. : СЕУ; Рівне: НУВГП, 2010. 2. Акімова Л. М. Динаміка процесів ідентифікації товарів в системі «ДжіЕс1 Україна» / Л. М. Акімова, В. В. Оскольський // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 16, (1). — Рівне: НУВГП, 2010. 2008 рік 1. Акімова Л. М. Засади формування конкурентних відносин на регіональних ринках теплової енергії системи централізованого теплопостачання / З. С. Люльчак, Н. І. Хтей, Л. М. Акімова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. праць. Вип. № 623 Логістика — Львів, НУЛП, 2008. 2. Акімова Л. М. Брендинг — високоефективна технологія завоювання та утримання споживача / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Випуск XIV № 1. — Рівне: НУВГП, 2008. 3. Акімова Л. М. Брендинг як носій іміджу підприємства / Л. М. Акімова // Вісник Національного ун-ту водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Вип. 4, (44). — Рівне: НУВГП, 2008. 2007 рік 1. Акімова Л. М. Вимір бренд-капіталу / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: зб. наук. праць. Вип. 13, (1). — Рівне: НУВГП, 2007. 2. Акімова Л. М. Бренд у маркетингу промислового підприємства / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: зб. наук. праць. Вип. 13, (2). — Рівне: НУВГП, 2007. 2006 рік 1. Акімова Л. М. Підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудівного виробництва за рахунок механізму ціноутворення / Л. М. Акімова, С. О. Алтухова // Вісник НУВГП: зб. наук. праць. Вип. 4, (36). — Рівне: НУВГП, 2006. 2. Акимова Л. М. Инструменти комплексного похода к управлению брэндом / Л. М. Акимова, Е. В. Иванова // Вісник НУВГП: зб. наук. праць. Вип 4, (36). — Рівне: НУВГП, 2006. — С. 211—218. 3. Акімова Л. М. Маркетингові дослідження формування споживчих переваг / Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар, Л. М. Акімова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». № 552. Логістика. — Львів, 2006. — С. 75-81. 4. Акімова Л. М. Роль маркетингової стратегії в діяльності підприємства Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє / Л. М. Акімова, Є. В. Іванова // Вип. 11 — Тернопіль, ТДЕУ, 2006. 5. Акімова Л. М. Формування принципів корпоративного управління в акціонерних товариствах / Л. М. Акімова, С. О. Алтухова // Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: (4-5 травня 2006 р.). — Рівне, 2006. — С. 109—111. 6. Акимова Л. М. Службы маркетинга на предприятии: плюсы и минусы / Л. М. Акимова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць. Вип. № 3, (5). — Краматорськ ДДМА, 2006. 7. Акімова Л.М Споживання основних засобів на підприємствах: інформаційні характеристики та забезпечення / І. О. Дейнега, Л. М. Акімова // зб. наук. праць. Випуск № 1 Економіка та менеджмент Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, Рівне, 2006. 2005 рік 1. Акімова Л. М. Характеристика бренду як форми ідентифікації товарів / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип 11, № 2. — Рівне: НУВГП, 2005. — С. 20-26. — (Серія: «Підприємництво, менеджмент та маркетинг»).